Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

Wygrywa ten, kto pierwszy zrozumie potrzeby klienta

materiały prasowe
Przy pewnej skali nie jest już możliwe prowadzenie biznesu bez BI - mówi Paweł Krawczykowski z Accenture Polska.

Rz: Po co w ogóle firmom rozwišzania typu BI, czy klasyczne systemy ERP i CRM już nie wystarczajš?

Paweł Krawczykowski: Business Intelligence odnosi się do wszystkich procesów przetwarzania i przekształcania informacji, które pomagajš podejmować właœciwe decyzje biznesowe. Obecnie klient jest zupełnie inny niż kilka, kilkanaœcie lat temu. Nowe trendy spowodowały gwałtowny wzrost zapotrzebowania na rozwišzania BI. Dzięki nim wygrywa ten, kto szybciej zdiagnozuje przyczyny spadku sprzedaży, niezadowolenia klientów czy zmianę jego preferencji. Typowe systemy ERP i CRM tego nie potrafiš. Ich funkcje koncentrujš się wokół konkretnych obszarów, np. HR, logistyki czy obsługi klienta. Warstwa analityczna jest w nich uboższa, a to ona często jest kluczem do wykrycia zmian w zachowaniach i trendach.

Jaka jest wartoœć œwiatowego rynku BI i jak wypada na tym tle Polska?

Wartoœć œwiatowego rynku ocenia się na kilkanaœcie miliardów dolarów przy œrednim wzroœcie ok. 10 proc. rocznie. W Polsce tempo jest wyższe. Szacujemy, że od lat jest dwucyfrowe, ale skala jest trudna do okreœlenia, bo projekty sš bardzo różne.

Widzimy rosnšce zainteresowanie rozwišzaniami BI m.in. w obszarze hurtowni danych, systemów raportowych i zaawansowanej analityki dla banków, telekomunikacji, ubezpieczeń, energetyki czy sprzedaży detalicznej. Innym ciekawym zjawiskiem jest przenoszenie przez globalne firmy kompetencji z obszaru BI do Polski.

Czy polskie przedsiębiorstwa zgłaszajš popyt na rozwišzania typu BI, czy dopiero się do nich przekonujš?

Można powiedzieć, że przy pewnej skali nie jest już możliwe prowadzenie biznesu bez BI. Obserwujemy dwa trendy: pierwszy wœród firm, które kiedyœ zainwestowały w BI, a teraz rozbudowujš swojš infrastrukturę i tym samym zwiększajš skutecznoœć istniejšcego systemu. Z drugiej strony roœnie zapotrzebowanie ze strony mniejszych firm lub takich, które dotychczas nie korzystały z BI tak intensywnie. Dzieje się tak np. w energetyce, która oczekuje wzrostu walki o klienta w nadchodzšcych latach.

Zmienia się też charakter popytu na rozwišzania BI. Zwiększa się zainteresowanie zaawansowanš analitykš i pozyskiwaniem bardzo precyzyjnych informacji na temat klientów.

Jak drogie sš tego typu rozwišzania?

Wszystko zależy od ich skali, a także potrzeb firmy, która zamierza je wdrożyć. Mówišc o BI, należy raczej myœleć przez pryzmat korzyœci, jakie może przynieœć zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej. Inwestycja w BI potrafi się wielokrotnie zwrócić. Ważne jednak, aby wdrożenia poprzedziło odpowiednie poznanie biznesu i zdefiniowanie celów. Z BI korzystajš duże firmy, ale z powodzeniem takie rozwišzanie można stosować w mniejszych, wykorzystujšc rozwišzania typu Open Source czy instalowane w chmurze.

Czy dużo firm w Polsce oferuje usługi z zakresu BI?

Na rynku działajš globalne podmioty, ale nie brakuje też krajowych dostawców. Nieliczne przedsiębiorstwa, takie jak Accenture, oferujš kompleksowš usługę dla największych firm w swoich branżach.

Na ile skomplikowane sš rozwišzania typu BI – czy korzystajš z zaawansowanych algorytmów, bazujšcych na sztucznej inteligencji? Wiele firm twierdzi, że oferuje systemy BI, tymczasem w praktyce różnie to bywa.

Być może zabrzmi to banalnie, ale sukces leży w połšczeniu prostych rozwišzań w sprawny ekosystem biznesowy firmy. To jest jednak największe wyzwanie, z którym nie wszyscy potrafiš sobie poradzić. Sztuczna inteligencja i skomplikowane algorytmy sš częœciš tej układanki. Jednak zbyt technologiczne podejœcie do BI i utrata perspektywy biznesowej mogš być zgubne. Najważniejsze jest, aby opracowane rozwišzanie właœciwie wspierało procesy biznesowe.

Jak można stać się specjalistš od BI, czy trzeba skończyć studia z informatyki/programowania, czy też wiedzę z tego zakresu można nabyć w praktyce również po innych kierunkach?

Z BI jest trochę jak z medycynš – to zbiór wielu specjalizacji. Nie ma możliwoœci, aby jedna osoba znała się na wszystkim. Specjalistš BI podobnie jak w przypadku SAP, zostaje się, pracujšc już przy konkretnych projektach i wykorzystujšc specyficzne technologie. Z doœwiadczenia wiemy jednak, że dobrze się sprawdzajš absolwenci kierunków œcisłych, takich jak informatyka, matematyka czy metody iloœciowe, ale nie jest to warunek konieczny.

Na jakie zarobki mogš liczyć specjaliœci od BI?

Przywołujšc przykład SAP, doœwiadczeni konsultanci zarabiajš zdecydowanie powyżej œredniej krajowej. Według firmy Hays konsultant SAP może otrzymywać od 14 tys. zł do 23 tys. zł brutto miesięcznie. To jedne z najwyższych zarobków w branży IT. W przypadku BI jest podobnie.

Warto jednak myœleć o innych aspektach pracy, np. w Accenture pracownicy zyskujš możliwoœć realizowania bardzo ciekawych projektów. Dla przykładu, polski zespół brał udział w realizacji œwiatowego projektu z obszaru BI dla globalnej firmy z branży paliwowej. To była jedna z wielu okazji do zdobycia bezcennego doœwiadczenia w międzynarodowym zespole.

Czy zamierzacie rozwijać swój biznes w Polsce?

Wzrost liczby wdrażanych projektów SAP na œwiecie wynosi około 5 proc., a u nas aż 10 proc. Accenture jest jednš z największych firm wdrażajšcych SAP w kraju i na całym globie. Polska jest obecnie kluczowym rynkiem, a wraz z zapotrzebowaniem na usługi SAP zwiększy się liczba etatów dla specjalistów w tej dziedzinie. Teraz polski zespół SAP w Accenture liczy ponad 170 osób. W najbliższych miesišcach zwiększy się o około 30 proc.

Spójrzymy na BI w kontekœcie internetu rzeczy. Czy wzrost liczby połšczonych ze sobš urzšdzeń stwarza szansę na „wyciœnięcie" z tych danych wartoœciowych informacji przy założeniu, że mamy odpowiednie narzędzia?

Zdecydowanie tak. Internet rzeczy bardzo sprzyja rosnšcemu zapotrzebowaniu na BI. Według różnych Ÿródeł do 2020 r. do internetu będzie podłšczone 25–50 mld przedmiotów na œwiecie. Wykorzystanie tego zjawiska w kontekœcie oferowania klientom nowych produktów i usług nie będzie możliwe bez dobrych rozwišzań BI.

A co z bezpieczeństwem danych?

Tak jak wspominałem, firmy wiedzš coraz więcej o swoich klientach. Kumulowanie takich informacji wymaga bardzo skutecznych zabezpieczeń. Z punktu widzenia BI bezpieczeństwo jest więc jednym z najbardziej istotnych aspektów całego rozwišzania. Tu nie ma miejsca na kompromisy. Wyciek danych to utrata reputacji lub przewagi, którš może wykorzystać konkurencja. Accenture przez wiele lat doœwiadczeń wypracowało metodykę, która bezpieczeństwo traktuje jako jeden z priorytetów.

Jak oceniacie potencjał polskiego rynku IT, które segmenty rosnš najszybciej?

Wraz nowymi trendami, rozwojem internetu, e-commerce i rosnšcš œwiadomoœciš klientów zwiększa się zapotrzebowanie na technologię z obszaru BI. Z kolei wraz z rosnšcym wolumenem danych rozwija się też technologia i tu bardzo roœnie big data.

I na koniec pytanie filozoficzne: podziela pan obawy Stephena Hawkinga, że w perspektywie 100 lat sztuczna inteligencja przejmie władzę nad œwiatem?

Jeżeli rzeczywiœcie powstanie, przyczyni się do rozwoju naszej cywilizacji. Od ponad 60 lat jesteœmy œwiadkami nieustajšcego przyspieszenia rozwoju technik komputerowych, ale proszę zauważyć jak bardzo œwiat rozwinšł się technologicznie w cišgu ostatnich dziesięciu lat.

My na pierwszym miejscu stawiamy rozwišzania przyspieszajšce wdrażanie innowacji – osobiœcie uważam, że jednym z takich œrodków jest powszechna nauka kodowania. Wspieramy program „Hour of code", w ramach którego miliony uczniów na œwiecie uczš się kodować. Zaznajamianie dzieci z technologiš przyniesie wymierne korzyœci w dorosłym wieku. Ludzie dzięki temu nauczš się współpracować i koegzystować z nowym wytworem ewolucji, jakim jest sztuczna inteligencja.

CV

Paweł Krawczykowski jest dyrektorem zarzšdzajšcym Communication, Media and High Technology w Accenture Polska. Ukończył informatykę oraz elektronikę na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji krakowskiej AGH. Podczas swojej 19-letniej kariery w Accenture odpowiadał za zarzšdzanie dużymi projektami z obszarów integracji, strategii IT oraz outsourcingu przede wszystkim dla klientów z sektora telekomunikacyjnego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL