Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

TSUE i Sšd UE - podsumowanie statystyk 2016

123RF
Krótszy czas postępowań i rekordowa liczba pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Ubiegły rok odznaczał się bardzo intensywnš działalnoœciš Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Ogólna liczba spraw zakończonych utrzymała się w 2016 r. na wysokim poziomie (1 628 spraw). Rok 2016 był także ostatnim rokiem istnienia Sšdu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej1.

Trybunał Sprawiedliwoœci

Przede wszystkim w 2016 r. Trybunał Sprawiedliwoœci zakończył 704 spraw (+ 14 % w porównaniu z 2015 r.). Tym samym Trybunał rozstrzygnšł więcej spraw niż do niego wpłynęło w zeszłym roku (692). Liczby te wskazujš na godnš uwagi wydajnoœć. Dzięki temu liczba spraw w toku na dzień 31 grudnia 2016 r. lekko spadła (872).

Spoœród spraw wniesionych w 2016 r. 470 zwišzanych było z wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonymi przez sšdy krajowe. Jest to rekordowa liczba w całej historii Trybunału Sprawiedliwoœci, odzwierciedlajšca zarówno znaczenie postępowania prejudycjalnego w budowaniu prawa Unii Europejskiej, jak i zaufanie pokładane przez sšdy krajowe w tej formie współpracy sšdowniczej do celów jednolitej wykładni i jednolitego stosowania prawa Unii.

Inny znaczšcy zeszłoroczny trend odnosi się do przeciętnego czasu trwania postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwoœci. W sprawach prejudycjalnych czas trwania wynosił w 2016 r. œrednio 15 miesięcy. Jest to najkrótszy czas trwania odnotowany od ponad trzydziestu lat. Wynika on z faktu, że Trybunał Sprawiedliwoœci nieustannie czuwa nad poprawš swojej wydajnoœci poprzez racjonalne wykorzystanie wszystkich możliwoœci, które stwarzajš mu ku temu przepisy proceduralne. Dla odwołań œredni czas trwania postępowania wyniósł 12,9 miesišca. To najkrótszy czas trwania od utworzenia Sšdu. Ogółem przeciętny czas trwania postępowania wyniósł 14,7 miesišca.

Sšd UE

Analiza statystyk sšdowych Sšdu wskazuje zasadniczo na dwojakie zjawisko, a mianowicie na wzrost liczby nowych spraw i spraw w toku oraz na istotne skrócenie postępowania.

Liczba nowych spraw wzrosła o 17 %, z 831 spraw w 2015 r. do 974 w 2016 r., w ogromnej mierze ze względu na przekazanie właœciwoœci do rozpoznania w pierwszej instancji sporów z dziedziny służby publicznej Unii (które same stanowiš 163 sprawy). Stosunek wzrostu liczby spraw w toku był podobny, z 1 267 spraw w 2015 r. do 1 486 spraw w 2016 r.

Wydajnoœć sšdu podšżała z kolei zgodnie z kierunkiem rozwoju wydajnoœci osišgniętego od 2013 r., zaœ liczba rozstrzygniętych spraw była jednym z trzech najlepszych wyników sšdu od jego powstania (755 rozstrzygniętych spraw). Osłabienie odnotowane w stosunku do lat 2015 i 2014 wynika z łšcznej konsekwencji pozbywania się zaległoœci (zwłaszcza w 2015 r.), następujšcego co trzy lata odnowienia składu Sšdu oraz wewnętrznej reorganizacji sšdu, która była niezbędna dla włšczenia nowych sędziów, którzy przez pierwsze miesišce swej kadencji nie mogš w widoczny i znaczšcy sposób przyczynić się do wydajnoœci pracy sšdu. Jednoczeœnie ważny wskaŸnik wydajnoœci, jakim jest czas trwania postępowania, zachował korzystnš tendencję. Dynamika skrócenia czasu trwania postępowania, notowana od 2013 r., znów się potwierdziła dzięki ogólnej przeciętej długoœci wynoszšcej 18,7 miesišca (sprawy rozstrzygnięte w drodze wyroku lub postanowienia, we wszystkich dziedzinach), czyli spadkowi o 1,9 miesišca w stosunku do 2015 r. i o 8,2 miesišca w stosunku do 2013 r.

Ponadto, zwłaszcza w wyniku reorganizacji Sšdu i powstania nowych możliwoœci dzięki wdrożeniu reformy struktury sšdowniczej UE, liczba spraw przekazanych do pięcioosobowego składu orzekajšcego wzrosła w 2016 r. do 29, podczas gdy w latach 2010-2015 odnotowywano œrednio poniżej 9 przypadków takiego przekazania rocznie.

Wreszcie sytuacja dotyczšca charakteru sporów cechowała się wzrostem liczby spraw z zakresu własnoœci intelektualnej (+ 11 %), przekazaniem właœciwoœci do rozstrzygania w pierwszej instancji w sprawach z dziedziny służby publicznej Unii (123 skarg przekazanych przez Sšd do spraw Służby Publicznej do Sšdu w dniu 1 wrzeœnia i 40 nowych skarg wniesionych do dnia 31 grudnia 2016 r., czyli w sumie 163 sprawy, stanowišce niemal 17% nowych spraw), stosunkowym spadkiem liczby spraw z dziedziny œrodków ograniczajšcych (28 spraw wniesionych w 2016 r.), utrzymaniem się na wysokim poziomie spraw z zakresu pomocy państwa (76 spraw) – zwłaszcza w zakresie polityki fiskalnej państw członkowskich – oraz pojawieniem się nowego Ÿródła sporów w dziedzinie stosowania zasad nadzoru ostrożnoœciowego wobec instytucji kredytowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL