Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

#RZECZoPRAWIE: Bartłomiej Wróblewski i Arkadiusz Myrcha o reformie sšdownictwa

Fotolia.com
W œrodowym programie #RZECZoPRAWIE, Tomasz Pietryga wraz ze swoimi goœćmi - Bartłomiejem Wróblewskim, posłem PiS oraz z Arkadiuszem Myrchš, posłem PO rozmawiał o reformie wymiaru sprawiedliwoœci.

 

Bartłomiej Wróblewski: należy uzdrowić polskie sšdy

- W dyskusji na temat reformy sšdownictwa najważniejszy jest cel, którym jest uzdrowienie polskich sšdów - mówił poseł PiS.

Poseł wskazał że założenia projektów przygotowanych przez prezydenta będš konsultowane z klubami. Przyznał, że z zaciekawieniem czeka na te konsultacje i podchodzi do nich optymistycznie.

Przypomniał, że najważniejszym jest aby poprawić i przyspieszyć pracę sšdów, a także zwiększyć zaufanie obywateli wobec wymiaru sprawiedliwoœci.

- Cel jest jasno okreœlony. Dyskusja dotyczy tylko tego jak ten cel osišgnšć - mówił.

Poseł zwrócił uwagę, że na forum publicznym mówi się jedynie o pewnych elementach reformy. Przyznał także, że jeœli reforma sšdownictwa ma być głęboka, trudno nie objšć niš Sšdu Najwyższego.

W opinii Wróblewskiego, z punktu widzenia obywatela reforma Sšdu Najwyższego ma znaczenie chociażby pod kštem zaufania do wymiaru sprawiedliwoœci.

 

Arkadiusz Myrcha: trzeba korzystać z dobrych projektów

- Projekt który przedstawiliœmy powstał z inicjatywy stowarzyszenia Iustitia. Nie jest to projekt rewolucyjny, ale jest to dobry projekt. A z dobrych projektów należy korzystać. - mówił poseł PO.

Poseł wyraził poglšd, że bardzo ważnym jest, aby obywatele mieli wpływ na wybór kandydatów na sędziów do KRS. Wskazał, że sędziowie chcš żeby grupa 2 000 obywateli zgłaszali swoich kandydatów.

- Awantury polityczne majš charakter edukacyjny. Obywatele dowiadujš się czego dotyczy spór, a przy okazji jak działa dana instytucja. – mówił poseł.

Odnoszšc się do reformy Sšdu Najwyższego Myrcha wyraził opinię, że nigdy nie jest tak dobrze aby nie mogło być lepiej.

Na pierwszym posiedzeniu zespołu do spraw reformy wymiaru sprawiedliwoœci dyskutowano, jakie sprawy majš być rozstrzygane w sšdach, jakie mogš wyjœć poza sšdy, a także ile powinno być instancji.

Poseł zwrócił uwagę, że przy każdej takiej rozmowie pojawia się rola Sšdu Najwyższego oraz Naczelnego Sšdu Administracyjnego. Wskazał, że należy zdecydować czy SN ma jedynie orzekać w postępowaniu kasacyjnym, czy ma pełnić również inne role.

Jeœli dojdzie do sytuacji, w której będzie dwupoziomowoœć sšdów, SN będzie musiał wejœć w kompetencje sšdu odwoławczego.

Odnoszšc się do kwestii izby dyscyplinarnej w SN Myrcha oœwiadczył, że samo okreœlenie „izba dyscyplinarna" to za mało. Należy okreœlić jaki miałaby mieć charakter i zakres kompetencji i wówczas podjšć dyskusję na temat jej uczciwoœci i zasadnoœci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL