Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Wybory do KRS nietransparentne, skład wadliwy - uważajš NRA, HFPC, INPRIS

123RF
Krajowa Rada Sšdownictwa zostanie obsadzona w sposób wadliwy, gdyż nie będzie w niej sędziów SN - uważa Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Z kolei Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS zarzucajš, że wbrew obietnicom prezydenta, wybory do KRS sš nietransparentne.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka,  na którym miała być ustalona lista kandydatów do Krajowej Rady Sšdownictwa.

Procedurę wyboru członków nowej Krajowej Rady Sšdownictwa negatywnie oceniły dziœ Naczelna Rada Adwokacka oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS.

Adwokaci: KRS będzie obsadzona wadliwie

- Trwajšcy obecnie proces wyboru 15 członków Krajowej Rady Sšdownictwa nie spełnia wymogów przewidzianych zarówno przepisem art. 187 Konstytucji RP, jak i nowym przepisem art. 9a ustawy o KRS -  zwraca uwagę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dzisiejszej uchwale.

Przypomina, że ostatnia nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa przerywa okreœlonš w Konstytucji RP  kadencję sędziów - członków tego organu. Zgodnie z przepisami Konstytucji i nowej ustawy o KRS, wybór 15 członków Krajowej Rady Sšdownictwa ma zostać dokonany spoœród sędziów Sšdu Najwyższego, sšdów powszechnych, sšdów administracyjnych i wojskowych. Tymczasem wœród zgłoszonych i rozpatrywanych kandydatów na członków KRS nie ma ani jednego kandydata spoœród sędziów SN.

- Niezależnie od wštpliwoœci dotyczšcych zgodnoœci ustawy o KRS z Konstytucja RP, Krajowa Rada Sšdownictwa zostanie obsadzona w sposób wadliwy z punktu widzenia zapisów ustawowych, co może mieć istotne znaczenie dla oceny ważnoœci i skutecznoœci podejmowanych przez ten organ decyzji - podkreœla Prezydium NRA.

HFPC: gdzie tu przejrzystoœć

Wspólne oœwiadczenie  w tej samej sprawie wydały  Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Ich zdaniem dotychczasowy przebieg procedury wyboru był "skrajnie nietransparentny", mimo zapewnień projektodawcy – Prezydenta RP – że nowelizacja wzmocni debatę publicznš na temat kandydatów do Krajowej Rady Sšdownictwa.

- Marszałek Sejmu odmawia udostępnienia list sędziów popierajšcych kandydatów zgłoszonych w tej procedurze. Nie przedstawiono również harmonogramu wyborów, przez co do wyboru sędziów do KRS może dojœć już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mimo iż taki punkt porzšdku dziennego nie został obecnie uwzględniony. Procedura przeprowadzana przez Marszałka Sejmu przebiega w atmosferze nieufnoœci, poœpiechu i braku transparentnoœci - czytamy w oœwiadczeniu. - Sejm, który zmienił ustawę o Krajowej Radzie Sšdownictwa, uzasadniajšc to potrzebš zwiększenia transparentnoœci wyborów członków KRS oraz potrzebš zwiększenia kontroli obywateli nad wymiarem sprawiedliwoœci, planuje dokonać wyboru w sposób, który nie pozwala obywatelom na poznanie kandydatów, w atmosferze niedomówień, wštpliwoœci, a nawet oskarżeń.

Zdaniem HFPC i INPRIS taki poglšd potwierdza również przebieg zorganizowanego przez nich tydzień temu wysłuchania publicznego kandydatów do KRS, w którym udział wzięło zaledwie dwóch kandydatów.

- W konsekwencji obecna formuła wyboru kandydatów do KRS nie realizuje celów założonych przez projektodawcę – nie umożliwiła debaty nad kandydaturami. Jest w rzeczywistoœci zaprzeczeniem transparentnoœci. Przyjęta procedura pokazuje, że jedynie politycy decydujš o składzie KRS, a tym samym o tym, kto będzie stał na straży niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów - twierdzš  HFPC oraz INPRIS.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL