Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

„Sprawiedliwy mechanizm” dla kredytów

Andrzej Duda realizuje obietnicę wyborczš złożonš frankowiczom
AFP, Alain Jocard
Projekt tzw. ustawy frankowej przygotowany w Kancelarii Prezydenta zakłada możliwoœć restrukturyzacji kredytu po wyznaczonym kursie.

– Projekt ustawy ma stworzyć mechanizm restrukturyzacji kredytów, który będzie powodował wyrównanie sytuacji finansowej między kredytobiorcami walutowymi a kredytobiorcami złotówkowymi – twierdzi osoba zwišzana z przygotowaniem projektu.

Ustawa obejmie nie tylko frankowiczów, ale także posiadaczy innych kredytów walutowych, w tym osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš. Takie zobowišzania ma ponad pół miliona rodzin i ponad 900 tys. osób.

W porozumieniu z bankiem

Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" projekt prezydencki przewiduje dwa główne mechanizmy restrukturyzacyjne. Pierwszy – dobrowolny – zakłada przewalutowanie kredytu w porozumieniu z bankiem. Klient składa wniosek do banku o wprowadzenie zmian w umowie kredytowej na podstawie warunków opisanych w ustawie i wówczas bank, jeœli dojdzie do wniosku, że mu się to opłaca, może wyrazić zgodę na przewalutowanie kredytu. Po wyrażeniu zgody przez bank następować ma faktyczne przewalutowanie na złote, a spłata rat od tej pory będzie odbywać się w złotówkach. W takim wariancie zostanie utrzymana marża z poprzedniej umowy, chyba że jest ona wyższa niż okreœlona w ustawie. Klient będzie mógł na nowo ustalonych warunkach nadpłacić kredyt lub spłacić go w całoœci. Bank nie będzie mógł w zwišzku ze zmianš umowy żšdać dodatkowych zabezpieczeń, obniżać kwoty przyznanego kredytu, żšdać prowizji albo jakichkolwiek innych opłat, a także podwyższać marż, prowizji, narzutów na odsetki lub innych opłat ani zmieniać terminów spłaty kredytu lub zapłaty rat czy ponownie badać zdolnoœć kredytowš.

Jeœli w cišgu miesišca bank nie wyœle zawiadomienia, że nie jest zainteresowany zmianš umowy, przyjmuje się, że zgadza się na restrukturyzację. Jeżeli strony nie zawrš umowy, konsument może skorzystać z pozostałych narzędzi restrukturyzacji.

Wariant przymusowy i zwrot za spready

Druga opcja polega na wyznaczeniu tzw. mechanizmu sprawiedliwego do wyznaczenia kursu, po jakim raty kredytowe będš dalej spłacane w walutach. W pištek majš zostać podane szczegóły tego mechanizmu. Posiadacz kredytu będzie mógł po tym kursie nadpłacić kredyt lub spłacić go w całoœci.

Projekt przewiduje też, że banki zwrócš kwoty pobrane z tytułu stosowanych przez nie spreadów walutowych (był czas, że w niektórych spread, czyli różnica między kursem przeliczenia kredytu a kursem stosowanym do wyliczania rat, sięgał kilkunastu procent). O wyliczonš kwotę zostanie zmniejszony kapitał pozostały do spłaty.

Na wniosek konsumenta bank będzie musiał przesłać wyliczenie kwoty wynikajšcej z niesłusznie naliczonych spreadów. Projekt ma być w pištek przekazany do konsultacji stronie społecznej, czyli tzw. frankowiczom, oraz Komisji Nadzoru Finansowego, która zapewne wyliczy skutki wprowadzenia zaproponowanych rozwišzań. Projekt zakłada 30-dniowe vacatio legis.

Stowarzyszenie reprezentujšce frankowiczów Pro Futuris zapowiada złożenie w pištek w Sejmie własnego projektu ustawy. Na ten dzień zapowiada również konferencję prasowš oraz „czarnš procesję oszukiwanych przez banki".

Problem kredytów frankowych pogłębił się dokładnie rok temu, po uwolnieniu kursu szwajcarskiej waluty, co wywindowało raty.

Inne propozycje

Przypomnijmy, że w lutym ubiegłego roku na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych szef KNF Andrzej Jakubiak przedstawił swój pomysł na rozwišzanie problemu. Zaproponował, by dotychczasowy kredyt frankowy mógł być zamieniony na złote po aktualnym kursie i podzielony na dwie częœci: zabezpieczony hipotecznie wyrażony w złotych oraz niezabezpieczony hipotecznie, który odzwierciedlać ma konsekwencje osłabienia złotego. Stan zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie odpowiadać miał wartoœci kredytu w złotych udzielonego w tym samym momencie co kredyt we franku.

Pomysł nie spodobał się jednak bankowcom, którzy w marcu przedstawili swoje propozycje, przygotowane pod auspicjami Zwišzku Banków Polskich. Pierwszš było utworzenie funduszu wspierania restrukturyzacji kredytów hipotecznych adresowanego do wszystkich klientów majšcych problemy ze spłatš kredytów – zarówno złotowych, jak i walutowych. Z funduszu mogłyby skorzystać osoby, które utraciły pracę, sš dotknięte chorobš lub padły ofiarš klęski żywiołowej. To jedyny pomysł, który został dotychczas zrealizowany.

Banki wprowadziły też tzw. szeœciopak, w ramach którego zobowišzały się do uwzględniania ujemnej stawki LIBOR dla franka przy wyliczaniu oprocentowania rat kredytów, a także czasowe „istotne zmniejszenie" spreadu walutowego.

Ponadto bankowcy zadeklarowali uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujšcych kredytowane nieruchomoœci, a także wydłużenie (na wniosek klienta) okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej.

Zobacz także:

Afera podsłuchowa: Inwigilowały dwie grupy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL