Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spadki i darowizny

Darowizna, dożywocie: mieszkanie dla dziecka bez podatku

123RF
Rodzice, którzy chcš przekazać mieszkanie potomkom, mogš podpisać umowę dożywocia albo darowizny.

Jak rozliczyć majštek przekazywany dzieciom? Kwestia ta budzi spore wštpliwoœci.

Spójrzmy na sprawę opisanš nam przez czytelnika. Rodzice chcš sprzedać dziesięcioletnie mieszkanie i kupić inne. Docelowo ma być przeznaczone dla ich syna. Córka dostała już bowiem wczeœniej pienišdze na swoje. Rodzice obawiajš się, że w przyszłoœci przy podziale spadku może dojœć do niepotrzebnych sporów, dlatego chcš uregulować status prawny mieszkania wczeœniej. Jak to zrobić: czy podpisać umowę dożywocia czy darowizny? Czy trzeba zapłacić PIT albo podatek od darowizny? – pyta czytelnik.

Zacznijmy od umowy dożywocia. Zgodnie z art. 908 § 1 kodeksu cywilnego mamy z niš do czynienia, gdy w zamian za przeniesienie własnoœci nieruchomoœci nabywca zobowišzał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Powinien go przyjšć jako domownika oraz m.in. dostarczać mu wyżywienie, ubrania, œwiatło i opał.

Konsekwencjš umowy dożywocia jest przeniesienie własnoœci mieszkania na syna. Nie musi za to płacić, ma jednak obowišzek przyjšć rodziców. Mogš więc nadal mieszkać w lokalu.

Czy rodzice przekazujšcy dziecku mieszkanie na podstawie umowy dożywocia zapłacš podatek? Nie. Chociaż skarbówka uważa, że umowa dożywocia jest formš odpłatnego zbycia. I przez wiele lat twierdziła, że uzyskany w wyniku tej czynnoœci przychód powinien być opodatkowany (chyba że zbycie nastšpiło po pięciu latach od nabycia). Ustšpiła dopiero po uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 17 listopada 2014 r. (sygn. II FPS 4/14). Podkreœlono w niej, że przy umowie dożywocia nie ma możliwoœci ustalenia wysokoœci przychodu, a co za tym idzie – nie można naliczyć podatku. Obecne interpretacje fiskusa sš już korzystne dla podatników.

Inny wariant to przekazanie nowego mieszkania w darowiŸnie. Czy syn zapłaci od niej podatek? Nie. Darowizna w najbliższej rodzinie jest bowiem zwolniona z daniny. Ponieważ przeniesienie własnoœci nieruchomoœci następuje w formie aktu notarialnego, nie trzeba jej nawet zgłaszać w urzędzie skarbowym. Tak wynika z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Po dokonaniu transakcji syn będzie właœcicielem lokalu. Jeœli rodzice chcš nadal w nim mieszkać, mogš podpisać z synem umowę użyczenia. Nie powoduje ona żadnych konsekwencji podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT nieodpłatne œwiadczenia pomiędzy członkami najbliższej rodziny (np. rodzicami a dziećmi) sš zwolnione z podatku.

Kolejna możliwoœć – rodzice dajš pienišdze ze sprzedaży starego mieszkania synowi i on kupuje lokal dla siebie. Darowizna pieniędzy jest zwolniona z podatku (pod warunkiem zgłoszenia w urzędzie skarbowym w cišgu pół roku na formularzu SD-Z2 oraz udokumentowania przelewem). Syn po zakupie staje się właœcicielem mieszkania i może je użyczyć rodzicom. Od takiego użyczenia nie ma podatku dochodowego.

Jak więc widać, zarówno przy darowiŸnie, jak i dożywociu nie zapłacimy ani PIT, ani podatku od darowizny. Trzeba jednak pamiętać, że umowa dożywocia jest obcišżona PCC (pobiera go notariusz).

Co jeszcze warto wiedzieć?

– Darowizna jest uwzględniana przy obliczaniu ewentualnego zachowku. Obdarowany (w tej sprawie syn), podobnie jak osoba otrzymujšca spadek na podstawie testamentu, może być zobowišzany do jego zapłaty. Oczywiœcie wczeœniejsza darowizna dla córki też powinna być uwzględniona w rozliczeniu – tłumaczy Gerard DŸwigała, radca prawny w kancelarii DŸwigała, Ratajczak i Wspólnicy.

– Natomiast mieszkanie nabyte w drodze umowy o dożywocie nie jest uwzględniane przy obliczaniu zachowku. Z tego powodu jej podpisanie wydaje się lepszym rozwišzaniem – podsumowuje Gerard DŸwigała.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL