Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Nowy kształt nowego Sšdu Najwyższego gotowy

Fotorzepa, Danuta Matloch Danuta Matloch
Po nocnych obradach Komisji Sprawiedliwoœci wiadomo, że ławnik zarobi 220 zł za dzień.

W trakcie pištkowego trzeciego czytania Sejm musi się odnieœć do 62 poprawek zgłoszonych do prezydenckiego projektu ustawy o SN. Z tej puli liczy się 37 poprawek zarekomendowanych przez komisję, w tym 36 autorstwa PiS. Nie zmieniajš one podstawowych zmian najwyraŸniej uzgodnionych między prezydentem a PiS.

Jedna poprawka stanowi, że prezydent będzie ustanawiał regulamin Sšdu Najwyższego, w tym minimalnš liczbę sędziów SN (na 120) oraz poszczególnych izb, po zasięgnięciu opinii Kolegium SN, a nie na wniosek pierwszego prezesa.

Nie będzie tego ograniczenia przy wydawaniu pierwszego regulaminu, a on niewštpliwie będzie najważniejszy.

Kolejna stanowi, że zgłaszajšc prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa (a ma ich być pięciu) zgromadzenie sędziów ma załšczyć protokół głosowania. Chodzi o to, by prezydent miał informację o poparciu poszczególnych kandydatów.

Komisja odrzuciła natomiast poprawkę PO, aby wœród urzędów uprawnionych do wnoszenia skargi nadzwyczajnej (do weryfikacji rażšco wadliwych wyroków) obok m.in. prokuratora generalnego, rzeczników: praw obywatelskich, dziecka, pacjenta, umieœcić także prezydenta.

Przeciw temu pomysłowi oponował nawet Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

Komisja rekomenduje też sprecyzowanie wysokoœci rekompensaty dla ławników SN bioršcych udział w rozpoznawaniu spraw, która ma wynosić 5 proc. przeciętnej pensji, czyli ok. 220 zł za dniówkę.

Kolejna stanowi, że skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sšdu powszechnego lub wojskowego, aby wykluczyć ich składanie od wyroków administracyjnych.

Sprecyzowano też, że w przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej SN może uchylić zaskarżone orzeczenie, nie tylko w całoœci, ale – jak trzeba – również w częœci.

Kolejne zgłoszone przepisy stanowiš, że do dnia powołania prezesa kierujšcego Izby Dyscyplinarnej SN obowišzki te wykonywać ma najstarszy wiekiem sędzia tej izby. Z kolei sprawy i niezakończone w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz Wojskowej będš kontynuować nowe izby: Pracy i Karna. Komisja odrzuciła propozycje przesunięcia wejœcia w życie ustawy, i zacznie obowišzywać po trzech miesišcach od ogłoszenia.

Prace nad poprawkami przebiegały szybko, by nie powiedzieć: taœmowo. Posłowie opozycji występowali już przy ustawie o KRS o przerwanie obrad, gdyż nie majš szans na ocenę poprawek. Przewodniczšcy komisji Stanisław Piotrowicz odpowiedział na to, że żadnych nowych instytucji one nie wprowadzajš, ale przy ustawie o SN przy każdej poprawce posłowie mieli minutę na wypowiedŸ za i minutę – przeciw.

Najważniejsze zmiany, jakie czekajš SN, to te dotyczšce odnowienia jego składu oraz badanie spraw dyscyplinarnych profesji prawniczych, w tym sędziów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL