Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Oczyszczeni policjanci wrócš do służby

Prawo jest dziœ krzywdzšce dla niesłusznie posšdzonych o przestępstwa policjantów
Policja
Rehabilitacja i przywrócenie do pracy uniewinnionych funkcjonariuszy – parlament pracuje nad zmianš prawa.

W Sejmie właœnie ruszyły prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy, która pozwoli przywrócić do służby w policji i Straży Granicznej dyscyplinarnie zwolnionych funkcjonariuszy, którzy w procesie karnym zostali po latach uniewinnieni od zarzutów. A także wypłacić im zaległe pensje.

To propozycja Senatu, do którego trafiła petycja niesłusznie wydalonego z policji Krzysztofa K. z Wrocławia. Policjant został prawomocnie uniewinniony dopiero po 12 latach. Choć został oczyszczony z zarzutów, nie może liczyć nie tylko na rekompensatę utraconych zarobków, ale także na rehabilitację i powrót w szeregi policji.

– Znamy bardzo wiele przypadków podobnych. Dziœ prawo jest krzywdzšce dla funkcjonariuszy pomówionych o przestępstwa, bo choć po latach sšd stwierdza, że przestępstwa nie popełnili, nic poza satysfakcjš nie zyskujš. Dlatego musimy to zmienić, bo to podstawa sprawiedliwoœci społecznej – podkreœla senator Łukasz Mikołajczyk (PiS), sprawozdawca projektu.

Naruszenia dyscypliny

Wydalenie ze służby to najwyższa kara dyscyplinarna, jaka może dotknšć funkcjonariusza. Wœród najczęstszych powodów jest m.in. korupcja. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2010–2016 wydalono ze służby 206 funkcjonariuszy (przeciętnie w roku wszczynanych jest ok. 1,8 tys. postępowań dyscyplinarnych), ale aż 1,5 tys. policjantów postawiono zarzuty naruszenia dyscypliny służbowej, która jest przestępstwem. Większoœci na podstawie materiału z postępowań dyscyplinarnych wytaczane sš także sprawy karne.

Zaledwie garstka zostaje uniewinniona przed sšdem – sš to jednak przypadki spektakularne. Według szacunków resortu z nowelizacji ustawy w cišgu dekady skorzystać może ok. 60 funkcjonariuszy. Koszty nowych przepisów to ok. 1,6 mln zł. Bo nowelizacja pozwoli wypłacić zrehabilitowanym funkcjonariuszom pensje za lata poza służbš.

Dziœ wznowienie postępowań dyscyplinarnych nie jest możliwe po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Patrzšc na procesy funkcjonariuszy, które trwajš nawet po kilkanaœcie lat, obecne prawo praktycznie „niweczy szansę na rehabilitację i narusza prawo do ochrony reputacji i dobrego imienia uniewinnionego policjanta" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

– Nowelizacja jest bardzo oczekiwana w œrodowisku, bo przywraca sprawiedliwoœć niesłusznie skrzywdzonym policjantom i choć w częœci naprawia wyrzšdzonš im krzywdę – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Policjanci sš pomawiani o gwałty na komendzie (sprawa Andrzeja S. z Wałbrzycha, którego oskarżyły dwie kobiety – jak się okazało, była to zemsta pewnego mężczyzny), współpracę z gangsterami (słynna sprawa policjanta Piotra W., którego o wzięcie łapówki niesłusznie oskarżył jeden z najsłynniejszych gangsterów i póŸniejszy œwiadek koronny – W. został uniewinniony dopiero po dziesięciu latach).

Fałszywe zeznania

Głoœnym echem odbiła się też sprawa niesłusznie oskarżonego o korupcję Tomasza K. z Legnicy, który z zarzutów, jakie postawił mu policyjny informator z biznesu narkotykowego, oczyœcił się po czterech latach. Inny, policjant CBŒ z Łodzi Karol P., aż dziesięć lat bronił się przed sšdem, że nie był członkiem gangu podrabiajšcego spirytus. Jak pisały media, prokuratura oskarżyła go na podstawie fałszywych zeznań i sfabrykowanych dowodów – niektóre z nich powstały w Biurze Spraw Wewnętrznych, czyli „policji w policji".

Poczštkowo zmiany w prawie miały objšć wszystkich funkcjonariuszy, także tych z służb specjalnych. Wycofano się z tego ze względu na fakt, że minister Mariusz Kamiński, koordynator ds. służb specjalnych, przygotowuje kompleksowš reformę służb specjalnych i podobne przepisy majš się znaleŸć w tamtej ustawie.

Z analizy danych za lata 2010–2016 wynika, że problem z wydaleniem ze służby w efekcie postępowań dyscyplinarnych dotyczy przede wszystkim funkcjonariuszy zatrudnionych w policji, w mniejszym stopniu w Straży Granicznej (od 2010 r. ze służby wydalono 23 funkcjonariuszy straży). W przypadku funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego problem ten występuje w pojedynczych przypadkach.

Nowelizacja ustawy nie zamyka drogi funkcjonariuszom, którzy wytaczajš Skarbowi Państwa pozwy cywilne o odszkodowanie i zadoœćuczynienie. Senacki projekt ma wielkie szanse na szybkie uchwalenie, bo potrzebę zmian widzš praktycznie wszystkie kluby parlamentarne. Józefa Hrynkiewicz, posłanka PiS, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, skomentowała projekt: „Dziwię się, że policja jako instytucja przez tyle lat nie pomyœlała o tym, żeby to zrobić".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL