Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Dział prawny firmy w strukturach regionalnych

fotolia
Dział prawny w strukturach regionalnych.

Coraz częœciej we współczesnych firmach, zwłaszcza koncernach międzynarodowych, funkcjonuje dział prawny podmiotu prawa polskiego, składajšcy się z polskich prawników. Często zwłaszcza polscy prawnicy pracujš w regionie składajšcym się z kilku bšdŸ nawet kilkunastu krajów. Niejednokrotnie polski dział prawny czy polski prawnik (najczęœciej kierujšcy działem), odpowiada także za kwestie prawne i koordynowanie pracy prawników w całym regionie. Taka rola oznacza wyzwania, ale także ryzyko zawodowe i koniecznoœć przystosowania się do specyfiki pracy w œrodowisku międzynarodowym.

Wystarczš kancelarie

Może się zdarzyć (mamy z tym coraz częœciej do czynienia), że to właœnie polski prawnik ma wpływ na iloœć i skład działu prawnego czy wybór specjalizacji prawników w poszczególnych krajach, koordynuje obsługę zewnętrznš œwiadczonš przez kancelarie oraz zarzšdza przyznanym mu budżetem.

Jeżeli przyjmie często stosowany w dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach mieszany model obsługi prawnej, tzn. œwiadczonej przez wewnętrznych prawników przy bliskiej współpracy i wsparciu kancelarii prawnych, wystarczy, by każda lokalna spółka zatrudniała najwyżej jednego, dwóch prawników lokalnych. W spółkach o ograniczonym lokalnie zakresie działania czy funkcjonujšcych np. na rynku jedynie poprzez wyspecjalizowanych dystrybutorów, agentów lub poœredników, posiadanie lokalnie zatrudnionego prawnika może być nawet zbędne. Wystarczy wsparcie kancelarii œwiadczone ad hoc lub na zasadzie stałej iloœci godzin pomocy prawnej objętej z góry ustalonym ryczałtem. W takim przypadku pozycja koordynujšca szefa prawników mieœci się w kraju skupiajšcym funkcje regionalne (w Polsce), a prawnicy lokalni œwiadczš swoje usługi w poszczególnych krajach.

Podobnie działa pomoc zewnętrzna, przy czym możliwe sš różne rozwišzania (majšce wady i zalety). Najefektywniejsze wydaje się korzystanie z jednej międzynarodowej kancelarii, która udziela pomocy poszczególnym spółkom w regionie poprzez swoje lokalne oddziały albo stworzenie sieci lokalnych kancelarii, blisko współpracujšcych z prawnikiem w danym kraju lub regionalnym szefem prawników.

Niezbędny jest stały kontakt

Podział obowišzków prawników w regionie i ocena ich pracy zależy w dużej mierze od profilu działalnoœci danej organizacji, jej struktury i kultury prawnej. W spółkach mocno skupionych na konkretnym i dominujšcym profilu działalnoœci wskazana jest specjalizacja prawników. W branżach, w których prawnicy muszš się stykać z wieloma dziedzinami prawa, bardziej przydatne jest, aby prawnicy pełnili funkcję tzw. generalistów, czyli specjalistów w kilku dziedzinach objętych zainteresowaniem danej firmy.

Prowadzšc regionalny dział prawny, nie można zapominać o komunikacji oraz wymianie danych i informacji. Praca prawników wymaga dokładnej wiedzy o samej organizacji, wdrażanych w niej projektów i obowišzujšcych procesach czy polityce. Taka wymiana informacji może się odbywać na wiele sposobów, np. za poœrednictwem platform internetowych w postaci wspólnych dysków. W pracy regionalnego zespołu prawnego równie ważna jest codzienna komunikacja, która może być prowadzona poprzez mniej lub bardziej systematyczne telekonferencje, wideokonferencje czy nawet periodyczne spotkania. Jedno jest pewne: prawnicy przedsiębiorstw nie mogš pracować w izolacji. Muszš być w stałym kontakcie z zespołami merytorycznymi i wszystkimi działami firmy, a także budować własnš sieć współpracy, wymiany doœwiadczeń, zasobów i myœli.

Pytanie, które często zadajš sobie prawnicy pracujšcy w regionie, dotyczy podziału i wykorzystania budżetu na zewnętrznš obsługę prawnš. Regionalny dział (czy jego szef) otrzymuje okreœlony budżet lokalny, ale w œwietle grupy kapitałowej oceniane jest jego wykorzystanie w całym regionie. Rozwišzanie to wydaje się dobre i warto je stosować. Daje pewnš elastycznoœć wykorzystania œrodków w kilku krajach. Mimo że wydatki przekroczš zaplanowany budżet w jednym kraju, z dużym prawdopodobieństwem zostanš jeszcze do dyspozycji œrodki w budżecie w innym. Pozwala to na skuteczne usprawiedliwienie podejmowanych działań i ponoszonych wydatków w jednym miejscu, skoro uzyskano oszczędnoœci w innym.

Nawet dla całego œwiata

Trzeba też pamiętać o odróżnieniu wewnętrznej i zewnętrznej odpowiedzialnoœci za działania prawne (zewnętrzna to odpowiedzialnoœć za kwestie prawne ponoszone przez lokalny zarzšd spółki). Trzeba wyraŸnie podkreœlić, że żadna pomoc i doradztwo prawne nie może pozbawić lokalnego zarzšdu tej odpowiedzialnoœci. Jednoczeœnie lokalni prawnicy oraz ich struktury regionalne, włšczajšc w to szefa prawników, ponoszš wewnętrznš odpowiedzialnoœć wobec swoich struktur lokalnych, regionalnych albo nawet globalnych. Często prawnicy wewnętrzni, mimo formalnego zwišzania z lokalnš organizacjš, sš częœciš większego zespołu prawnego, skupionego w dziale prawnym dla danego kontynentu a nawet globalnie dla całego œwiata. To rozwišzanie skuteczne i rekomendowane od strony efektywnoœci prawnej, która objawia się w niezależnoœci i większej swobodzie działania prawników firmy dla dobra całej organizacji, a nie tylko poszczególnych jej spółek.

Autor jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, dyrektorem ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL