Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Wołomińscy sędziowie zasypani pozwami

Fotolia.com
procesy | Na jednego sędziego w podwarszawskim sšdzie rejonowym przypada dziœ 1100 spraw. Powód? Brak ršk do pracy i zablokowane etaty.

„W I Wydziale Cywilnym Sšdu Rejonowego w Wołominie w pełnym wymiarze czasu orzeka czynnie szeœciu sędziów, przy czym na jednego sędziego w tym wydziale przypada ponad 1100 spraw w toku. Jest to liczba wielokrotnie przekraczajšca stan œredniego w skali kraju referatu sędziego orzekajšcego w wydziale cywilnym, uniemożliwiajšca faktycznie podejmowanie w rozsšdnych terminach czynnoœci w rozpoznawanych sprawach" – alarmujš w podjętej właœnie jednogłoœnie uchwale sędziowie wołomińskiego sšdu.

Miarka się przebrała

W dokumencie podkreœlajš, że ich sšd już od dłuższego czasu boryka się z problemami kadrowymi. Uchwała to jednak reakcja na ostatnie dalsze zmiany w tym zakresie. Dwóch sędziów orzekajšcych w wołomińskim sšdzie zostało bowiem delegowanych do Sšdu Okręgowego Warszawa-Praga. To zaœ plus brak wystarczajšcej liczby pracowników pionu pomocniczego powoduje, że jednostka nie może prawidłowo funkcjonować. „Oddziałuje to niekorzystnie na realizację konstytucyjnego prawa obywateli do sšdu, którego jednym z przejawów jest uprawnienie do rozpoznania ich spraw bez nieuzasadnionej zwłoki" – podkreœlajš sędziowie.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci zapewnia, że sprawę monitoruje.

– Znam problemy wołomińskiego sšdu i biorę odpowiedzialnoœć za tę trudnš sytuację. Mam nadzieję, że jest to problem przejœciowy. Resort stara się tej jednostce pomóc – zapewnia Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci.

Sšdy w kryzysie

Okazuje się jednak, że sytuacja z Wołomina nie jest wyjštkowa.

– Problem z brakiem kadr dotyczy sšdów rejonowych w dużych oœrodkach, ale nie tylko. Wołomin to bowiem mały sšd, który znalazł się w rzeczywiœcie dramatycznej sytuacji – mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek zarzšdu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Powód?

– Ponieważ przez ostatnie dwa lata wstrzymane jest ogłaszanie wolnych etatów sędziowskich, wiele sšdów znalazło się w krytycznej sytuacji. Sšdy okręgowe czy apelacyjne jeszcze sobie radzš, bo ich szeregi zasilajš sędziowie tymczasowi, a więc delegowani. Do sšdu rejonowego zgodnie z przepisami nie można natomiast już nikogo delegować – wyjaœnia sędzia Przymusiński.

Ministerstwo i jego plan

Podkreœla, że w sytuacji, gdy sędzia z sšdu rejonowego idzie na delegację do sšdu okręgowego, jego etat jest zablokowany.

– To, co dzieje się dziœ sšdach rejonowych, to problem, z którym Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie radzi sobie od lat. Potrzebne sš kompleksowe zmiany – twierdzi Przymusiński.

Zdaniem resortu remedium w końcu się pojawiło.

– Ten systemowy problem już naprawiliœmy – poprzez przywrócenie instytucji asesora. Pytanie, czy całej idei nie pogrzebie Krajowa Rada Sšdownictwa. Asesorzy muszš bowiem uzyskać wotum orzecznicze od Rady. Na to natomiast, czy tak się stanie, resort nie ma wpływu. Mam nadzieję, że KRS nie zrobi krzywdy sšdom rejonowym, które dramatycznie potrzebujš pomocy i majš jš na wycišgnięcie ręki – mówi minister Piebiak.

Opinia

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich

Bardzo rzadko się zdarza, żeby sędziowie w tak dramatyczny sposób jak ci z Sšdu Rejonowego w Wołominie mówili o kondycji wymiaru sprawiedliwoœci i warunkach swojej pracy. Uchwała wskazuje, jakie sš konsekwencje przesunięć kadrowych w wymiarze sprawiedliwoœci i jakie jest obcišżenie sędziów codziennš pracš. Jeżeli sędzia ma w referacie 1100 spraw, to gołym okiem widać, co to oznacza dla jego życia i zdrowia, dla jego kondycji psychicznej. Ma to też niebagatelne znaczenie dla osób będšcych stronami postępowań. Ten apel tak naprawdę pokazuje, w czym tkwi realny problem sšdownictwa: w nadmiernym obcišżeniu pracš, braku wzmocnień ze strony asystentów, złym rozkładzie sędziów, jeœli chodzi o poszczególne okręgi. Do tego dochodzi 500 nieobsadzonych etatów. Uchwała pokazuje też, że reforma wymiaru sprawiedliwoœci jest rzeczywiœcie potrzebna. Nie zajmujmy się więc tylko Sšdem Najwyższym oraz Krajowš Radš Sšdownictwa, czyli tym, co budzi największe zainteresowanie opinii publicznej. WeŸmy się za wszystkie zmiany organizacyjne, które pozwolš sędziom normalnie funkcjonować.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL