Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Uzależnienie od gier na liście chorób psychicznych WHO

Uzależnienie od gier komputerowych, prowadzšce do rzeczywistych problemów w życiu codziennym, zostało umieszczone na liœcie chorób psychicznych opracowanej przez Œwiatowš Organizację Zdrowia.

Uzależnienie od gier (gaming disorder) znalazło się w "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych", która zostanie opublikowana w przyszłym roku.

O wystšpieniu takiego zaburzenia będziemy mówić wtedy, gdy zaangażowanie w gry będzie tak intensywne, że spowoduje problemy w życiu codziennym trwajšce dłużej niż rok oraz gdy wystšpiš następujšce warunki:

1. osoba uzależniona osoba będzie miała ograniczonš kontrolę lub w ogóle utraci zdolnoœć kontrolowania czasu, jaki spędza na graniu,

2. granie będzie najważniejszš wykonywanš czynnoœciš, a pozostałe zejdš na dalszy plan,

3. uzależniony będzie kontynuował grę mimo wystšpienia negatywnych, odczuwalnych przez niego konsekwencji tej czynnoœci.

Dotyczy to zarówno gier dostępnych przez Internet, jak i tych poza sieciš - gier wideo czy cyfrowych.

Fakt, że uzależnienie od gier komputerowych znajdzie się na liœcie chorób psychicznych oznacza, że stanie się ono "stanem zdrowia", a lekarze czy firmy ubezpieczeniowe mogš je brać pod uwagę w ocenie kondycji pacjenta/klienta. 

Jak podkreœla WHO, umieszczenie tego uzależnienia na liœcie schorzeń nie oznacza, że granie jest czymœ z gruntu złym, a klasyfikowanie tej czynnoœci jako zaburzenia zależy od kontekstu. Dla tych, którzy panujš nad iloœciš czasu spędzanego na grach i swojego w nie zaangażowania może to być czynnoœć poprawiajšca koordynację ręka-oko, szybkoœć reakcji czy podejmowania decyzji. Może też wpływać na łagodzenie stresu i zwiększenie umiejętnoœci nawišzywania relacji z innymi ludŸmi.

 

ródło: Forbes

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL