Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Organizacje społeczne i prawnicze napisały do Prezydenta RP

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Sšdy sš dla obywateli, nie dla polityków. Wierzymy, że projektowane przez prezydenta zmiany w sšdownictwie będš zwiększać społecznš, a nie politycznš kontrolę nad wymiarem sprawiedliwoœci - napisali w liœcie do Andrzeja Dudy przedstawiciele organizacji społecznych i prawniczych.

"Pełna odrębnoœć sšdów od wpływów jakiejkolwiek rzšdzšcej partii jest warunkiem zachowania Wolnoœci, o którš walczyły pokolenia Polaków. Właœnie dlatego zagwarantowanie odrębnoœci sšdów od pozostałych władz było jednym z postulatów „Solidarnoœci". Z drugiej strony sšdy muszš być sprawne, transparentne, nowoczesne i otwarte na udział społeczeństwa. Zaniedbanie tych sfer przez rzšdzšcych w ostatnich ponad dwudziestu latach jest Ÿródłem obecnego kryzysu" - napisali przedstawiciele m.in. Forum Obywatelskiego Rozwoju, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Fundacji im. Stefana Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, KOD i czterech sędziowskich stowarzyszeń.

Sygnatariusze listu uważajš, że prace nad projektami ustaw dotyczšcych sšdownictwa powinny doprowadzić do przedstawienia rozwišzań respektujšcych konstytucyjne wymogi niezależnoœci sšdownictwa od polityków, a z drugiej strony  - zwiększać kontrolę społecznš nad wymiarem sprawiedliwoœci.

- Podkreœlamy – kontrolę społecznš, nie kontrolę politycznš. Kontroli politycznej nad sšdami zabrania Konstytucja. Kontrolę społecznš Konstytucja zaleca i takš kontrolę œrodowiska sędziowskie i prawnicze popierajš. Wyrazem takiego poparcia sš złożone już przez œrodowiska sędziowskie propozycje zmian legislacyjnych polegajšce na przykład na wysłuchaniu publicznym kandydatów do Krajowej Rady Sšdownictwa czy też na składaniu społecznoœciom lokalnym cyklicznych sprawozdań z działania ich sšdów i umożliwieniu dyskusji nad funkcjonowaniem sšdów - przypominajš przedstawiciele stowarzyszeń.

Ich zdaniem zmiany w sšdownictwie nie mogš sprowadzać się do oddania władzy nad sšdami w ręce tego czy innego polityka, do czego w dużej mierze sprowadzajš się zmiany w prawie o ustroju sšdów powszechnych. Liczš, że proponowana reforma będzie przede wszystkim dotyczyć:

1) procedur i organizacji sšdów, tak, aby zapewnić efektywnoœć ich działania i szybkie rozstrzyganie sporów prostych,

2) systemu wykonywania orzeczeń, aby wyroki wydane w imieniu Rzeczypospolitej były szybko egzekwowane przy zagwarantowaniu praw najsłabszych;

3) udziału społeczeństwa zarówno w orzekaniu jak i administrowaniu sšdami, aby sędziowie mogli prowadzić dialog ze społeczeństwem a każdy element funkcjonowania sšdów był w pełni przejrzysty i bliski lokalnym społecznoœciom, gwarantujšc w ten sposób niezależnoœć sšdów.

- Tak ważne zmiany nie mogš powstawać w ukryciu, nie mogš ignorować głosu organizacji pozarzšdowych, nie mogš być jedynie oznajmione. Ich doniosłoœć ustrojowa wymaga społecznej debaty, także z udziałem ekspertów, i o takš otwartš dla wszystkich Polaków, pozbawionš politycznych etykiet i prowadzonš w poczuciu jednoœci i odpowiedzialnoœci debatę Pana prosimy. Deklarujemy czynny udział organizacji obywatelskich i samorzšdów zawodów prawniczych w takiej debacie i prosimy o wysłuchanie naszego głosu - napisali działacze stowarzyszeń w liœcie do prezydenta.

Po listem podpisali się: Agata Stremecka - prezes FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju,

Aleksander Smolar - prezes Fundacji im. Stefana Batorego,

prezes Katarzyna Szymielewicz i Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon ,

Danuta Przywara - prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

Łukasz Bojarski - prezes INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa,

Arkadiusz Radwan - prezes Instytut Allerhanda,

Jarosław Marciniak - członek zarzšdu Komitetu Obrony Demokracji,

Mikołaj Pietrzak - dziekan Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Witold Klaus - prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Leszek Parchimowicz - prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Krystian Markiewicz - prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Dorota Hildebrand-Mrowiec - prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Karolina Sosińska - prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Irena Kamińska - prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis

Michal Wawrykiewicz, Maria Ejchart- Dubois, Sylwia Gregorczyk- Abram i Paulina Kieszkowska – Knapik z ruchu #Wolnesšdy

Bartosz Kwiatkowski - dyrektor Fundacji Frank Bold

Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL