Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Seksualna rewolucja bolszewicka

Radziecki plakat propagandowy przekonujšcy, że tylko klasa robotnicza może uwolnić kobiety od prostytucji utożsamianej ze zgniłym kapitalizmem.
Getty Images
Jak budowano nowe społeczeństwo.

Dokonany 100 lat temu przewrót bolszewicki uczynił jednym z narzędzi totalnej przebudowy społecznej rewolucję seksualnš. Nie została wymyœlona przez bolszewików, nie skończyła się też z upadkiem komunizmu. Problem seksualnoœci jako niszczycielskiej namiętnoœci wymagajšcej uporzšdkowania moralnego i instytucjonalnego od zarania stoi w centrum ludzkiej myœli. W greckiej mitologii, biblijnej teologii, u Homera, Szekspira, Goethego czy Houllebecka przekonanie o destrukcyjnym potencjale seksualnoœci nieokiełznanej dyscyplinš moralnš jest aż nadto widoczne. Z kolei marzenie o uwolnieniu seksualnoœci z rygorów moralnoœci i prawa traktowane było jako rewolucyjna siła rozbijajšca w domniemaniu represyjne społeczeństwo.

Budowa nowej moralnoœci

Bolszewicka rewolucja seksualna ideologicznie odwoływała się do marksizmu, dla którego była jednš z metod radykalnego przewrotu społecznego i zbudowania nowej moralnoœci. Sowiecki totalitaryzm traktował tradycyjnš rodzinę i relacje seksualne jako bastion niekontrolowanego oporu przeciw nowej władzy. Ich rozbicie miało zlikwidować życie prywatne zgodnie z poglšdem Marksa i Engelsa, iż interes publiczny nie będzie się różnił od interesu jednostki.

W 1918 r. zatwierdzono kodeks rodziny i małżeński, który wprowadził wolny rozwód bez orzekania o winie. Po raz pierwszy w historii zalegalizowano w 1920 r. aborcję – traktowano jš jako œrodek antykoncepcyjny i gwarancję „wyzwolenia seksualnej przyjemnoœci". Zrewolucjonizowano relacje rodziców z dziećmi, umożliwiajšc masowš indoktrynację. Według N. Bucharina dziecko należy do społeczeństwa, a nie do rodziców. Feliks Dzierżyński założył w 1924 r. pierwszš komunę młodzieżowš dla kryminalistów (Bolszewo), w której prowadzili nieskrępowane życie seksualne. Teoretykiem sowieckiej seksualnej rewolucji była feministka Aleksandra M. Kołłontaj. Według niej miejsce rodziny miał zajšć „skrzydlaty Eros", co spowodowało według Lenina, iż młodzież nasza [...] po prostu dostała wœcieklizny.

Nowy kodeks rodzicielski i małżeński z 1926 r. za małżeństwo uznawał zwišzki zarejestrowane i niezarejestrowane. Oœwiadczenie o jego rozwišzaniu mogli złożyć mšż albo żona bez powiadomienia drugiej strony. Dziennikarz Kolcow pisał: „Rozwód kosztuje teraz trzy ruble... nie trzeba żadnych formalnoœci, dokumentów, wezwań, nawet zawiadomienia osoby, z którš bierzesz rozwód. ...Za trzy ruble – czemuż się nie zabawić". Konserwatywnš wieœ skolektywizowano, a moralnie rozbito komsomolskš „wolnš miłoœciš". Zachęcano dzieci i rodziców do denuncjacji, a prawo przewidywało odpowiedzialnoœć karnš, w tym karę œmierci, nawet dwunastoletnich dzieci za brak donosicielstwa.

Pod koniec lat dwudziestych w ZSRR wstrzymano rewolucję seksualnš i zakazano aborcji, bo władza uznała, że dalsza destabilizacja rodziny zdestabilizuje państwo. W 1922 r. było już w ZSSR 7 mln dzieci „bezprizornych" („niczyich"). Niemniej oczekiwany skutek osišgnięto. Zasiało wrogoœć rodziców do dzieci jako niepożšdanych intruzów i dzieci do rodziców jako tych, którzy nie z miłoœci powołali ich na œwiat, tworzšc pokolenie ludzi samotnych i słabych. Do podboju œwiata potrzebna była też armia, a aborcja – dozwolona ponownie w 1955 r. – załamała demografię.

Bolszewicka rewolucja seksualna stanowiła najłatwiejszy sposób wymagajšcy jedynie odwołania się do instynktu przeniesieniem utopii z przyszłoœci w teraŸniejszoœć. Lecz taki projekt „wyzwolicielski" nie skończył się z komunizmem.

Projekt przejęty przez Zachód

Stanowi podstawę ideologii emancypacyjnych Zachodu opartych m.in. na marksizmie kulturowym pokolenia 1968 r. Jego bunt uczynił z rewolucji seksualnej jedno z narzędzi rozbijania ładu burżuazyjnego, którš kapitalizm szybko wkomponował w logikę rynku z życiem definiowanym jako nieustanna konsumpcja. Rewolucję seksualnš uznano też za skutecznš metodę stosowanš przez globalistyczne elity liberalne budujšce „nowego człowieka" w Afryce czy Azji

Po raz pierwszy w historii odrzucono przekonanie – rewolucja bolszewicka to zaledwie jej pierwszy etap – że relacje seksualne mogš być przedmiotem namysłu moralnego i poddane jego rygorom. Seksualnoœć w liberalnym społeczeństwie poddano jedynie rygorom bezpiecznego seksu, właœciwej edukacji, nakazowi „zgody" wzajemnej zabezpieczajšcej przed oskarżeniem o molestowanie. Miłoœć zaœ zdefiniowano jako zaledwie romantyczne uczucie. Rezultatem okazało się nie spełnienie, lecz zbrutalizowanie wzajemnych relacji kobiet i mężczyzn – stępienie odczuć i zamordowanie wstydu, skutkujšce utratš rywatnoœci, bez której nie ma intymnoœci.

Dla dawnych marksistów taki projekt miał być jedynie wstępem do zbudowania nowego społeczeństwa. Dla liberalno-lewicowych „wyzwolicieli" to warunek stworzenia doskonałego konsumenta. Wyzwolenie niszczy bowiem ostatnie wspólnoty oddzielajšce człowieka od władzy totalitarnej czy totalnej władzy rynku. W jednym i drugim wypadku zdumiewa, jak taki plan „wyzwolenia" seksualnoœci zrodzony w umysłach intelektualistów czy artystów żyjšcych w wyobrażeniowym œwiecie swojej domniemanej niezależnoœci, osobistych problemów, obsesji i eksperymentów, stał się skutecznie narzucony całemu społeczeństwu.

Eksperyment przeprowadzony na najsłabszych, niezdolnych finansowo, prawnie i kulturowo, którym trudno sprostać ich skutkom, pozbawiał ich szans na sensowne życie. To rodzaj przemocy oligarchicznej, której żadne brednie o empatii i bełkot psychoterapeutyczny nie zlikwidujš. Jedna z bezwzględnych wojen, jakš silni wypowiedzieli dzisiaj najsłabszym, jednoczeœnie czynišc się samozwańczymi adwokatami „opresjonowanych mniejszoœci".

Autor jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL