Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Umowy o dzieło na sporzšdzanie projektów wyroków dla TK - ostatni podwykonawcy nowego Trybunału

Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Jeszcze w 2017 r. przedłużono dwie umowy na przygotowanie 90 projektów opinii i postanowień o dopuszczalnoœci skargi konstytucyjnej.

Mariusz Muszyński, wtedy sędzia, a teraz wiceprezes TK, jako pełnomocnik prezesa Trybunału (Julii Przyłębskiej) podpisał 31 marca 2017 r. dwie umowy o dzieło z Agnieszkš S. i Piotrem K., wówczas oboje spoza TK, na wykonanie po 45 takich czšstkowych dzieł sukcesywnie do 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowy przedmiot poszczególnych częœci zlecenia (formalnie sš to umowy o dzieło) okreœla dyrektor Zespołu Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków.

Brakuje ršk do pracy

– Upublicznienie szczegółów kolejnego przypadku zewnętrznego przygotowania projektów orzeczeń TK dowodzi, że praktyka „prywatyzowania" pracy orzeczniczej TK miała i ma znacznie szerszy zasięg, niż dotychczas sšdziliœmy – mówi prof. Antoni Bojańczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

– To sš prawnicy z doktoratem i ze względu na brak pracowników w zespole kontroli wstępnej TK te dwie umowy musiały zostać zawarte. Były one jedynie przedłużeniem dotychczasowego zatrudnienia tych osób – wyjaœnia wiceprezes Mariusz Muszyński.

I wyjaœnia, że trwać będš jedynie do końca 2017 r. Wtedy wchodzi reforma Biura TK. Wykonawcom nakazano pracę na miejscu, udostępniono komputery, zakazano wynoszenia dokumentacji i zobowišzano do poufnoœci.

Koniec œmieciówek

– Równolegle rozpoczęto nabór pracowników: w czerwcu 2017 r. został przeprowadzony konkurs, aby obsadzić wolne stanowiska, i przyjęto od sierpnia 2017 r. siedem osób na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2018 r. nie będzie w TK już umów œmieciowych, tylko umowy o pracę, ale te dwie umowy zostanš jednak zrealizowane – dodaje prezes TK.

Osoby dokonujšce wstępnej weryfikacji formalnej dokumentów sprawdzajš, czy np. na skardze jest właœciwy podpis, stosowna liczba kopii załšczników itp. Nie pracujš dla konkretnego sędziego, ale pod kierownictwem szefa zespołu i to on przekazuje efekt sędziemu sprawozdawcy sprawy, a ten podejmuje decyzje.

– Cały ten skomplikowany proces odbioru „dzieła" nie ma moim zdaniem większego znaczenia, bo i tak prawie sto wniosków i skarg konstytucyjnych będzie faktycznie rozpoznawanych w pierwszej kolejnoœci przez osoby instytucjonalnie niezwišzane z TK – ocenia prof. Antoni Bojańczyk. – Jedynš pocieszajšcš informacjš jest zapowiedŸ, że z końcem roku Trybunał kończy z outsourcingiem jego decyzji.

– Nie widzę nic złego w korzystaniu z usług asystentów, to przewiduje ustawa, niepokoi natomiast fakt opracowywania projektów postanowień lub innych dokumentów przez osoby trzecie. Wštpliwoœci budzi choćby brak rzeczywistych gwarancji poufnoœci prowadzonych spraw – mówi Krzysztof Izdebski, dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. – Mimo mojej krytycznej opinii o takiej praktyce uważam, że nie ma w tym złej woli zlecajšcych, a wynika to, ze względu na obłożenie sprawami, z problemów z zapewnieniem pomocy asystentów. Zamiast oburzać się na takie przypadki, poszukajmy uczciwego rozwišzania tego problemu.

Kilka dni temu w „Rzeczpospolitej" informowaliœmy o zleceniu przez TK przygotowania projektów wyroków w pięciu sprawach wiceprezesa Biernata.

Docelowy model urzędników w TK

Od nowego roku majš obowišzywać ustawowo okreœlone zasady zatrudniania asystentów i pracowników Wydziału Weryfikacyjnego w Trybunale Konstytucyjnym:

- majš być obywatelami RP, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich i być nieskazitelnego charakteru;

- mieć ukończone wyższe studia prawnicze i tytuł magistra lub też zagraniczne uznane w Polsce za równorzędne;

- nabór na stanowisko asystenta sędziego Trybunału ma następować w drodze konkursu;

- szczegółowy zakres zadań asystentów (pracowników Wydziału Weryfikacyjnego) i warunki ich wykonywania okreœli w zarzšdzeniu prezes TK. Autor - KONIEC: Na podstawie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL