Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Ustrój sšdów powszechnych: w sobotę 12 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie nowela ustawy

Fotolia.com
Już od soboty minister Zbigniew Ziobro może zaczšć zmiany w blisko 400 sšdach powszechnych.

– To koniec niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów – tak nowelę prawa o ustroju sšdów powszechnych, która wzmacnia pozycję ministra sprawiedliwoœci wobec sędziów, oceniajš sami sędziowie. Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sšdu Najwyższego, zapowiedziała publicznie, że sędziowie będš się bacznie przyglšdać poczynaniom ministra w najbliższych miesišcach. Powód? Nowela ustawy daje mu potężnš władzę. Minister może wymieniać prezesów w sšdach, wiceprezesów, a ci umieszczać swoich ludzi na niższych stanowiskach funkcyjnych, np. przewodniczšcych wydziałów. Od maja 2017 r. tylko od niego zależy, kto jest dyrektorem w sšdzie – wymienił ich już ponad 45. Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci, w rozmowie przyznał, że sš dziœ prezesi, którzy nie radzš sobie z zarzšdzaniem sšdami. Oni na pewno zostanš wymienieni. Minister ma na to pół roku. Czekać jednak nie zamierza.

Sędziowie na nowelizacji usp nie zostawiajš suchej nitki.

– Partiokracja okazała się silniejsza od społeczeństwa obywatelskiego. Eksperci, międzynarodowe instytucje, doœwiadczenia historyczne nie majš żadnego znaczenia, politycy œwietnie opanowali umiejętnoœć manipulowania opiniš publicznš i sięgajš po całš władzę dla siebie – tak o noweli mówi sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

– Minister dostaje nieograniczone prawo wymiany niewygodnych funkcyjnych. Nawet jeœli nie zdecyduje się na to zaraz po wejœciu w życie noweli, to przecież będzie mógł to zrobić w każdej chwili. Czekamy na zmiany, które pomogš nam w pracy, ułatwiš i przyspieszš orzekanie. To one powinny dominować. A tak nie jest. Nie możemy patrzeć, czy jest w nich coœ dobrego, skoro istotš jest podporzšdkowanie sšdów politykom – wtóruje mu poznański sędzia Bartłomiej Przymusiński.

Nowela prawa o ustroju sšdów powszechnych jest jednš z trzech ustaw przyjętych przez parlament, o których zawetowanie pod koniec lipca prosili sędziowie i obywatele. Prezydent weta nie złożył i zmiany wchodzš w życie w sobotę 12 sierpnia.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl

Kadry: wymiana prezesów w sšdach

Dymisja prezesów sšdów będzie możliwa np. po stwierdzeniu szczególnie niskiej efektywnoœci w pełnieniu nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sšdzie lub sšdach niższych (to nowy powód). Do końca 2017 r. minister będzie mógł odwołać prezesa bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Może nawet wymienić wszystkich prezesów. Każdego roku prezesi będš też składać informację o swojej działalnoœci i nieprawidłowoœciach. Prezesi ocenieni pozytywnie przez ministra będš otrzymywali wyższy dodatek – 150 proc. maksymalnej kwoty.

Do tej pory prezesów sšdów okręgowych i apelacyjnych minister powoływał po zasięgnięciu opinii zgromadzenia sędziów danego sšdu. Jeœli opinia była negatywna, minister mógł się odwołać do Krajowej Rady Sšdownictwa. Jeœli i ona odrzuciła kandydaturę, musiał z niej zrezygnować. Z kolei prezesów sšdów rejonowych wybierali właœciwi prezesi sšdów apelacyjnych.

Plusy

Szybka reakcja na nieprawidłowoœci. W drastycznych przypadkach, np. zatrzymania prezesa sšdu czy postawienia mu zarzutów, nie trzeba żadnych opinii, by go odwołać.

Minusy

Niekontrolowana wymiana. Minister może dobierać prezesów uległych, a nie kompetentnych. Tak dobrany prezes może wyznaczyć wiceprezesa i przewodniczšcych wydziałów.

Przydział spraw: sędziów wylosuje komputer

Zasadš staje się losowy przydział spraw. Wszystko po to, by zapobiec manipulacji w przydzielaniu konkretnych spraw konkretnym sędziom. Będzie centralna aplikacja losujšca.

System losowego przydzielania spraw zastšpi przewodniczšcych wydziałów w przydzielaniu spraw konkretnym sędziom (składom orzeczniczym).

Nadal jednak to przewodniczšcy będš przydzielać sprawę do odpowiedniego repertorium oraz nadawać jej symbol. Nie będš już natomiast wyznaczać sędziego referenta. System ten nie zastępuje repertoriów elektronicznych.

Po godzinach pracy sšdów centralny komputer Ministerstwa Sprawiedliwoœci zajmie się każdym wydziałem w Polsce i dokona przydziału składu sędziowskiego do konkretnych spraw.

W wydziałach karnych będzie obowišzywała zasada, że jeœli w danym dniu do wydziału wpłynie więcej niż jedna sprawa, wpisze się je do repertorium w kolejnoœci alfabetycznej nazwisk pierwszych oskarżonych.

Plusy

Koniec zarzutów o manipulowanie składami. Zwłaszcza w drugiej instancji ma chronić przed nadużyciami i dawać pewnoœć, że sprawa nie została przydzielona sędziemu celowo wybranemu do danej sprawy.

Minusy

Losowanie może wywołać chaos. Niejasne kryteria pomijania sędziego w losowaniu, np. zwolnienie lekarskie czy przydzielenie wieloosobowego procesu.

Orzekanie: niezmiennoœć składu

Wprowadzono zasadę niezmiennoœci składu orzekajšcego. Raz wylosowany skład sšdu nie powinien się zmieniać do zakończenia sprawy. Do tej pory w wielu sšdach nowemu sędziemu w wydziale przydzielano sprawy już rozpoczęte przez innych – ze szkodš dla sprawnoœci i profesjonalnoœci postępowania.

Ustawa przewiduje możliwoœci odstępstwa od zasady niezmiennoœci składu, ale sš to przypadki œciœle okreœlone, np. gdy sędzia zachoruje lub urodzi dziecko i korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Każdy, kto ma lub będzie miał sprawę w sšdzie, ma dostać gwarancję, że sędzia lub skład orzekajšcy, który rozpoczšł jego sprawę, a potem awansował, został przeniesiony do orzekania w innej miejscowoœci lub został delegowany do wyższej instancji, będzie miał obowišzek dokończyć sprawę w starym sšdzie.

W postępowaniu karnym nie trzeba będzie procesu rozpoczynać od nowa – słuchać stron, œwiadków, biegłych, przeprowadzać na nowo dowodów.

Plusy

Pprzyspieszenie postępowania Teraz nowy sędzia, który przejmuje sprawę i ma jš prowadzić od nowa, musi się do niej przygotować. Potrzebuje na to czas, sprawa jest więc odraczana albo zawieszana. W grę wchodzš też ponowne przesłuchania stron i œwiadków. To się skończy. Sprawy nie będš przecišgane z powodu zmiany składu.

Minusy

brak

Ważenie spraw: koniec z niesprawiedliwš ocenš

Specjalny elektroniczny system wzorowany na niemieckim „zważy" gatunkowo sprawy i żaden sędzia w Polsce nie będzie miał większego zakresu obowišzków niż jego kolega z wydziału czy sšdu. Program komputerowy obejmie, powiedzmy, dziesięć kryteriów.

Przeanalizuje liczbę uczestników w sprawie; stan faktyczny; postępowanie dowodowe; problemy prawne, jakie się w sprawie pojawiajš itd. Każde kryterium będzie punktowane, a więc i każda sprawa osišgnie pewnš liczbę punktów. Kiedy przyjdzie do oceny obcišżenia, prezes sšdu czy przewodniczšcy wydziału będzie miał jasnš i precyzyjnš informację. Jeden sędzia ma na swoim koncie np. 30 pkt, bo załatwił dwie mało skomplikowane sprawy (po 15 pkt każda), a drugi ma punktów 200, mimo że orzekł w jednej sprawie, ale bardzo skomplikowanej i wieloosobowej.

W ten sposób można oceniać obcišżenie pojedynczych sędziów i sšdów.

Plusy

Próba wyrównania obcišżenia sędziów. Od lat mówi się, że sš w niektórych sšdach sędziowie załatwiajš miesięcznie tyle spraw, ile w innych rocznie. Elektroniczny system ma to wyeliminować.

Minusy

Niejasne kryteria ważenia spraw. Obcišżenia nie da się rozłożyć równo, bo sędzia w miasteczku nie będzie miał tyle pracy co w stolicy. System tylko zmniejszydysproporcje.

Awanse: bez ocen okresowych i planowych wizytacji

Zniesienie zbędnych wizytacji planowych i ocen okresowych sędziów ma odbiurokratyzować sšdy. Nastšpi likwidacja wizyt planowych, czyli zasady, że co jakiœ czas robi się wizytację danej jednostki, niezależnie od tego, czy sšd radzi sobie dobrze czy Ÿle i czy wpływajš skargi na jego funkcjonowanie. Wizytacja teraz będzie wtedy, gdy w sšdzie dzieje się coœ złego. Tak samo jest z ocenami okresowymi sędziów – zupełnie zbędnš papierologiš. A sędziowie sš i tak na bieżšco oceniani przez wyższe instancje. Zniknš również indywidualne plany rozwoju zawodowego sędziów. Tworzone były właœnie na podstawie ocen i miały pomóc sędziom rozpoznać swoje słabe strony, a póŸniej nad nimi pracować. W efekcie nie majš realnego wpływu na proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych sędziów, który odbywa się głównie poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Odzyskane zostanš też etaty do orzekania. Ministerstwo Sprawiedliwoœci twierdzi, że będzie ich 150.

Plusy

Mniej biurokracji, więcej sędziów do orzekania. Oceny zajmowały dużo czasu, były niewymierne, budziły kontrowersje i emocje u Ÿle ocenionych. Sędziowie zamiast zajmować się orzekaniem, brali dodatki za funkcje wizytatora.

Minusy

Brak jednego z kryteriów ocennych przy awansie. Dobra ocena okresowa była wymiernš przepustkš do awansu, a więc i podwyżki.

Majštek: ujawniš, ile zarobiš szkolšc aplikantów

Już nie tylko sędziowie, ale i dyrektorzy w sšdach (choć nie sš sędziami, tylko menedżerami) będš składać oœwiadczenia majštkowe. Powstał nawet specjalny wzór oœwiadczenia. Teraz znajdzie się w nich więcej informacji.

Sędziowie będš ujawniali nie tylko ruchomoœci o wartoœci powyżej 10 tys. zł, ale i dochody uzyskane ze Ÿródeł innych niż zwišzane z pełnieniem urzędu, jeœli ich łšczna wartoœć przekroczy 10 tys. zł. Chodzi o kwoty, które zarobili na wykładach czy piszšc komentarze. Zmiana ma zapobiec sytuacjom, gdy dodatkowe dochody nie zostajš ujęte w oœwiadczeniu majštkowym, bo zostały wydane przed jego złożeniem. To już kolejna zmiana, jakš w tym roku serwuje minister sprawiedliwoœci w kwestii jawnoœci zarobków sędziów.

Od 6 stycznia 2017 r. obowišzuje jawnoœć oœwiadczeń sędziów. A to oznacza, że informacje o ich majštku można znaleŸć w internecie na stronie sšdu, w którym orzekajš. Już ta zmiana spotkała się ze sprzeciwem œrodowiska, kolejne również.

Plusy

Większa transparentnoœć. Sędziowie nie powinni mieć nic do ukrycia.

Minusy

Naruszenie prawa do prywatnoœci i zagrożenie bezpieczeństwa. Do stycznia 2017 r. oœwiadczenia nie były upubliczniane w sieci. Sędziowie obok PIT składali oœwiadczenia na ręce prezesa sšdu apelacyjnego. On je weryfikował i kopie odsyłał do urzędu skarbowego. Ten mógł je porównać z PIT.

Kariera: ekspresowy awans z prokuratury

Nowelizacja przewiduje nowy ekspresowy tryb powoływania na stanowisko sędziego sšdu apelacyjnego z pominięciem sšdu okręgowego. Może nim zostać m.in. prokurator czy sędzia z rejonu z dziesięcioletnim stażem w orzekaniu lub prowadzeniu czynnoœci.

Tak jest już od lat podczas ubiegania się o urzšd sędziego Sšdu Najwyższego. Patrzšc na konsekwencje tej zmiany, całkiem realne staje się więc, że np. prokurator z rejonu najpierw szybko zostanie sędziš sšdu apelacyjnego, a potem i jego prezesem (w tej sprawie też decyduje minister sprawiedliwoœci).

O urzšd sędziego sšdu apelacyjnego mogš się też ubiegać adwokaci, radcowie, notariusze, którzy przez dziesięć lat wykonywali swoje zawody prawnicze. Ekspresowy tryb dotyczy też prezesa, wiceprezesa, radcy Prokuratorii Generalnej z dziesięcioletnim stażem. MS twierdzi, że nie ma zagrożenia dla jakoœci orzecznictwa. W SA orzeka się kolegialnie w trzyosobowych składach, więc nowy sędzia będzie najczęœciej orzekał w towarzystwie doœwiadczonych kolegów.

Plusy

Szansa dla najlepszych. Sš wybitni sędziowie orzekajšcy w sšdach rejonowych, którzy nie majš szansy na awans do wyższej instancji z powodu miejsca zamieszkania.

Minusy

Bez doœwiadczenia w okręgu sędzia z rejonu może sobie nie poradzić z trudnymi sprawami. Odbije się to na bezpieczeństwie prawnym obywateli oraz jakoœci orzecznictwa.

Zdrowie: niepewny dożywotni stan spoczynku

Wprowadza się nowš instytucję – urlop rehabilitacyjny sędziego. Chodzi o nowe zasady korzystania z L4, czyli zwolnienia od koniecznoœci wykonywania obowišzków służbowych po szeœciu miesišcach po chorobie, i zasady korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Sędziowie dostajš możliwoœć korzystania z dalszych 12 miesięcy zwolnienia w trybie urlopu rehabilitacyjnego. Warunek jest jeden. Ich stan zdrowia nie daje podstaw do stwierdzenia trwałej niezdolnoœci do służby. Do tej pory sędziowie, bez uzyskania orzeczenia o takiej niezdolnoœci, mogli przechodzić w stan spoczynku i korzystać z uposażenia nawet po odzyskaniu zdrowia. Instytucja urlopu rehabilitacyjnego, w toku którego sędzia będzie podlegał obligatoryjnym badaniom, a także obowišzek poddawania się im po zakończeniu urlopu i w toku korzystania ze stanu spoczynku majš pozwolić uniknšć takich sytuacji. Na urlopie sędzia będzie otrzymywał 75 proc. wynagrodzenia.

Plusy

Szansa na powrót do orzekania sędziego nawet po ciężkiej, długotrwałej chorobie czy wypadku. W ten sposób można ograniczyć uciekanie w stan spoczynku młodych sędziów.

Minusy

Częste obowišzkowe badania mogš być ucišżliwe. Sędziowie odebrali też nowš instytucję jako brak zaufania – nikt zdrowy nie korzysta z długich L4.

Delegacje: od spraw sšdowych do zagranicznych

Delegacje sędziów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta mogš oznaczać zmniejszenie liczby sędziów orzekajšcych. Grozi to dalszym wydłużeniem terminów rozpatrywania spraw i przewlekłoœciš postępowań sšdowych. Powód umożliwienia delegacji do MSZ? Sędziowie majš zapewnić wsparcie w szczególnoœci w sprawach międzynarodowych dotyczšcych zagadnień tworzenia, wykładni i stosowania prawa. Co do zasady tryb i sposób delegacji będš takie same jak przewidziane dla delegacji sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Z tym że delegacja będzie się odbywała na wniosek prezydenta albo ministra spraw zagranicznych. Sędzia może objšć każde stanowisko urzędnicze z wyłšczeniem dyrektora generalnego urzędu.

Delegacja ma być formš wyróżnienia dla najlepszych sędziów. Delegowany dostaje sędziowskš pensję oraz dodatek za długoletniš pracę oraz dodatek funkcyjny.

Plusy

Profesjonalna obsługa prawna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Chodzi głównie o wykładnię oraz stosowanie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Minusy

Odsunięcie sędziów od orzekania na rzecz pracy urzędniczej. Blisko 150 sędziów już dziœ nie orzeka, tylko pracuje w MS, a w sšdach rosnš zaległoœci.

Emerytura: wczeœniej w stan spoczynku

Zrównanie wieku emerytalnego sędziów z systemem powszechnym to jedyny przepis noweli, który zacznie obowišzywać póŸniej – nie od 12 sierpnia, ale do 1 paŸdziernika 2017 r.

To umożliwi przejœcie w stan spoczynku kobietom-sędziom w wieku 60 lat, czyli odpowiadajšcemu powszechnemu wiekowi emerytalnemu kobiet.

Sędzia, który osišgnie wiek emerytalny, ale zechce pozostać na stanowisku, będzie musiał poinformować o tym szefa resortu nie póŸniej niż szeœć miesięcy i nie wczeœniej niż 12 miesięcy przed osišgnięciem 65 lat dla mężczyzn albo 60 lat dla kobiet. Dalsze losy zawodowe sędziego w wieku emerytalnym pozostanš więc całkowicie w rękach ministra.

Do 1 paŸdziernika 2017 r. sędzia, który po wejœciu w wiek emerytalny chce kontynuować karierę zawodowš, musi jedynie poinformować ministra sprawiedliwoœci o swoich planach oraz przedstawić zaœwiadczenie potwierdzajšce dobry stan zdrowia.

Plusy

Szybsza emerytura i równe prawa dla sędziów: kobiet i mężczyzn. O zrównanie kobiet sędziów z kobietami w systemie powszechnym upominały się stowarzyszenia i zwišzki zawodowe.

Minusy

Minister sprawiedliwoœci może wybierać sędziów, którym udzieli zgody. Stan zdrowia może nie mieć z jego decyzjš nic wspólnego.

Punkty kontaktowe: ułatwiš współpracę międzynarodowš

Powstanš punkty kontaktowe w sšdach, aby współpraca sšdowa w sprawach z elementem zagranicznym nabrała tempa. W okręgu sšdowym działać będzie koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych. Czym się zajmie? Ma udzielać sędziom, asesorom sšdowym, referendarzom sšdowym i asystentom sędziów na ich wniosek informacji: o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego; z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynnoœci administracji sšdowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawnš, europejskiego nakazu aresztowania oraz innych orzeczeń podlegajšcych wzajemnemu uznawaniu. Na tym nie koniec. To właœnie on poinformuje prezesa właœciwego sšdu lub przewodniczšcego właœciwego wydziału o celowoœci zorganizowania narady sędziów, asesorów i referendarzy w celu przedstawienia zagadnień prawnych budzšcych wštpliwoœci oraz zagadnień, w których orzecznictwo jest niejednolite.

Plusy

Szybsza współpraca międzynarodowa. Dziœ, kiedy przestępczoœć nie zna granic, a europejski nakaz aresztowania staje się coraz popularniejszy, szybka wymiana informacji jest niezbędna.

Minusy

Brak.

Szkolenia: prezes musi o nich wiedzieć

Nie jest tajemnicš, że sędziowie coraz częœciej i chętniej korzystajš ze szkoleń. Obowišzek samodoskonalenia nakłada na nich prawo o ustroju sšdów powszechnych. Teraz pojawiajš się nowe zasady. Sędzia, o ile to możliwe, najpóŸniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia lub innej formy doskonalenia zawodowego zawiadamia prezesa właœciwego sšdu, jeżeli będzie przebywał dłużej niż dzień poza miejscowoœciš będšcš siedzibš sšdu, w którym pełni służbę.

Prezes sšdu rejonowego zawiadamia o tym prezesa przełożonego sšdu okręgowego, prezes sšdu okręgowego z kolei prezesa przełożonego sšdu apelacyjnego, a prezes sšdu apelacyjnego samego ministra sprawiedliwoœci.

Wkrótce pojawić się ma też obowišzkowe trzymiesięczne szkolenie z metodyki pracy sędziego przy objęciu pierwszego stanowiska sędziowskiego. Będš w nim musieli uczestniczyć również sędziowie, którzy ukończyli aplikację sędziowskš.

Plusy

Profesjonalny sędzia, mniej uchylonych wyroków. W czasach, kiedy prawo zmienia się tak często, obowišzek szkolenia jest całkowicie uzasadniony. Prezes sšdu, który odpowiada za jego sprawne funkcjonowanie, powinien wiedzieć o dłuższym szkoleniu sędziego i jego nieobecnoœci w pracy.

Minusy

Brak.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL