Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Dariusz Zawistowski, prezes Izby Cywilnej SN: Sšdy potrzebujš wizji

123RF
Wœród sędziów powszechne jest przekonanie, że w sšdownictwie niezbędne sš zmiany, i to poważne. Ich przeprowadzenie wymaga jednak przemyœlenia i współpracy wszystkich władz – mówi Dariusz Zawistowski, prezes Izby Cywilnej Sšdu Najwyższego w rozmowie z Markiem Domagalskim.

Rz: Sšdy cywilne rozpatrujš 3/4 wszystkich spraw w sšdach. Czy pan prezes, jako nowy szef Izby Cywilnej, oraz Sšd Najwyższy poczuwacie się do odpowiedzialnoœci za stan sšdownictwa cywilnego w Polsce?

Dariusz Zawistowski: Zgadzam się w pełni, że liczba spraw cywilnych to duży problem. Do sšdów ogółem wpływa ich już ok. 15 mln rocznie, statystycznie więc na jednego sędziego w Polsce przypada ponad 1500 spraw. Częœć z nich to sprawy drobne, ale je też trzeba rozpoznać. Wydaje się, że bez reorganizacji sšdownictwa i zmniejszenia zadań sšdów (ich kognicji) ciężko będzie spełnić podstawowy postulat: uprawnienie obywateli do bezstronnego sšdu i rozpoznania jego sprawy w rozsšdnym terminie. Te niezbędne zmiany organizacyjne nie leżš jednak w gestii Sšdu Najwyższego.

O jakich zmianach pan prezes myœli?

Niezbędne sš zmiany procedury. Procedury sšdowe sš w Polsce zbyt skomplikowane i na tym cierpiš obywatele. Ostatnia duża reforma postępowania cywilnego, która wprowadziła wiele istotnych zmian, moim zdaniem jeszcze pogłębia ten problem. Przepisy sš już tak skomplikowane, że zwykły obywatel ma trudnoœci z orientacjš, jak ma się zachować w sšdzie. Trzeba się zastanowić, czy np. nie wprowadzić do niektórych przynajmniej spraw cywilnych tzw. przymusu adwokackiego, żeby strona była profesjonalnie zastępowana np. przez adwokata. Częœć spraw może w ogóle wtedy nie trafi do sšdu, bo pełnomocnik zawodowy ma większe rozeznanie i jest w stanie ocenić już na samym poczštku, czy w ogóle roszczenie jest usprawiedliwione. To oczywiœcie wymagałoby zapewnienia bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom, których nie stać na adwokata.

Z tego pomysłu ucieszyliby się z pewnoœciš adwokaci i radcowie.

Zapewne, ale wiele argumentów przemawia za tym, że dzięki uczestnictwu kwalifikowanego prawnika procedowanie w sšdzie byłoby sprawniejsze, co poprawiłoby funkcjonowanie sšdownictwa w ogóle.

Czy my w Polce wiemy, jakiego chcemy modelu sšdownictwa cywilnego, a roli sędziego zwłaszcza? Czy sędzia rozstrzyga na podstawie tego, co ma położone na stole, i przyglšda się, jak strony ze sobš walczš? Czy jednak pochyla się nad pokrzywdzonym? Wielu podsšdnych, a może większoœć, wcišż widzi w sędziach nie tylko nadzieję na sprawiedliwoœć, ale też na pomoc, a to wymaga rozmowy z człowiekiem.

Wymogi formalne w postępowaniu przed sšdem i pewne ograniczenia proceduralne, np. możliwoœć zgłaszania nowych dowodów na okreœlonym etapie postępowania, majš poprawić jego sprawnoœć. Sšd nie może się jednak ograniczyć do tego, co mu przedstawiš strony, jeżeli widzi, że takie formalne podejœcie groziłoby nieprawidłowym rozstrzygnięciem. Istnieje przecież możliwoœć dopuszczania dowodów z urzędu, niezależnie od tego, co zaoferujš strony. Orzecznictwo Sšdu Najwyższego wskazuje, że w niektórych sytuacjach ta możliwoœć jest wręcz obowišzkiem. Nie chodzi o to, żeby sšd zastępował stronę, szczególnie wtedy, kiedy reprezentuje jš adwokat lub radca prawny, ale nie można poprzestać na takim czysto formalnym podejœciu. Sšd ma obowišzek pouczać stronę, która występuje przed sšdem, o różnych kwestiach, o jej uprawnieniach procesowych. Na końcu powinno być sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Idea sšdu jest taka, że ma wydać sprawiedliwy wyrok.

A więc formalizm nie jest żadnym alibi dla sędziego?

Formalizm w pewnym stopniu jest potrzebny, bo postępowanie nie może być pozostawione zupełnej swobodzie. Przepisy proceduralne porzšdkujš postępowanie. Gdyby nie było np. terminów procesowych, to procesy byłyby jeszcze bardziej przewlekłe. Formalizm jest potrzebny, ale nie może przesłonić zasadniczego celu, jakim jest prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy.

W ostatnich latach było w sšdach dużo informatyzacji, doszło nagrywanie rozpraw, cišgłe reformy tzw. poczty sšdowej. Czy z pana perspektywy informatyka bardziej pomaga czy utrudnia wymierzanie sprawiedliwoœci? Dla wielu osób niebędšcych fanami informatyki utrudnia ona poruszanie się w arkanach sšdowych.

Wiemy, że informatyzacja przyspiesza wiele rzeczy. Sšdy muszš więc korzystać z nowoczesnych narzędzi technicznych i prawdopodobnie wiele czynnoœci procesowych będzie przebiegało w przyszłoœci w ten sposób. W niektórych postępowaniach już mamy tylko formę elektronicznš.

Te zmiany nie mogš być jednak ze szkodš dla obywatela. Jest bowiem coœ takiego jak bariera informatyczna, a nie może być tak, że ktoœ, kto ma problemy z nowoczesnš technikš, będzie w gorszej sytuacji przed sšdem. Przepisy powinny być tak skonstruowane, by ktoœ, kto nie dysponuje komputerem, nie ma dostępu do internetu, nie miał żadnego ograniczenia w dostępie do sšdu. Ale wszyscy się zgadzajš, że z upływem czasu stosowanie technik informatycznych w sšdzie będzie coraz powszechniejsze i takie sš też oczekiwania. Większoœć obywateli uważa je za wygodniejsze, docenia, że może się kontaktować z sšdem elektronicznie, że może wejœć na stronę sšdu i zobaczyć np., jakie sprawy sš wyznaczone na wokandzie. To wszystko jest pomyœlane pod kštem wygody obywatela. Tej tendencji nie można kwestionować, trzeba jednak pamiętać o tych, którzy nie korzystajš z narzędzi informatycznych.

Jest pan przewodniczšcym Krajowej Rady Sšdownictwa, więc niejako liderem sędziowskim. Czego sędziom cywilnym najbardziej brakuje, aby mogli się wywišzywać ze swoich sędziowskich obowišzków?

Brakuje spokoju w pracy. Po pierwsze, mamy chwiejnš sytuację ustrojowš sšdownictwa. Co chwila sš zapowiedzi zmian. Obecnie mamy zapowiedŸ poważnej reformy, tylko jeszcze nie wiemy, na czym miałaby polegać.

Wœród doœwiadczonych sędziów, zaawansowanych także wiekiem, widać wyraŸnie, że zastanawiajš się, czy zostać w sšdzie, czy odejœć w stan spoczynku. Z danych, którymi dysponuje KRS, wynika, że tych odejœć jest już więcej niż w poprzednich latach. To na pewno działa Ÿle. Taki nastrój niepewnoœci przeszkadza w pracy sędziów. Wszystkie zmiany organizacyjne, jak zmiany regulaminu, finansowania sšdów, przekładajš się na funkcjonowanie każdego sędziego.

Ale jak z tego wybrnšć, ma pan prezes jakiœ pomysł?

Sš różne pomysły i różne rozwišzania, także już sprawdzone. W wielu krajach funkcjonujš np. sšdy pokoju. Orzekajš w nich osoby wybierane przez społeczeństwo, cieszšce się zaufaniem. Dla drobnych spraw to może być zupełnie wystarczajšce.

Nie ma tam potrzeby angażowania zawodowych sędziów w rozpoznawanie drobnych spraw. Wtedy sšdownictwo mogłoby inaczej funkcjonować, bo w drobnych sprawach nie trzeba przestrzegać wszelkich reguł sztuki prawniczej, wszystkich reguł postępowania. Wtedy sšdy zawodowe mogłyby się skoncentrować na sprawach trudniejszych. Jeżeli sędzia (zawodowy) ma jednoczeœnie tysišc spraw, to ciężko mu je opanować. Ile trzeba wyznaczyć posiedzeń, ile napisać uzasadnień, jak często przypominać sobie już przemyœlane kwestie, żeby te sprawy mogły być rozpoznane. To jest nieefektywne wykorzystywanie czasu pracy sędziów.

Doœć pesymistycznie patrzy pan na dotychczasowe reformy sadownictwa.

Wœród sędziów jest doœć powszechne przekonanie, że sšdownictwo nie funkcjonuje doskonale. Że niezbędne sš zmiany, i to poważne. Widzimy takie oczekiwania wœród sędziów, pojawiajš się one w kontaktach ze stowarzyszeniami sędziowskimi. Wszyscy widzš potrzebę zmian, które poprawiš też sytuację obywatela przed sšdem. Wymaga to jednak przemyœlenia i nie mogš być to działania pochopne. Musi być wizja.

A czy jest wizja?

Nic na razie na to nie wskazuje. Na przykład ustawa ustrojowa sšdów była nowelizowana już prawie sto razy, w tym roku też kilka razy. Wydaje się, że sš to cišgle działania doraŸne, że nie ma koncepcji, jak sšdownictwo powinno funkcjonować. A ono powinno być na pewno sprawniejsze, powinno być też bardziej przyjazne dla obywatela. Takie rozwišzania można wprowadzić tylko w dyskusji z sędziami. W sšdach jesteœmy na co dzień i widzimy, jakie sš bolšczki. Dobrze by było, żeby ktoœ z władz państwa chciał o tym z sędziami rozmawiać. Potrzebna jest też na pewno konsultacja z organizacjami pozarzšdowymi, z różnymi œrodowiskami: adwokatów, radców prawnych. Oni też majš istotne uwagi do funkcjonowania sšdów. I to wszystko powinno być wzięte pod uwagę. Ale dzisiaj zasadniczym problemem dla sšdów jest ta bariera zwišzana z liczbš spraw, które wpływajš do sšdu. Jeżeli tutaj nic się nie zmieni, to trudno oczekiwać, że obywatele szukajšcy sprawiedliwoœci będš mieli zapewniony sprawny proces. Tak prowadzony, żeby od momentu wniesienia pozwu do wydania wyroku mijał jakiœ rozsšdny termin.

Przy obecnej liczbie spraw przypadajšcych na sędziego to praktycznie niemożliwe.

To powiedzmy jeszcze dwa zdania o Sšdzie Najwyższym. Jaka jest jego rola w tym sšdowym systemie, zwłaszcza w rozstrzyganiu sporów?

Sšd Najwyższy rozpoznaje tylko częœć spraw, które wpływajš do sšdu, gdyż sprawy przechodzš tzw. przedsšd, czyli etap selekcji, czy występuje w sprawie poważne zagadnienie prawne lub jest potrzebna wykładnia prawa, która jest wynikiem rozbieżnoœci w orzecznictwie. Sšd Najwyższy ma bowiem dbać przede wszystkim o jednolitoœć orzecznictwa. To ma oczywiœcie znaczenie dla funkcjonowania innych sšdów. Jeżeli Sšd Najwyższy wypowie się w jakiejœ kwestii prawnej, to siłš choćby swego autorytetu oddziałuje na sšdy powszechne. Ma to też znaczenie dla ich sprawnoœci, gdyż łatwiej sšdom w podobnych sprawach podejmować decyzje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL