Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo dyscyplinarne

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za przewlekłość postępowania

AdobeStock
Sędzia ma tak zorganizować swojš pracę, w szczególnoœci pisanie uzasadnień, aby nie mieć zaległoœci – uważa SN. Nie wszyscy się z tym zgadzajš.

Przewlekłoœć postępowań to problem sędziów i sšdów od lat. I wcišż nie ma skutecznego pomysłu na jego rozwišzanie.

Przepisy, w tym wypadku kodeksu postępowania cywilnego, nie zostawiajš wštpliwoœci: sšd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dšżyć do rozstrzygnięcia na pierwszym posiedzeniu, z kolei uzasadnienie wyroku sporzšdzić w cišgu dwóch tygodni, a w sprawie zawiłej może prosić prezesa o przedłużenie tego terminu do 30 dni.

Przewlekłoœć

Problem przewlekłoœci pokazuje sprawa Krystyny S., sędzi cywilnej z 24-letnim stażem w jednym z poznańskich sšdów rejonowych. Wydaje dobre wyroki, niewiele z nich jest uchylanych, ale od kilku lat cišgle miała duże zaległoœci, zwłaszcza w pisaniu uzasadnień. Co więcej, była już raz ukarana naganš za te opóŸnienia. Za drugim razem poznański Sšd Apelacyjny orzekł usunięcie jej z zawodu.

Jej „szef", przewodniczšcy wydziału, zeznał przed SN, że czynił starania, by jakoœ jš wycišgnšć z zaległoœci i kierował do niej pisma, ale nie odnosiły skutku, a 90 proc. próœb interesantów na dyżurach o interwencję dotyczyło spraw tej sędzi. W wielu sprawach musiał informować podsšdnych, że nie jest w stanie zapewnić uzasadnienia wyroku, w efekcie składali apelacje bez uzasadnienia.

Statystyka była jednoznaczna: sędzia odstawała na minus w wynikach tzw. bezczynnoœci, tj. kiedy sędzia nie wykonuje żadnej czynnoœci przez ponad 60 dni. Miała takich spraw ponad 200, co wykazywał monitoring pracy sędziów, gdy jej koledzy mieli takich spraw œrednio 50. To z powodu jej zaległoœci sšd przegrywał głównie sprawy o przewlekłoœć i płacił odszkodowania.

Przecišżenia

Sędzia mówiła, że przy takim natłoku spraw, jakie od kilku lat zaczęły do niej wpływać, musiało nastšpić załamanie, musiała więc z czegoœ rezygnować. Rezygnowała głównie z uzasadnień.

– Sędzia w takiej sytuacji nie ma żadnych narzędzi do obrony, jedynym miejscem, w którym może dowodzić, że przekroczono granicę jego możliwoœci fizycznych i psychicznych, jest właœnie sšd dyscyplinarny.

Częœciowo przekonała SN.

– To trudna sprawa dla obwinionej, gdyż najcięższš karę dyscyplinarnš, czyli usunięcie z zawodu, Sšd Apelacyjny w Poznaniu orzekł za nieumyœlne przewinienie. Poza tym sędzia jest dobrym orzecznikiem – powiedział w uzasadnieniu sędzia SN Jarosław Matras. – Jednak niewłaœciwie organizuje sobie pracę, a natłok spraw nie może usprawiedliwiać zaległoœci. Sędzia musi wyważyć wydawanie wyroków z pisaniem uzasadnień, nie ma żadnego uzasadnienia, żeby czekać na uzasadnienia dwa lata. Praca sędziego nie jest na jednš zmianę, a gdy trzeba, pracuje także w weekendy. To jest praca na rzecz ludzi, a to zobowišzuje. Uważamy jednak, że kara usunięcia z zawodu była niesprawiedliwa, dajemy więc pani jeszcze jednš szansę, ostatniš – powiedział sędzia Matras.

W konsekwencji SN złagodził karę orzeczonš w pierwszej instancji przeniósł jš do sšsiedniego okręgu sšdowego.

ISygn. akt: SNO 57/17

OPINIA

Andrzej Michałowski, adwokat z Warszawy

Zgadzam się, że nikt nie może wymagać od sędziego pracy ponad siły, ale odrzucam też założenie: więcej dobrych wyroków kosztem uzasadnień w rozsšdnym terminie. W życiu często ważniejsze od decyzji, które podejmujemy, sš decyzje, których nie podjęliœmy, z których zrezygnowaliœmy. Tak powinno być i w sšdzie: jeżeli nie można sprawiedliwie osšdzić wszystkich przydzielanych spraw, to trzeba tyle, ile się da. Ale dobrze od poczštku do końca.

Jerzy Naumann, adwokat z Warszawy

Mamy generalnie problem nie tyle z sšdzeniem, ile z uzasadnieniami rozstrzygnięć. Za wiele z nich piszš asystenci sędziów, którzy się bardzo starajš, ale nie majš przygotowania, więc plotš. Krótkie przeszkolenie brytyjskie dowodzi, że uzasadnienie może być zwięzłe, do rzeczy, spisane ludzkim językiem, a ponadto zachwycajšce erystykš i prostotš myœli. W uzasadnieniach wyroków polskich sšdów 95 proc. treœci jest zbędne, a te ważne 5 – płaskie.

Marcin Łochowski, sędzia SA w Warszawie

Nie zgadzam się z okreœleniem: dobry sędzia, tyle że nie pisze na czas uzasadnień. W naszym sšdzie mieliœmy podobny przypadek, sędzia miał systematyczne zaległoœci, gorzej: nie pozwalał sobie pomóc, ale groziła mu trzecia dyscyplinarka, więc sam zrezygnował. Sędziego nic nie zwalnia ze zorganizowania sobie pracy, może też prosić o pomoc, np. asystenta, o przejœciowe zmniejszenie liczby spraw, a na przyszłoœć powinien pomyœleć o szybszym pisaniu uzasadnień, może w punktach. Wreszcie trzeba pracować po godzinach i w weekendy. Ja już nie pamiętam weekendu bez pracy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL