Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Sędziowie muszš składać oświadczenia, że majš tylko polskie obywatelstwo

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
W zwišzku z nakładanym na sędziów w drodze administracyjnej obowišzkiem składania oœwiadczeń dotyczšcych posiadania wyłšcznie obywatelstwa polskiego, Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stoi na stanowisku, że brak jest podstaw prawnych do nałożenia takiego obowišzku.

W wydanym w niedzielę stanowisku Forum Współpracy Sędziów zwraca uwagę, że przepisy ustawy z 8 grudnia 2017 roku o Sšdzie Najwyższym nie przewidujš obowišzku składania przez sędziów w tym zakresie jakichkolwiek oœwiadczeń, podobnie jak znowelizowane tš ustawš przepisy ustawy - Prawo o ustroju sšdów powszechnych. Z artykułu 117 ustawy o Sšdzie Najwyższym wynika jedynie, że sędzia w terminie wskazanym w ustawie ma obowišzek zrzeczenia się obywatelstwa państwa obcego pod rygorem wygaœnięcia stosunku służbowego, a sędziowie swoje obowišzki wynikajšce z ustawy znajš.

- Nakładanie na obywateli, w tym sędziów, kolejnych obowišzków przez przedstawicieli władzy wykonawczej - urzędników Ministerstwa Sprawiedliwoœci i na ich polecenie przez prezesów sšdów - może nastšpić tylko na podstawie wyraŸnego umocowania ustawowego, gdyż zgodnie z artykułu 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej mogš działać wyłšcznie na podstawie i w granicach prawa - czytamy w stanowisku. Jak przy tym zaznaczono, oœwiadczenia każdego z sędziów o posiadanym obywatelstwie znajdujš się już w ich kwestionariuszach osobowych, do których majš dostęp prezesi sšdów.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów zwraca ponadto uwagę, że nałożenie na sędziego obowišzku złożenia oœwiadczenia o posiadaniu wyłšcznie obywatelstwa polskiego zmuszałoby do stwierdzenia okolicznoœci nieprawdziwych, gdyż obowišzujšce obywateli polskich przepisy artykułu 9 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 20 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowiš, iż obywatelem Unii jest każda osoba majšca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go. Przepisy Traktatów nie przewidujš możliwoœci zrzeczenia się obywatelstwa Unii Europejskiej. - Zatem wszyscy sędziowie posiadajšcy obywatelstwo polskie posiadajš również obywatelstwo unijne i nie mogš się go zrzec - zauważa Forum.

Jak czytamy dalej, okreœlony w ustawie o Sšdzie Najwyższym skutek w postaci wygaœnięcia stosunku służbowego nie jest przewidziany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi w zwišzku z tym naruszenie wynikajšcej z artykułu 180 Konstytucji zasady nieusuwalnoœci sędziów, a także artykułu 31 § 3 Konstytucji ze względu na naruszenie zasady proporcjonalnoœci oraz może naruszać artykułu 32 Konstytucji, powodujšc dyskryminację. - Przepisy Konstytucji w ogóle nie przewidujš sytuacji wygaœnięcia stosunku służbowego sędziego, a jedynie złożenie z urzędu w warunkach œciœle w niej okreœlonych. Zatem złożenie sędziego z urzędu na mocy ustawy z powodów nieprzewidzianych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady nieusuwalnoœci sędziów - podkreœlono w stanowisku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL