Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Sędziowie TK osšdzš byłego prezesa TK Jerzego Stępnia

Jerzy Stępień
Fotorzepa / Krzysztof Skłodowski
- Nie wiem, jak sędziowie TK mogš nie dostrzegać, że stali się sędziami inkwizycyjnymi. Bo proces inkwizycyjny polegał na tym, że sędzia był jednoczeœnie oskarżycielem i obrońcš. Na razie jeszcze nie pozbawili mnie obrony, więc można powiedzieć, że to jest proces półinkwizycyjny - uważa były prezes TK Jerzy Stępień.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego stanie przed sšdem dyscyplinarnym TK za to, że na ubiegłorocznym Marszu Wolnoœci, którego współorganizatorem była partia polityczna - Platforma Obywatelska. Jerzy Stępień argumentował, że uczestniczył w demonstracji "jako obywatel", a nie sędzia TK. Jednak prezes TK Julia Przyłębska tłumaczyła:

- Sędzia Stępień nie jest tylko zwykłym obywatelem, ale sędziš, co prawda w stanie spoczynku – ale jest sędziš. Pobiera z tego tytułu wysokie uposażenie i powinien ograniczać swojš działalnoœć, aby nie można było mu zarzucić, że jest sędziš politycznym.

Wczoraj TVN nadała reportaż o dyscyplinarce Jerzego Stępnia.  Jak przypomniano, w listopadzie rzecznik dyscyplinarny TK sędzia Stanisław Rymar został wyznaczony do wyjaœnienia zarzutów wobec Jerzego Stępnia. Nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, lecz zażalenie na jego decyzję wniósł wiceprezes TK Mariusz Muszyński. Sšd dyscyplinarny pierwszej instancji uchylił postanowienie o odmowie dyscyplinarki. Wtedy sędzia Rymar umorzył postępowanie. Na tę decyzję również wpłynęło zażalenie. Tym razem sšd dyscyplinarny nakazał Rymarowi postawienie Jerzemu Stępniowi zarzutów.

Mikołaj Pietrzak, adwokat Jerzego Stępnia uważa, że taka sytuacja jest niezgodna ze standardami postępowania karnego i dyscyplinarnego oraz  prawem do obrony.

- Nie można zmuszać oskarżyciela, by ten niezależnie od swoich poglšdów, niezależnie od swojego sumienia, oskarżał innš osobę - powiedział mec. Pietrzak w TVN.

- Nie wiem, jak sędziowie TK mogš nie dostrzegać, że stali się w ten sposób sędziami inkwizycyjnymi. Bo na czym polegał proces inkwizycyjny? Na tym, że sędzia był jednoczeœnie oskarżycielem i obrońcš. Na razie jeszcze nie pozbawili mnie obrony, więc można powiedzieć, że to jest proces półinkwizycyjny - stwierdził w tym samym reportażu Jerzy Stępień.

Według konstytucjonalistki dr Bogny Baczyńskiej Jerzy Stępień miał prawo wzišć udział w demonstracji.

- Sędziom sšdów powszechnych nie wolno prowadzić działalnoœci politycznej, której wyrazem byłaby przynależnoœć do partii lub do zwišzku zawodowego. Natomiast jeœli chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego to taki zakaz obowišzuje ich w czasie pełnionej funkcji - stwierdziła dr Baczyńska. Jej zdaniem prezes Stępień ma być ukarany za nieposłuszeństwo wobec władzy PiS.

Art. 195 konstytucji stanowi: "Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogš należeć do partii politycznej, zwišzku zawodowego ani prowadzić działalnoœci publicznej nie dajšcej się pogodzić z zasadami niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów."

Co grozi byłemu prezesowi TK? Zgodnie z art. 29 ustawy z 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego karami dyscyplinarnymi sš:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) obniżenie wynagrodzenia sędziego Trybunału w wysokoœci od 10 proc. do 20 proc. na okres do 2 lat;

4) złożenie sędziego Trybunału z urzędu.

Ta ostatnia kara to pozbawienie sędziego stanu spoczynku i całego uposażenia, czyli sędziowskiej emerytury.

- To bardzo silny œrodek zastraszajšcy - stwierdziła dr Bogna Baczyńska.

Pełnomocnik Jerzego Stępnia zwrócił uwagę, że postępowanie przeciwko jego klientowi nie ma formalnych podstaw.

- Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte w wyniku wniosku Prezydenta RP lub  sędziego Trybunału. Pan prof.  Mariusz Muszyński sędziš Trybunału Konstytucyjnego w moim przekonaniu nie jest - powiedział Mikołaj Pietrzak.

 

TVN poinformowała, że Trybunał nie odpowiedział na proœby o komentarz.

Sprawę dyscyplinarnš Jerzego Stępnia będš rozstrzygać  sędziowie TK,  zgodnie z art. 25 ustawy o statusie sędziów TK. Sędziów wyznaczy prezes TK  w drodze losowania. 

Jerzy  Stępień  był sędziš Trybunału Konstytucyjnego w latach 1999-2008, a w latach 2006-2008 pełnił funkcję prezesa TK (był pierwszym prezesem tej instytucji bez tytułu naukowego profesora). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1971-1978 był asesorem i sędziš w sšdach powszechnych. W latach 1979–1989 wykonywał zawód radcy prawnego. Był współzałożycielem "Solidarnoœci" w Regionie Œwiętokrzyskim, internowany w stanie wojennym. W 1989 r. uczestniczył w obradach Okršgłego Stołu w grupie roboczej ds. samorzšdu terytorialnego. Senator  w latach 1989–1993, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach 1997–1999.

Po zakończeniu służby w TK został  dyrektorem Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego, a także wykładowcš i prorektorem tej uczelni. We wrzeœniu 2016 zastšpił Mieczysława Wachowskiego na stanowisku prezesa Instytutu Lecha Wałęsy. Funkcję tę pełnił do paŸdziernika 2017, zrezygnował z niej po przeprowadzeniu audytu w ILW. W 2017 został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL