Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

#RZECZoPRAWIE: Julia Przyłębska - asystenci nie piszš wyroków

Julia Przyłębska
rp.pl
- Od orzekania sš sędziowie. Asystenci sš dla nich dużym wsparciem, ale nie piszš wyroków - mówiła w œrodowym programie #RZECZoPRAWIE Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes mówiła, że powstała teoria, iż asystent sšdu powszechnego nie ma wystarczajšcych kwalifikacji aby być asystentem sędziego Trybunału.

- Ja przyjmuję zasadę, że pracę asystenta ocenia tylko sędzia, który z nim pracuje, ustala harmonogram i czas pracy – mówiła.

Sędzia zwróciła uwagę, że ze swojš obecnš asystentkš współpracowała przez wiele lat w sšdzie okręgowym. Była wówczas sytuacja, w której przeciętny sędzia miał ok. 1000 spraw w referacie. Wspólnie ustalono, że aby rozwišzać ten problem sędziowie wraz z asystentami będš pracować ponad wymiar pracy. Dzięki temu udało się w krótkim czasie zmniejszyć liczbę spraw o połowę.

Prezes wskazała, że nigdy nie spotkała się z sytuacjš, aby na skutek działań asystentów kiedykolwiek doszło do wycieku jakichkolwiek informacji dotyczšcych spraw sšdowych.

- Asystent nie pisze wyroku. On jedynie pod kierunkiem sędziego przygotowuje uzasadnienie orzeczenia, które już zapadło. To sędzia decyduje o merytorycznej treœci orzeczenia, przekazuje asystentowi wskazówki, prosi o zebranie materiałów i przygotowanie uzasadnienia – mówiła Prezes.

Julia Przyłębska jest Prezesem Trybunału Konstytucyjnego od ponad pół roku. Jak mówi – swoje urzędowanie rozpoczęła od wprowadzania nowych przepisów, w zwišzku z wejœciem w życie nowej ustawy. Oœwiadczyła, że nie jest prawdš, że TK nie pracuje. Jest różnica z wynikami jakie były w roku 2015, jednak ten rok był rokiem rekordowym, w którym wydano najwięcej orzeczeń.

Przyłębska zwróciła także uwagę, że po przejęciu obowišzków prezesa i przeanalizowaniu spraw rozpoznawanych przez TK okazało się, że istniejš sprawy, w których od 2014 r. nie były podejmowane żadne czynnoœci.

Sędzia wskazała, że nie chce aby Trybunał orzekał w sprawach politycznych. Chciałaby skupić się na przywróceniu TK obywatelom i przybliżyć im czym TK się zajmuje.

Prezes przyznała, że każdy z sędziów ma swoje poglšdy, różniš się wieloma kwestiami i zgłaszajš zdania odrębne. Zaprzeczyła jednak jakoby pomiędzy sędziami TK istniał jakikolwiek konflikt.

Jako wieloletni sędzia pracy i ubezpieczeń społecznych Przyłębska zadeklarowała, że nie podejmie żadnej decyzji, która mogłaby skrzywdzić słabszego pracownika. Zwróciła uwagę, że w TK nie ma zwišzku zawodowego, więc pracownicy nie majš gdzie bronić swoich praw. Wskazała jednak, że sprawiedliwie podeszła do kwestii wynagrodzeń, w której były bardzo duże dysproporcje.

- Jeœli ktoœ jest pracownikiem wyjštkowym to istnieje możliwoœć awansu albo wypłacania dodatków. W chwili obecnej wynagrodzenia sš mniej więcej równe – mówiła sędzia.

Pytana o sprawę sędziego Stępnia Prezes wskazała jedynie, że wniosek został złożony, wyznaczono rzecznika dyscyplinarnego oraz skład sšdu. Zarzut nie dotyczy wypowiedzi, a jedynie tego, że sędzia nie powinien angażować się w politykę. Nie ma to żadnego zwišzku z sugerowanš chęciš ograniczenia wolnoœci słowa w sšdach.

Odnoszšc się do kwestii zaproponowanej przez prezydenta dyskusji na temat konstytucji sędzia oœwiadczyła, że w Jej opinii każda dyskusja na ten temat jest słuszna. Zwróciła uwagę, że zmienia się rzeczywistoœć i wyraziła optymizm wobec kwestii pracowniczych i prawa do emerytury które także majš być poruszone w debacie. W opinii sędzi każdy powinien pochylić się nad problemami dotyczšcymi konstytucji.

- W konstytucji jest wiele elementów, które być może powinny w dzisiejszych czasach być inaczej sformułowane, bo być może niewystarczajšco zabezpieczajš interesy pewnych grup społecznych - dodała.

Zobacz wideo z rozmowy

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL