Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Niepełna lista sprawdzonych kandydatów do Krajowej Rady Sšdownictwa

Adobe Stock
Nadal nie wiadomo, kto poparł sędziów – kandydatów do nowej KRS. Listy sš tajne.

We wtorek minęło 19 dni od zakończenia procedury przyjmowania zgłoszeń sędziów kandydujšcych na członków nowej Krajowej Rady Sšdownictwa. Z informacji przekazanych przez Centrum Informacyjne Sejmu wynika, że wpłynęło 18 zgłoszeń. Nie zostały jednak upublicznione. Od kilku dni poznajemy nazwiska kandydatów, którzy zostali zweryfikowani w Sejmie lub Ministerstwie Sprawiedliwoœci (w zależnoœci od tego, kto zgłosił kandydata: 25 sędziów czy 2 tys. obywateli). Do wtorku było ich 11. Na stronie Sejmu publikowane sš informacje m.in. o dorobku orzeczniczym kandydatów, nadesłane przez właœciwe sšdy. Nie można jednak poznać nazwisk osób, które udzieliły im poparcia. Powód?

Według oficjalnej interpretacji Sejmu załšcznikami do zgłoszeń, których w myœl ustawy się nie publikuje, sš odpowiednio:

– gdy autorem zgłoszenia jest grupa co najmniej 2000 obywateli: wykaz obywateli popierajšcych zgłoszenie, zawierajšcy ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i własnoręcznie złożone podpisy;

– gdy autorem jest grupa co najmniej 25 sędziów: wykaz sędziów popierajšcych zgłoszenie, zawierajšcy ich imiona, nazwiska, miejsca służbowe, numery ewidencyjne PESEL i własnoręcznie złożone podpisy.

Ustawa o KRS została znowelizowana 8 grudnia 2017 r. Nowelizację opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2 stycznia i weszła ona w życie 17 stycznia, a niektóre przepisy dotyczšce procedury naboru kandydatów obowišzujš już od 3 stycznia.

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do marszałka Sejmu RP o zachowanie pełnej jawnoœci postępowania i udostępnienie opinii publicznej wniosków, informacji o kandydatach oraz wykazów osób popierajšcych kandydatów do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa.

„Postulujemy o merytoryczne i jawne formuły prac prowadzonych przez najwyższe organy państwa" – napisali sędziowie w najnowszej uchwale. I uzasadnili, że kontrola społeczna w tym przypadku jest tym bardziej uzasadniona, że wštpliwoœci co do spełnienia wymogów formalnych w jednym przypadku już wystšpiły, ponieważ jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia do marszałka Sejmu kilka osób wycofało poparcie udzielone kandydatowi, prezesowi Sšdu Rejonowego w Olsztynie.

Tymczasem dziœ nikt, poza marszałkiem Sejmu i ministrem sprawiedliwoœci-prokuratorem generalnym, nie może sprawdzić, czy kandydaci rzeczywiœcie spełnili wymogi formalne – zauważajš sędziowie. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL