Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Taksometry w taksówkach nie badane od lat

Taksometry nie były kontrolowane od lat.
Fotorzepa, Maciej Kaczanowski
Urzędnicy rzadko badali sprawnoœć urzšdzeń w taksówkach i radarach do pomiaru prędkoœci. To ma się zmienić.

Jak wynika z raportu NIK do którego dotarła „Rzeczpospolita" nie ma pewnoœci, że taksometr rzetelnie wylicza opłatę za przejazd, a policyjny radar się nie myli. Powód? Tych urzšdzeń praktycznie nikt nie kontroluje, choć to zadanie urzędników administracji miar.

„W latach 2010–2016 w niektórych Okręgowych Urzędach Miar nie kontrolowano dużych grup użytkowników przyrzšdów pomiarowych, m.in. taksówkarzy i policjantów używajšcych radarów" – alarmuje Izba.

– Brak kontroli miał niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz ochronę istotnych interesów przedsiębiorców i obywateli – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Tylko 10 mandatów

Skostniały, niewydolny, niesprzyjajšcy przedsiębiorcom, a czasem wręcz rzucajšcy im kłody pod nogi – taki obraz Głównego Urzędu Miar (GUM)i jego placówek w terenie z ostatnich szeœciu lat wyłania się z raportu NIK. Izba sprawdziła efekty strategii tej instytucji na lata 2010–2015. Wnioski sš krytyczne.

Pierwszy, za którym kryjš się ważne dla obywateli kwestie, stwierdza, że nadzór metrologiczny sprawowany przez urzędy miar był nieskuteczny.

„W rocznych planach kontroli niektórych okręgowych urzędów miar w latach 2010–2016 nie przewidziano jakichkolwiek kontroli dotyczšcych np. taksówkarzy czy policjantów wykorzystujšcych radary do pomiaru prędkoœci" – wskazuje raport.

W 2016 r. były 703 kontrole taksówkarzy pod kštem zbadania taksometrów i tylko dziesięć dotyczšcych radarów.

Np. w rejonie Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu taksometry ostatni raz sprawdzano w 2010 r., na terenie podległym placówce w Łodzi. PóŸniej w cišgu szeœciu lat nie skontrolowano żadnej taksówki, by ocenić, czy taksometr działa prawidłowo.

Taksówkarze też nie spieszyli się z ich ponownš legalizacjš. W skrajnym przypadku zwlekano nawet 1110 dni.

Badania NIK m.in. w obwodowych urzędach miar w Kielcach, Zamoœciu i Lublinie wykazały, że 30–50 proc. wniosków składano po utracie ważnoœci poprzedniego œwiadectwa legalizacji taksometru.

To oznacza, że w częœci taksówek pasażerom sš naliczane opłaty w oparciu o być może Ÿle działajšce urzšdzenia.

– Nie ma gwarancji, że taksometr nie był „podkręcany", by zawyżać wskazania – przyznaje jeden z kontrolerów.

Konieczna reforma

Za jazdę z taksometrem bez legalizacji w 2016 r. (do wrzeœnia) nałożono dziesięć mandatów.

Skalę możliwych nadużyć będšcych efektem niepewnych urzšdzeń trudno oszacować. – Skarg przybywa. W ubiegłym roku wpłynęło ich 63, w tym już 61. Dotyczš głownie zawyżenia opłaty za przejazd – mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik stołecznego ratusza.

Zarzut braku kontroli dotyczył też policyjnych radarów. W badanych przez NIK latach nie sprawdzano ich na terenie podległym czterem z dziewięciu okręgowych urzędów miar: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Działo się tak, choć zwracały na to uwagę media („Rzeczpospolita" pisała o Iskrze), a kierowcy zgłaszali zastrzeżenia do pomiarów. Zasadne, bo w trzech z dziesięciu zbadanych radarów stwierdzono uszkodzenia zwišzane z wpływem zakłóceń elektromagnetycznych. Wadliwe egzemplarze wycofano z użytku decyzjš prezesa GUM.

Dlaczego odpuszczono kontrole? Przez skromnš obsadę urzędów i dużš liczbę przyrzšdów pomiarowych (taksometry, wodomierze, dystrybutory paliw) – tym tłumaczyli się urzędnicy.

NIK zastrzeżeń ma więcej.

Krytykuje: Główny Urzšd Miar nie wspierał skutecznie przemysłu poprzez transfer wiedzy i technologii, ze względu na niewielki udział w międzynarodowych projektach badawczych (uczestniczył w 12, a czeski odpowiednik w 101).

Skostniały urzšd czeka reforma, bo nowe wyzwania stawia przez nim minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Mówi on o potrzebie „reindustrializacji gospodarki". GUM ma się zamienić w Polski Instytut Metrologii, prowadzić badania w obszarze technologii pomiarowych, transfer technologii i wspierać rodzimy przemysł, aby stał się bardziej innowacyjny i konkurencyjny.

– Jeœli państwo nie zapewni wsparcia w ramach dialogu z przemysłem, to Polska pozostanie montowniš z taniš siłš roboczš – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" Włodzimierz Lewandowski, obecny prezes Głównego Urzędu Miar

– Reforma już się rozpoczęła, wprowadzamy rozwišzania w kierunku wskazanym przez NIK – mówi nam Sebastian Margalski, naczelnik z GUM.

Kontrole wyraŸnie ruszyły: do czerwca było już 468 dotyczšcych taksometrów i 18 – radarów (objęły 51 urzšdzeń).

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: g.zawadka@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL