Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spadki i darowizny

Darowizny: osoby, które żyjš na tzw. kociš łapę, dla skarbówki sš obce

www.sxc.hu
Czy każda darowizna musi być sporzšdzona przez notariusza? Jak na gruncie podatkowym traktowane sš osoby pozostajšce w nieformalnych zwišzkach? Odpowiada Konrad Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy.

Rz: Czy każda darowizna musi być sporzšdzona przez notariusza?

Konrad Filip Turzyński: Na szczęœcie nie. Darowizna musi mieć formę aktu notarialnego, tylko gdy jest to niezbędne do przeniesienia własnoœci danego składnika majštku (np. nieruchomoœci). Do darowania wszystkich innych rzeczy nie jest konieczne zachowanie szczególnych form, jedynie wykonanie darowizny – przekazanie danego składnika majštku.

Należy być szczególnie uważnym przy dokonywaniu darowizny praw (udziałów, akcji). Nie doœć, że przepisy prawa lub postanowienia umowy spółki mogš ograniczać możliwoœć ich transferu np. poprzez koniecznoœć uzyskania zgody zarzšdu lub wspólników, to dodatkowo np. w przypadku udziałów sp. z o.o. pozostaje wštpliwoœć, czy można dokonać ich darowizny bez zachowania formy aktu notarialnego.

Przeprowadzenie darowizny w tzw. zerowej grupie podatkowej, a więc gdy korzysta ona z pełnego zwolnienia z podatku, w akcie notarialnym wyklucza koniecznoœć dodatkowego zawiadamiania urzędu skarbowego.

Czyli podatnik nie musi wypełniać dodatkowego formularza i zawiadamiać fiskusa?

Te obowišzki przejmuje na siebie notariusz – ani obdarowany, ani darczyńca nie muszš dodatkowo spowiadać się w swoich urzędach. W przypadku gdy taka darowizna będzie udokumentowana jedynie w formie pisemnej, koniecznie trzeba pamiętać o jej zgłoszeniu do urzędu skarbowego w terminie szeœciu miesięcy.

Jak na gruncie podatkowym traktowane sš osoby pozostajšce w nieformalnych zwišzkach?

Sš traktowane dokładnie tak samo, jakby darowizny dokonywali pomiędzy sobš zupełnie obcy ludzie. Ustawodawca nie przewidział żadnych preferencji podatkowych dla osób niepowišzanych więzami krwi czy małżeństwa. Oznacza to, że wszelkie darowizny pomiędzy nimi w wysokoœci przekraczajšcej 4902 zł pozostajš opodatkowane. Stawka opodatkowania wynosi zaœ, w zależnoœci od wartoœci darowizny, 12–20 proc. Takie osoby, korzystajšc z ostatniej deski ratunku, mogš w konkretnych przypadkach przejrzeć katalog bardzo nielicznych zwolnień przewidzianych ustawš.

Czy dotyczy to także par jednopłciowych?

Pary jedno- czy różnopłciowe niepozostajšce małżeństwem sš w równie złej sytuacji. Traktuje się je tak samo jak osoby obce.

Jak liczyć limity zwolnień w podatku od spadków i darowizn dla danych grup podatkowych?

Podstawš opodatkowania pozostaje tzw. czysta wartoœć nabywanego majštku. Jest ona zdefiniowana jako wartoœć nabytych rzeczy i praw majštkowych po potršceniu długów i ciężarów. Istotny dla oceny tej wartoœci jest stan nabywanego majštku z dnia nabycia i jego ceny rynkowej z dnia złożenia oœwiadczenia przez darczyńcę lub spełnienia darowizny.

Co potem?

W drugiej kolejnoœci istotne jest ustalenie wartoœci majštku nabytego w drodze spadku lub darowizny od danej osoby w cišgu ostatnich pięciu lat. Kwoty wolne od podatku (9637 zł w pierwszej grupie, 7276 zł w drugiej grupie, 4902 zł w trzeciej grupie) wyglšdajš być może atrakcyjnie, gdyby były stosowane do jednorazowych transakcji – należy jednak pamiętać, że dotyczš wartoœci majštku nabytego w ostatnim pięcioleciu. Majšc już ustalone te wartoœci, należy je porównać z tabelš wskazujšcš stawki podatku. —rozmawiała Aleksandra Tarka

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL