Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Łapińska, Styrna, Puchalski, Kondek - członkowie nowej KRS

Fotolia.com
Wszyscy członkowie KRS zapewniajš, że będš stać na straży niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów.

Od kilkunastu dni na łamach „Rzeczpospolitej" prezentowaliœmy sylwetki sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sšdownictwa. W ostatnim odcinku przybliżamy sylwetki czwórki ostatnich sędziów – już nie kandydatów, lecz członków KRS. Zapytaliœmy ich o rzecz najważniejszš – o wizję Rady, w której się znaleŸli, czym, ich zdaniem, powinna się zajšć, co obecnie jest najważniejsze i od czego należy zaczšć prace w nowym składzie. Oto, co powiedzieli.

Ewa Łšpińska, sędzia Sšdu Rejonowego w Jaworznie

- Do najważniejszych zadań nowo wybranej KRS będzie należało zaopiniowanie i przedstawienie prezydentowi kandydatów do pełnienia urzędu – ze względu na kilkaset wakujšcych etatów sędziowskich. Wzmocnienie kadry orzeczniczej dobrze przygotowanymi sędziami i asesorami jest podstawowym warunkiem przyspieszenia procesów. W obecnej sytuacji bardzo ważnym zadaniem będzie czuwanie nad niezależnoœciš sšdów i niezawisłoœciš sędziów, wbrew obawom wyrażanym przez niektóre œrodowiska. Każdy z 15 nowo powołanych członków KRS jest sędziš i doskonale rozumie, jak ważne jest przestrzeganie tych zasad.

Od 1997 r. powołana na urzšd sędziego (karnego) SR w Jaworznie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych organizacja i zarzšdzanie w wymiarze sprawiedliwoœci.

Paweł Styrna, wiceprezes Sšdu Okręgowego w Krakowie

- W pierwszej kolejnoœci Krajowa Rada Sšdownictwa powinna się zorganizować, a wiec wybrać przewodniczšcego i prezydium, powołać stałe komisje oraz rozważyć, czy nie istnieje potrzeba powołania komisji problemowych. Na przewodniczšcym będzie też spoczywał obowišzek ustalenia harmonogramu jej prac. Jeżeli chodzi o prace merytoryczne, uważam, że powinna się na nich skupić i nie angażować w działania polityczne. Na samym poczštku działalnoœci powinna wystšpić z jasnym sygnałem do społeczeństwa i œrodowiska sędziowskiego, że skupi się przede wszystkim na rozwišzywaniu narosłych w ostatnich latach problemów sšdów oraz sędziów i nie będzie uczestniczyć w grze politycznej.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, sędzia (cywilny) od 1999 r., w 2005 r. na dziesięć miesięcy delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Rafał Puchalski, prezes Sšdu Okręgowego w Rzeszowie

- Mogę obiecać jedno: zrobię wszystko, żeby Rada stała na straży niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów w granicach, jakie zakreœliła Konstytucja RP, a nie indywidualne oceny. Będę walczył, by system awansów sędziów i naboru do służby stał się bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Wymiar sprawiedliwoœci potrzebuje reformy, ale najbardziej spokoju. Zdecydowana większoœć sędziów ciężko i rzetelnie pracuje. Należy im udzielić wszechstronnej pomocy. Wspominam o tym, bo moja krytyczna ocena pracy dotychczasowej KRS jest powszechnie znana. Cieszę się, że już niedługo rozpocznš się prace parlamentarne nad dużymi nowelizacjami procedury cywilnej, karnej, spraw karnoskarbowych czy wykończeniowych.

Od 2003 r sędzia (karny) SR w Jarosławiu, od 2008 r. członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustita, pomysłodawca i autor pierwszego w kraju forum internetowego sedziowie.net.

Jędrzej Kondek, sędzia SR dla m.st. Warszawy

- Pozycja ustrojowa KRS i jej funkcje nie uległy zmianie. Jej rolš jest niezmiennie stanie na straży niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów. Jednš z najważniejszych funkcji jest udział w procedurze wyboru kandydatów do pełnienia urzędów sędziego na wszystkich szczeblach sšdownictwa oraz asesorów sšdowych. Najważniejsze jest, by wyłaniać kandydatów najlepszych. Celowi temu powinno służyć także uprawnienie do opiniowania programu szkolenia aplikantów i sędziów. Istotne jest też odpowiednie zaangażowanie się w procedurę legislacyjnš usprawniajšcš pracę sšdownictwa. Wymagać to będzie inicjatywy ze strony podmiotów posiadajšcych inicjatywę ustawodawczš.

Sędzia od lutego 2017 r., wczeœniej wykonywał zawód radcy prawnego, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor prawa, w latach 2008-2017 r. byłem wykładowcš na Uniwersytecie Warszawskim a od 2017 r. jestem adiunktem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL