Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Surowce i Chemia

Fundusze z Bogdanki punktujš Eneę

Fotorzepa, Grzegorz Psujek gkmp Grzegorz Psujek
Jak dotšd to kontrolowana przez Skarb Państwa Enea rozdawała karty w rozgrywce o przejęcie prywatnej kopalni Bogdanka. Ale teraz właœciciele Bogdanki rozgrywajš grę po swojemu.

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka zwołała na 15 paŸdziernika walne zgromadzenie akcjonariuszy, które ma zadecydować o ograniczeniu nowym akcjonariuszom spółki praw do wykonywania głosów. Według projektu uchwały, żaden z nowych akcjonariuszy nie będzie mógł wykonywać więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jeœliby ta uchwala weszła w życie, Enea nawet przejmujšc ponad połowę akcji Bogdanki, i tak nie mogłaby sprawować nad niš kontroli.

Przewodniczšcy rady nadzorczej Witold Daniłowicz napisał w oœwiadczeniu.

- Podejmujšc tę uchwałę rada nadzorcza kierowała się troskš o interes akcjonariuszy spółki w kontekœcie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego przez Eneę. Rada nadzorcza wzięła pod uwagę, iż wezwanie nie obejmuje wszystkich akcji spółki a cena w wezwaniu jest minimalnš cena dopuszczonš przez prawo w takiej sytuacji. Rada nadzorcza wzięła również pod uwagę fakt niedawnego wypowiedzenia przez spółkę z grupy Enea długoterminowego kontraktu na dostawę węgla przez Bogdankę, co miało negatywny wpływ na cenę akcji spółki – stwierdził Daniłowicz.

- W tej sytuacji, podejmujšc przedmiotowš uchwałę rada nadzorcza chciała zabezpieczyć interesy akcjonariuszy, poprzez poprawę ich sytuacji negocjacyjnej – dodał.

Zaznaczył też, że podobne rozwišzania obowišzujš w innych spółkach z branży energetycznej. Takie zapisy od lat funkcjonujš głównie w giełdowych spółkach Skarbu Państwa - dzięki temu Skarb, nawet schodzšc poniżej 50 proc. w akcjonariacie firmy, praktycznie wcišż utrzymuje nad niš kontrolę. Taki zapis miał za zadanie m.in. ochronę danej spółki przed ewentualnym wrogim przejęciem. Co ciekawe, dziœ takš samš metodš próbujš bronić się właœciciele Bogdanki przed przejęciem spółki przez kontrolowanš przez Skarb Państwa Eneę. Z drugiej strony zwołanie walnego zgromadzenia może być tylko elementem negocjacji i naciskiem na Eneę by zaproponowała wyższš cenę w wezwaniu.

Walne zgromadzenie ma się odbyć na dzień przed zakończeniem zapisów na akcje Bogdanki. Koniec zapisów przypada bowiem na 16 paŸdziernika. Natomiast przewidywany dzień transakcji nabycia akcji przez Eneę to 21 paŸdziernika.

Jednoczeœnie zarzšd Bogdanki wcišż nie zajšł jeszcze swojego stanowiska wobec propozycji Enei i wcišż analizuje warunki wezwania.

- W przewidzianym prawem terminie przekażemy do publicznej wiadomoœci stanowisko zarzšdu dotyczšce wezwania, wraz z opiniš na temat ceny akcji w wezwaniu przygotowanš przez niezależny podmiot – podkreœlił Zbigniew Stopa, prezes LW Bogdanka.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL