Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Prawnicy o projekcie ustawy o Sšdzie Najwyższym autorstwa PiS

Protestujšcy z płonšcymi œwiecami przed siedzibš SN
PAP, Jacek Turczyk
Œrodowiska prawnicze nie zostawiajš suchej nitki na poselskim projekcie ustawy o Sšdzie Najwyższym.

W ubiegłš œrodę wieczorem na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS, który przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Projekt przewiduje, że "z dniem następujšcym po dniu wejœcia w życie niniejszej ustawy sędziowie SN, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzš w stan spoczynku, z wyjštkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwoœci".

Zobacz także: #wSubiektywie Sroczyński - "Sšd Ostateczny"

Projekt spotkał się ze zdecydowanš krytykš korporacji i œrodowisk prawniczych.

Jako jedna z pierwszych głos zabrała najbardziej zainteresowana projektem, I prezes Sšdu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf. - SN staje się sšdem przy ministrze sprawiedliwoœci; najbardziej niepokoi bardzo duża władza ministra nad sędziami; to jest groŸne – oceniła, przyznajšc, że liczyła się ze zmianami w SN, ale nie przypuszczała, że zajdš aż tak daleko i szeroko.

Jeszcze mocniejszych słów w odniesieniu do projektu PiS użył rzecznik Krajowej Rady Sšdownictwa, Waldemar Żurek. Mówił o "pełzajšcym zamachu na trzeciš władzę", "czystce w państwie demokratycznym" i zapisach "absolutnie sprzecznych" z konstytucjš.

Nawet doœć powœcišgliwa w krytykowaniu pomysłów PiS na zmiany w wymiarze sprawiedliwoœci sędzia Barbara Piwnik przyznała, że liczy na zmiany w projekcie ustawy o SN. - Oczekiwałabym, że politycy podejmš merytorycznš dyskusję - mówiła w niedzielę w Polsat News była minister sprawiedliwoœci.

Krytyki planom PiS odnoœnie Sšdu Najwyższego nie szczędzš też korporacje i œrodowiska prawnicze.

Stanowisko w sprawie projektu wydał samorzšd radców prawnych. Przypomniał w nim, że „Niezależny Sšd Najwyższy i niezawiœli sędziowie stanowiš o wartoœci demokratycznego państwa prawnego". Tymczasem „treœć art. 87 projektu ustawy o Sšdzie Najwyższym prowadzi do całkowitego podporzšdkowania Sšdu Najwyższego politykom. W praktyce oznacza to zerwanie z zasadš trójpodziału władzy i niezależnoœci sšdownictwa". Prezydium KRRP zaapelowało o powstrzymanie działań niezgodnych z Konstytucjš godzšcych w demokratyczny i prawny ład Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei Naczelna Rada Adwokacka opublikowała opinię na temat projektu, którš przygotował adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, przewodniczšcy Komisji Legislacyjnej NRA.

- Zmiany, które przewiduje Projekt stwarzajš realne zagrożenie odejœcia od europejskich standardów w zakresie powoływania sędziów – pisze prof. Gutowski. - Znaczšce i nieuzasadnione uzależnienie władzy sšdowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej prowadzi nadto do odejœcia od zasad demokratycznego państwa prawa opartego na trójpodziale władzy i poddania sprawowania władzy sšdowniczej niezależnemu sšdownictwu, w kierunku zasady jednolitej władzy państwowej będšcej fundamentem ustrojowym poprzednio obowišzujšcej konstytucji. W konsekwencji sam projekt, jak i dalsze tendencje legislacyjne idšce w podobnym kierunku, bez uprzedniego uruchomienia procedury zmiany Konstytucji, wymagajš jednoznacznie negatywnej oceny – podkreœla prof. Gutowski.

Oœwiadczenie w sprawie projektu wydało też Ogólnopolskie Stowarzyszenia Asystentów Sędziego. Jego zdaniem, proponowana ustawa skupia się wyłšcznie na zmianie kadrowej w Sšdzie Najwyższym. Spowoduje ona sprzeczne z Konstytucjš skrócenie kadencji aktualnej Pierwszej Prezes Sšdu Najwyższego, jak też osłabienie tego ważnego w naszym systemie władzy sšdowniczej organu poprzez całkowite opróżnienie stanowisk sędziowskich. – Zarówno przeniesienie ex lege w stan spoczynku, jak też swoboda decyzyjna Ministra, stanowiš drastyczne przykłady ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę działania władzy sšdowniczej, co jest prostym zaprzeczeniem zasady trójpodziału władzy wyrażonej w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – pisze OSAS, dodajšc, iż propozycja „wydaje się niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa, realizujšcym zasady sprawiedliwoœci".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL