Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Młodzi Niemcy nic nie wiedzš o Murze Berlińskim

Deutsche Welle
Młode pokolenie Niemców jest na bakier z historiš. NRD i Mur Berliński to pojęcia, które mówiš mu niewiele, lub zgoła nic.

Dziœ przypada 56. rocznica rozpoczęcia budowy Muru Berlińskiego, zwanego w języku NRD-owskiej propagandy "antyfaszystowskim wałem ochronnym". W rzeczywistoœci mur był przemyœlanym systemem zapór i umocnień, który skutecznie uszczelnił granicę wewnštrzniemieckš. Do sierpnia 1961 roku w podzielonym na cztery sektory okupacyjne Berlina mieszkańcy NRD stosunkowo łatwo mogli przedostać się do jednego z trzech sektorów zachodnich, a stamtšd - drogš lotniczš - do RFN.

Przez zielonš granicę

Od chwili formalnego utworzenia obu państw niemieckich w 1949 roku do RFN zbiegło ok. 2,6 mln mieszkańców NRD. Większoœć z nich przez Berlin. W pierwszych dwóch tygodniach sierpnia 1961 roku z berlińskiej luki skorzystało blisko 48 tys. obywateli "pierwszego niemieckiego państwa robotników i chłopów".

Dla wschodnioniemieckiego kierownictwa partyjno-państwowego była to sytuacja nie do utrzymania na dłuższš metę. Tym bardziej, że do Niemiec Zachodnich uciekali głównie ludzie lepiej wykształceni i bardziej przedsiębiorczy. Mur uznano za najlepsze w ówczesnych warunkach rozwišzanie problemu stopniowego wyludniania się NRD.

Nieznana liczba ofiar

Mur berliński istniał od 13 sierpnia 1961 roku do 9 paŸdziernika roku 1989. Jego obalenie było poczštkiem zjednoczenia Niemiec i jednoczeœnie symbolicznym końcem zimnej wojny. Przez 28 lat mur stanowił swoisty pomnik komunistycznego terroru w jego wschodnioniemieckim wydaniu. Próby jego sforsowania najczęœciej kończyły się tragicznie. Nie ma pewnych danych nt. liczby ludzi zastrzelonych podczas ucieczki przez tę sieć zapór. Najczęœciej podaje się liczbę 138 zabitych, ale częœć historyków twierdzi, że w rzeczywistoœci mogło ich być nawet 238. Prawdy zapewne nie da się już ustalić.

Młodzi Niemcy i b. NRD

Tym bardziej przykre i bolesne jest, że dla młodego pokolenia Niemców historia najnowsza niewiele znaczy. Jak powiedział w wywiadzie dla "Berliner Zeitung" dyrektor Fundacji Mur Berliński Axel Klausmeier, historia NRD dla większoœci z nich jest "bardziej odległa niż zniszczenie Pompei".

Dla szefa tej powstałej w 2008 roku fundacji, opiekujšcej się kilkoma placówkami dokumentujšcymi historię muru, największym powodem do niepokoju jest to, że "wielu z młodych Niemców słyszało wprawdzie o STASI, ale brakuje im wiedzy o przeœladowaniach politycznych w NRD pod rzšdami Socjalistycznej Partii Jednoœci Niemiec (SED) i o tym, że w NRD nie było podziału władzy ani wolnoœci słowa".

Tę krytycznš ocenę stanu wiedzy niemieckich uczniów Klausmeier opiera na licznych spotkaniach z nimi, podczas których przedstawia powojennš historiš podzielonych Niemiec.

 

ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL