Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Kurier przyniósł dymisję prezesa Sšdu Okręgowego we Włocławku. Sędziowie oburzeni

Fotorzepa
Sędziowie Toruńsko-Włocławskiego Oddziału Iustitii krytykujš sposób odwołania Prezes Sšdu Okręgowego we Włocławku Jolanty Górskiej.

31 stycznia 2018 r. Minister Sprawiedliwoœci odwołał Jolantę Górskš z funkcji prezesa Sšdu Okręgowego we Włocławku. Jej miejsce zajęła Ewa Felińczak, absolwentka studiów podyplomowych dla sędziów sšdów powszechnych na Uniwersytecie Gdańskim.

Zmianę na stronie internetowej resortu uzasadniono tym, że Sšd Okręgowy we Włocławku jest dopiero 42. w rankingu ogólnym wskaŸnika opanowania wpływu, co oznacza, że w sšdzie rosnš zaległoœci. Sšd ten jest też ostatni pod względem wskaŸnika odsetka wpływu spraw karnych ponownie wpisanych.

W podjętej uchwale członkowie toruńsko - włocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wyrazili zdecydowanš dezaprobatę wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwoœci w trakcie kadencji Prezesa Sšdu Okręgowego we Włocławku.

Odnoszšc się do treœci komunikatu, sędziowie z Iustitii wskazujš, iż w rzeczywistoœci Sšd Okręgowy we Włocławku, którego prezesem była Jolanta Górska w 2017 roku – wg. danych za cały rok – osišgnšł wskaŸnik opanowania wpływu sytuujšcy Sšd w czołówce Sšdów Okręgowych w kraju (105,6). - Powołany w powodach stojšcych za odwołaniem Pani Prezes tzw. wskaŸnik odsetka wpływu spraw karnych ponownie wpisanych jest niezrozumiały. Nie wiadomo czy chodzi tu o kluczowy miernik WSK_1d czy też WSK_1e bowiem Wydział Strategii Informacji Zarzšdczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwoœci w najważniejszych miernikach podaje wiele różnych kategorii - czytamy w uchwale. Jednoczeœnie sędziowie zaznaczajš, że przy okreœlaniu wskaŸnika (prawdopodobnie) nie wzięto pod uwagę problemów kadrowych z jakimi borykał się Sšd Okręgowy we Włocławku w 2017 roku, które wynikały ze zmniejszenia iloœci stanowisk sędziowskich. Jak przy tym podkreœlono, i tak nie przeszkodziły one w osišgnięciu bardzo dobrego współczynnika opanowania wpływu spraw.

- Powyższe względy nakazujš uznać takie działanie Ministra Sprawiedliwoœci za arbitralne, rujnujšce reguły obowišzujšce w demokratycznym państwie prawa, a także godzšce w zasadę jawnoœci życia publicznego i transparentnoœci podejmowanych decyzji personalnych - piszš sędziowie. - Ich prawdziwe motywy powinny być znane nie tylko œrodowisku sędziowskiemu, ale przede wszystkim opinii publicznej. Podkreœlić przy tym należy, że powołane wyżej decyzje Ministra Sprawiedliwoœci wpisujš się w niekonstytucyjne działania władzy wykonawczej i wprost zmierzajš do pełnego podporzšdkowania sšdów władzy wykonawczej, niszczšc ich niezależnoœć - dodajš.

W uchwale sędziowie z Iustii stwierdzajš też, że wydanie decyzji bez uzasadnienia i przekazanie jej za poœrednictwem kuriera, naruszyło wszelkie powszechnie uznawane standardy państw demokratycznych. Złamało dobre obyczaje, godzšc jednoczeœnie w powagę i autorytet całego Wymiaru Sprawiedliwoœci. - Forma, w jakiej Minister Sprawiedliwoœci zakomunikował o treœci podjętej decyzji jest przejawem lekceważenia zarówno całej władzy sšdowniczej, jak i osób pełnišcych funkcje publiczne prezesów sšdów - podkreœlono.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL