Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Maria Gintowt-Jankowicz ws. TK: nie każdy może pisać ustawy

Maria Gintowt-Jankowicz
Fotorzepa, Robert Gardziński
Ukształtowane w PRL kolesiostwo wcišż daje o sobie znać.

Rz: Czy Trybunał Konstytucyjny stracił autorytet, stał się sšdem politycznym, bo orzekajš w nim sędziowie z partyjnej rekomendacji?

Maria Gintowt-Jankowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku: Jeżeli wybór sędziów przez Sejm przesšdza, że Trybunał staje się sšdem politycznym, to zawsze mieliœmy polityczny TK. Ten sposób wyboru został ustanowiony w konstytucji z 1997 r. i wszyscy kolejni sędziowie byli wybierani przez polityków zasiadajšcych w Sejmie. Upowszechnianie takiego poglšdu jest z pewnoœciš szkodliwe, a także krzywdzšce. Uprawnienie Sejmu do powoływania organów państwa nie ogranicza się do TK. Obejmuje też, np. rzecznika praw obywatelskich czy prezesa NIK i nie słychać, aby ta częœć opinii publicznej zabiegała o ich „odpolitycznienie". Nasze rozwišzania, co do zasady, nie odbiegajš od przyjętych w innych państwach. Szczegółowe zasady sš różne, jednak w każdym z państw, z którymi zazwyczaj się porównujemy, proces pozostaje w gestii rzšdzšcych.

Dlaczego upowszechnianie takiego poglšdu jest szkodliwe?

Szkodliwe, bo stoi w ostrej sprzecznoœci z podstawowym, konstytucyjnym wymaganiem, aby sędzia „sprawował swój urzšd" w sposób niezawisły. Specyfika pracy sędziego wyraża się właœnie w tym, że jego wiedza, sumienie zawodowe i charakter sprawiajš, że orzeka zgodnie z obowišzujšcym prawem i bezstronnie, tj. niezależnie od zewnętrznych oczekiwań i nacisków, własnych sympatii, uprzedzeń, w tym powišzań. Głoszenie, jakoby ten, kto desygnuje okreœlonš osobę na sędziego TK, decydował o kierunkach jego orzeczeń, w istocie zakłada, że degrengolada zawodów prawniczych jest już powszechna, a to jest nie do przyjęcia. Zarazem jest to twierdzenie krzywdzšce byłych i czynnych sędziów TK, których rzetelna praca wyraża się w orzeczeniach prawidłowych, logicznie uzasadnionych, zdaniach odrębnych i postawach godnych tej zaszczytnej funkcji.

Zdania odrębne ważne sš w sprawach natury politycznej, np. lustracji.

Pierwsza sprawa rozpoznawana w pełnym składzie, w której uczestniczyłam, dotyczyła lustracji. I bez względu na to, kto był autorem ustawy, kto by chciał lustrację przeprowadzić, kto byłby wnioskodawcš, moje stanowisko byłoby identyczne.

Kto i kiedy upolitycznił Trybunał?

Myœlę, że poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie będzie przedmiotem badań rzetelnych specjalistów, którzy podejmš trud analizy orzecznictwa TK, ale także towarzyszšcych kolejnym wyrokom komentarzy, informacji opiniotwórczych mediów i publikacji œrodowisk naukowych. Ewentualne upolitycznienie sšdu konstytucyjnego wyraża się w treœciach orzeczeń i ich uzasadnień, a nie w tym, kto wybiera sędziów.

A pani zdaniem, kiedy nastšpiło upolitycznienie TK?

Poczštków upolitycznienia TK upatrywałabym w wyroku z 11 maja 2007 r. o tzw. ustawie lustracyjnej. W tej bardzo złożonej, trudnej, drażliwej i politycznej sprawie niemal wszystko odbywało się wbrew sztuce prawniczej, podporzšdkowane było politycznemu celowi uznania za niekonstytucyjne znacznej częœci przepisów, w tym kluczowych dla skutecznego przeprowadzenia lustracji.

Dlaczego?

Ten obszerny wyrok Trybunał wydał w składzie 11 sędziów przy dziewięciu zdaniach odrębnych. Te uderzajšce proporcje nie wzbudziły jednak szerszego zainteresowania. Podobnie jak gruntownie udokumentowany wniosek marszałka Sejmu o „wyjaœnienie wštpliwoœci odnoszšcych się do treœci tego orzeczenia". Trybunał nie potraktował tego wniosku poważnie. Wolno sšdzić, że to wówczas okazało się, jak rozległe jest pole swobodnej interpretacji prawa przez TK. To doœwiadczenie zostało wykorzystane w niektórych póŸniejszych sprawach.

Kiedy polityka znów zagoœciła w TK?

Kolejnym impulsem „pełzajšcego kryzysu" była decyzja o przygotowaniu przez niektórych sędziów i pracowników TK nowej ustawy o Trybunale. Rozmowy na ten temat rozpoczęły się, gdy prezesem został prof. Andrzej Rzepliński. Należałam do tych sędziów, którzy opowiadali się za ewentualnš nowelizacjš. Wyrażałam zastrzeżenia do przygotowania ustawy przez sam Trybunał, który nie ma inicjatywy ustawodawczej. OdpowiedŸ „tak robiš wszyscy" ucięła dyskusję. Prezes zdecydowanie dšżył do przygotowania nowej ustawy.

I sędziowie TK przygotowali projekt nowej ustawy, którš do Sejmu wniósł prezydent Komorowski. Dlaczego nie powinno tak być?

Tak, został opracowany kompletny projekt, którego treœć znacznie wykraczała poza starš ustawę i dyspozycję odpowiedniego artykułu konstytucji. Kierujšcy Trybunałem nie mieli wštpliwoœci, że ten gotowy projekt „przejmie" prezydent Bronisław Komorowski. Natomiast prawo inicjatywy ustawodawczej poszczególnym organom państwa przyznaje tylko konstytucja. Zgodnie z jej art. 118 przysługuje ono: posłom, senatowi RP, prezydentowi i Radzie Ministrów. Szczególne miejsce ma tylko „inicjatywa obywatelska".

Powszechnie uważa się jednak, że instytucja zainteresowana może przygotować projekt. Teraz swój projekt przygotował Sšd Najwyższy.

Jeżeli takie przekonanie miałoby znajdować wyraz w powszechnej lub choćby ograniczonej praktyce, to należałoby położyć jej kres. Jest to wypłukiwanie konstytucyjnych instytucji z wszelkich treœci. Prawo inicjatywy ustawodawczej jest prawem przedmiotowym. Polega na tym, że konstytucyjnie legitymizowany organ władzy inicjuje regulację pewnej dziedziny stosunków społecznych i, oczywiœcie, regulacja ta jest wyrazem polityki państwa. Każdy ze sprawujšcych władzę podmiotów z art. 118 ust. 1 konstytucji ponosi politycznš odpowiedzialnoœć i nie może pełnić funkcji „pocztyliona", który kieruje cudzy projekt do laski marszałkowskiej. Następnie, taki stan rzeczy znajduje odzwierciedlenie w procesie legislacyjnym, czego ilustracjš jest niestety przebieg prac parlamentu nad ustawš z czerwca 2015 r., o której mówimy. W poselskich obradach nad projektem musieli brać udział jego faktyczni autorzy, gdyż to oni, a nie służby prawne Kancelarii Prezydenta byli w stanie uzasadniać proponowane rozwišzania, omawiać ich konsekwencje, dyskutować i zajmować stanowisko. Ta naganna sytuacja ułatwiła zmiany i wprowadzenie nieodpowiedzialnych przepisów, które zrodziły tzw. spór o Trybunał, ale w pierwszej kolejnoœci polityczny spór z Trybunałem.

Jak powinno wyglšdać zainicjowanie procesu legislacyjnego w sprawie ustawy o TK?

Życie wymusza pewien stopień elastycznoœci. Podmiot zainteresowany zazwyczaj pierwszy dostrzega nieadekwatnoœć stosowanych przepisów w zmienionych, np. upływem czasu, warunkach. Z natury mechanizmów demokracji to rzšdzšcy majš jednak prawo, często obowišzek zmian czy modyfikowania profilu, kompetencji czy statusu prawnego istniejšcych instytucji. Gdy inicjatywa nowej ustawy zrodziła się w TK, a prezydent jš zaakceptował, poczštkiem sprawy mogło być przedstawienie założeń. Taki dokument powinien być podstawš dalszych prac profesjonalnej służby prawnej Kancelarii Prezydenta, co w żadnym wypadku nie wyklucza konsultacji, np. z pomysłodawcš.

Była potrzebna nowa ustawa o TK?

Takiej potrzeby, tym bardziej koniecznoœci wówczas nie widziałam. Pewne uzupełnienia w ustawie z 1997 r. tak, zwłaszcza proceduralne. Brakowało nam pewnych reguł postępowania, za dużo spraw, w tym procedury wewnętrzne, było pozostawione swobodnej decyzji prezesa czy jego otoczenia.

Jakich?

Uzupełnienia wymagały m.in. zasady wyznaczania sędziów do składu orzekajšcego w konkretnej sprawie, łšczenia odrębnych sygnatur w jednš sprawę, ale również pożšdane były zmiany niektórych zasad postępowania.

Okazało się, że sędziowie pisali projekty ustaw, ale wyroki zlecali innym. Wiedziała pani o tym?

Nie wiedziałam nic o takiej praktyce. I dobrze, bo jest ona nie do przyjęcia. Z wielkš, osobistš przykroœciš dowiedziałam się z „Rzeczpospolitej" o odpłatnym zlecaniu prac sędziego i jego asystentów osobom spoza tego grona, w tym zewnętrznym. Miejmy nadzieję, że były to nieliczne zdarzenia. Przypomina to historię z połowy lat 90., gdy ówczesny Urzšd Rady Ministrów zlecał zewnętrznej kancelarii prawniczej przygotowanie np. pakietów rozporzšdzeń. Już wówczas, 20 lat temu, krytyka tego rodzaju „outsorsingu" była jednoznaczna. I nie znajdowały uznania wyjaœnienia o „przecišżeniu pracš" czy chęci przyspieszenia biegu spraw. .

Sędziowie sšdów powszechnych twierdzš, że sędziowie TK w porównaniu z nimi majš mało spraw.

To jest daleko idšce nieporozumienie. Zawodowy sędzia sšdu powszechnego orzeka o sprawach cywilnych albo karnych czy rodzinnych, czyli jest wyspecjalizowany w danej dziedzinie. I co najważniejsze, ustala stan faktyczny i orzeka o indywidualnej sprawie imiennie okreœlonych podmiotów. Skutki jego orzeczenia dotyczš tylko i aż tych stron postępowania. Wielka to odpowiedzialnoœć za sprawiedliwe rozstrzygnięcie. W praktyce sšdów jednak występujš liczne rodzaje spraw powtarzajšcych się, w których przy pełnej starannoœci sšdu prawny aspekt staje się niemal rutynš. Zdecydowanie inny charakter ma praca sędziego TK. Ma wiele wspólnego z pracš naukowš i zapewne dlatego w polskim TK przez dziesięciolecia zasiadajš przeważnie prawnicy z tytułami naukowymi. Najkrócej, TK orzeka o zgodnoœci zaskarżonego przez uprawniony podmiot aktu prawnego z konstytucjš („sšd prawa"). Konfrontacja znaczenia zaskarżonego przepisu lub całej ustawy z odpowiednimi zasadami, wartoœciami i przepisami konstytucji wymaga dobrej znajomoœci każdej z tych sfer. Rzetelne przygotowanie sprawy często wymaga uwzględnienia orzecznictwa, w tym europejskiego, poglšdów doktryny, nawet historii. Do TK dochodzš zazwyczaj sprawy bardzo złożone, których nie można przypisać jednej dziedzinie prawa. Trybunał liczy 15 sędziów i nie ma żadnej specjalizacji czy podziału na wydziały, jak w sšdach powszechnych. Równoczeœnie więc sędzia TK zajmuje się np. sprawš waloryzacji rent i emerytur jako sprawozdawca, prawem karnym i w pełnym składzie kodeksem wyborczym. Orzekanie zawsze kolegialne nie przyspiesza wydania orzeczenia. Tu także jest duża odpowiedzialnoœć, ale inna. Skutkiem wyroku TK jest utrzymanie w mocy lub uchylenie zaskarżonych przepisów, czyli skutki erga omnes.

Nie można więc porównywać pracy w sšdzie powszechnym i Trybunale?

Nie jest w pełni uprawnione porównywanie obcišżeń, statusu, czasu pracy sędziego TK i sędziów sšdów powszechnych. Uważam, że „prawdziwymi" sędziami sš ci w sšdach powszechnych, nade wszystko w pierwszej instancji, czyli tam gdzie skutki dotyczš bezpoœrednio konkretnych stron sprawy. W Trybunale jest praca analityczna, bardzo samodzielna choć zespołowa. W stupunktowej skali, możemy się porównywać może w 30 proc.

Uzasadnieniem dla zlecania projektów były niskie zarobki asystentów.

Zbyt niskie wynagrodzenia sš problemem wielu grup zawodowych. To nie powód, aby wprowadzać rodzaj wewnętrznej korupcji, która może prowadzić do wewnętrznych podziałów. Na przykład na dobrych sędziów, którzy załatwiajš te dodatkowe zarobki, i pozostałych, który tego nie robiš. Widzę tu pole dla racjonalnej polityki kadrowej i płacowej oraz dobrej organizacji pracy.

Może szwankuje polska mentalnoœć? Zarobić więcej, zadbać o siebie, swoich znajomych, np. z uczelni.

Tak, ukształtowane w PRL kolesiostwo wcišż daje o sobie znać. Do tego dochodzi ignorowanie konfliktu ról zawodowych, konfliktu interesów, których unikanie jest bardzo ważne w demokratycznym państwie prawa.

To konflikt ról, gdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest jednoczeœnie kierownikiem katedry na wydziale?

Raczej tak. Wprawdzie zdarzajš się ludzie wybitni, bardzo utalentowani, którzy połšczš bardzo wymagajšce funkcje bez uszczerbku dla każdej z nich. Zgadzam się jednak, że zasadš powinno być to, że skoro kierownik katedry ubiega się o wybór do TK, to ma œwiadomoœć ograniczeń z tym zwišzanych i jest gotów zrezygnować z funkcji administracyjnej, pozostajšc tylko profesorem w katedrze.

Jak odbudować autorytet Trybunału?

Jak każde zjawisko społeczne, autorytet Trybunału jest funkcjš wielu czynników. Podstawowa recepta jest następujšca: utożsamienie się pełnionš funkcjš, zajmowanym stanowiskiem, z pełnionš funkcjš zawodowš. Trzeba jš rozumieć, akceptować zwišzane z niš ograniczenia. Prawnik narażony jest na wiele pokus, taka jest natura zawodów prawniczych. Autorytet TK buduje przede wszystkim dobre orzecznictwo zgodne z ładem prawnym, jasno i zrozumiale uzasadnione. To podstawowe, ale niewystarczajšce. Swój autorytet muszš odbudować opiniotwórcze œrodowiska prawnicze: sędziowie, adwokaci, pracownicy naukowi wydziałów prawa. Polityka nie ma prawa sadowić się w takim zakresie wœród tych œrodowisk, bo wypiera rzetelnš krytykę, profesjonalnš dyskusję, przestrzeganie podstawowych reguł gry w życiu publicznym, a często elementarnš przyzwoitoœć. Duże znaczenie ma też przekaz medialny o orzeczeniach TK.

Autorytet Trybunału wróci?

Jestem pewna, że TK powróci do swojej niezwykle ważnej roli. Każdy: polityk, prawnik, dziennikarz, publicysta, ma prawo do wyrażenia poglšdu, ale to nie ma znaczenia. W naszym porzšdku prawnym jedynym organem, którego orzeczenia decydujš o konstytucyjnoœci bšdŸ nie przepisu jest Trybunał.

—rozmawiała Jolanta Ojczyk

Maria Gintowt-Jankowicz na sędziego TK została wybrana w paŸdzierniku 2006 r., a jej kadencja upłynęła w 2015 r. W latach 1990–2006 była dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL