Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Borys: Mietku, zwróć pienišdze

Rzeczpospolita, Robert Gardziński
Władze w Mińsku łatwo się mnie nie pozbędš – mówi szefowa Zwišzku Polaków na Białorusi.

To już drugi rozłam w historii Zwišzku Polaków na Białorusi. Tydzień temu w Grodnie powstała nowa organizacja polonijna Wspólnota Polaków na Białorusi.

Na jej czele stanšł były prezes ZPB Mieczysław Jaœkiewicz, który zrzeszył wokół siebie około 70 osób. W grudniu przegrał wybory na prezesa z Andżelikš Borys, oskarżył jš o „wikłanie w działalnoœć politycznš". Borys twierdzi, że Jaœkiewicz nie rozliczył się z poprzedniej działalnoœci i zawłaszczył cały majštek Zwišzku Polaków. Podobnie zrobił już w 2005 roku Tadeusz Kruczkowski z pomocš władz Białorusi.

Rzeczpospolita: Dwa razy wygrywała pani wybory w Zwišzku Polaków na Białorusi i w obu przypadkach dochodziło do rozłamu organizacji. Jakiœ niefart przeœladuje Polaków na Białorusi.

Andżelika Borys: Sytuacja jest prosta. Zwišzek funkcjonuje, opierajšc się na podmiotach gospodarczych, spółce i i firmie. Głównym zapleczem gospodarczym była spółka Kresowia, która m.in. zajmowała się prowadzeniem kursów językowych. A utrzymywała się przeważnie dzięki wsparciu z Polski. Po przegranych wyborach w 2012 roku była prezes ZPB Andżelika Orechwo przekazała tę spółkę zgodnie ze statutem nowemu prezesowi Mieczysławowi Jaœkiewiczowi. Ostatni z kolei po przegranej w grudniu 2016 roku nie przekazał nowemu zarzšdowi sprawozdania, zignorował decyzję zarzšdu i rady naczelnej ZPB oraz nie pozwolił komisji kontrolno-rewizyjnej sprawdzić, jaki jest obecny stan tej firmy. Zawłaszczył mienie i uznał, że będzie sobie tworzył innš strukturę.

Kto był głównym donatorem spółki Kresowia ze strony polskiej?

Spółka otrzymywała pomoc jako struktura ZPB. Głównym donatorem była Wspólnota Polska.

Jak ta sytuacja wyglšda w œwietle białoruskiego prawa?

W œwietle białoruskiego prawa wyglšda tak samo, jak wyglšdało w przypadku Domów Polskich, które według tego samego prawa należały do Tadeusza Kruczkowskiego (prezes ZPB w latach 2000–2005 – red.). To już drugi przypadek w historii ZPB. Podstawš dla nas jest przestrzeganie statutu organizacji, respektowanie decyzji rady i zarzšdu. W tym przypadku tego zabrakło.

Pozostawmy jednak te formalnoœci. Czy tym razem chodzi tylko o czynnik ludzki czy jednak po raz kolejny w grę wkroczyły siły trzecie?

Wiemy na pewno, że pan Jaœkiewicz zatrudnił w spółce fikcyjne osoby, które pobierały œrodki, w tym członkowie rodziny. To wiemy i on to potwierdził. To właœnie z tego powodu odmawia ujawnienia dokumentacji. Korupcja jest jednš z przyczyn tej sytuacji. W œwietle białoruskiego prawa jest to przestępstwo. Pozostaje pod dużym znakiem zapytania fakt, że na Białorusi dotychczas nikt się tym nie zainteresował. Przez 12 lat nasz zwišzek jest zwalczany, żelaznš zasadš więc był dla nas statut wewnętrzny i przestrzeganie, żeby nie było korupcji. Bo wtedy już siły trzecie majš podstawy do wkroczenia. Przychodzš pewni panowie i człowiek zostaje zwerbowany.

Myœli pani, że tak było?

W 2005 roku siły trzecie wkroczyły i to bardzo mocno. Wyrzucani byli ludzie z Domów Polskich przy użyciu milicji i OMON. Rozpoczęła się kampania propagandowa w białoruskich mediach. Przedstawiano nas jako pištš kolumnę i mówiono, że jesteœmy opozycjš. Odbyły się sšdy, przesłuchania. Na szczęœcie teraz to się nie powtarza. Na razie jest to jakaœ inicjatywa pana Mieczysława Jaœkiewicza, którego działalnoœć pozostawia dużo znaków zapytania.

A może to nowa strategia władz w Mińsku?

Być może. Na pewno jest to jedna z metod rozbijania ruchu polskiego. Jednš rzeczš jest zakładanie organizacji od zera, a zupełnie innš jest łamanie statutu, zagrabienie mienia i tworzenie czegoœ, co w zasadzie jest kontrš wobec naszej organizacji.

Mówi ani o „zagrabieniu mienia". O jakich kwotach możemy mówić?

Nie mogę tego powiedzieć, gdyż były prezes nie przedstawił żadnej dokumentacji. Chodzi nie tylko o pienišdze, ale też o pomieszczenia i zatrudnienie ludzi. W cišgu dwóch miesięcy w przedsięwzięciach zwišzku na skalę całego kraju wzięło udział około 2 tys. osób, zorganizowaliœmy forum oœwiaty dla nauczycieli, gdzie było ponad 100 nauczycieli uczšcych języka polskiego z ponad 60 oœrodków nauczania, do tego dochodzš różnego rodzaju akcje pomocy dla dzieci. I raptem w organizacji dochodzi do dywersji. Przecież nie dla mnie powinien zwrócić mienie i przestrzegać statutu, tylko dla dobra organizacji.

A może chodzi o to, że władze Białorusi chcš się pani pozbyć?

Nie będzie tak łatwo władzom Białorusi mnie się pozbyć. Zwišzek liczy 86 struktur i ponad 6 tysięcy członków. W tej dywersji nie uczestniczyły struktury na skalę kraju. Ja nie jestem od tego, żeby mnie lubili czy nie lubili, zostałam wybrana na prezesa i pilnuję przede wszystkim interesów naszej organizacji. Polityka jest rzeczš bardzo zmiennš i ruchomš jak piasek. My powinniœmy nie zastanawiać się nad tym, co myœlš władze, tylko pilnować swoich interesów. Nie tylko ZPB na problemy na Białorusi. Sš dwa zwišzki pisarzy na Białorusi, niezależny i rzšdowy. To samo dotyczy i zwišzków zawodowych i zwišzków dziennikarzy.

Ale żadna białoruska organizacja niezależna lub partia opozycyjna nie ma tyle struktur i członków co ZPB. Może problem tkwi w tym, że władze w Mińsku bojš się obecnoœci tak licznej organizacji, na której działalnoœć nie majš wpływu?

Jesteœmy zwalczani od 12 lat na różne sposoby. Nasza organizacja ma ogromny potencjał i cišgle sš podejmowane próby dyskredytacji i marginalizowania zwišzku. Dlaczego? Dlatego, że nasza organizacja ma realny wpływ w œrodowisku na Białorusi. Nie jesteœmy partiš politycznš, ale jesteœmy niezależni, a to już nie jest mile widziane.

Ale w ostatnich latach relacje pomiędzy Warszawš a Mińskiem znaczšco się poprawiły. Czy wizyty wysokiej rangi polskich polityków na Białorusi sprzyjajš zmianie podejœcia władz wobec mniejszoœci polskiej?

Wczeœniejsze próby ocieplenia stosunków kończyły się porażkš. Trudno przewidzieć, czym się skończš teraz, ponieważ zmieniła się sytuacja geopolityczna. Trzeba stwierdzić, że nie mamy dzisiaj na Białorusi ostrych represji. Wobec opozycji stosujš kary finansowe, ale członkowie Zwišzku Polaków na Białorusi w ten sposób nie byli karani. Nie jesteœmy też wzywani na przesłuchania. Nie wiemy, jak długo to potrwa. Dobrym sygnałem będzie, jeżeli władze nie wkroczš w konflikt z ZPB, jak to zrobiły w 2005 roku. Oprócz tego kwestia uznania przez władze w Mińsku Zwišzku Polaków na Białorusi jest wcišż pytaniem otwartym.

W mediach pojawiała się teza o tym, że w zamian za takie uznanie Warszawa miałaby zmniejszyć finansowanie dla telewizji Biełsat.

Jest to jedyna niezależna telewizja, która jest bardzo potrzebna. Nie ma to nic wspólnego z ZPB, sš to zupełnie różne kwestie.

Jakie przyziemne problemy majš dzisiaj Polacy na Białorusi, pomijajšc kłopoty zwišzane z ZPB?

Sš to problemy, które dotyczš wszystkich obywateli Białorusi. Przede wszystkim trudna sytuacja gospodarcza kraju. Ale przyziemne problemy nie sš naszym jedynym kłopotem. Na Białorusi funkcjonujš tylko dwie polskie szkoły i dzisiaj istnieje poważne zagrożenie, że zostanš zrusyfikowane. Jeżeli zmiany w kodeksie edukacji zostanš zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji, końcowe egzaminy w szkołach polskich w Grodnie i Wołkowysku będš się odbywały w języku państwowym, czyli w rosyjskim. A to oznacza, że nauczanie w tych szkołach nie będzie w języku polskim. Pozostał by jedynie język polski i literatura. W 2014 roku przeciwko tym pomysłom zbierane były podpisy do ministerstwa, które odłożyło sprawę, teraz sprawa powróciła To jest na dzień dzisiejszy główny problem, który nas nurtuje. Numer dwa to likwidacja nauki polskiego w szkołach państwowych. Obserwujemy tendencje sprowadzenia nauki języka polskiego z systemu państwowego do systemu komercyjnego. Dla nas te kwestie sš kluczowe.

Czy to nie powinno łšczyć wszystkich Polaków na Białorusi? Dlaczego tak wielu przechodzi na drugš stronę?

Nie wiem, dlaczego ludzie podejmujš takie, a nie inne decyzje. Dzierżyński też był Polakiem. Dlaczego on wybrał innš stronę?

—rozmawiał Rusłan Szoszyn

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL