Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Adwokatura się upolitycznia i dzieli wedle poglšdów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Wikłanie samorzšdu w spór polityczny nie przyniesie korzyœci.

Adwokatura się upolitycznia i dzieli wedle poglšdów, a linie podziału wyznaczajš sympatie i antypatie polityczne. Zbyt dużo jest w wystšpieniach, apelach i stanowiskach permanentnej krytyki, za mało kreatywnych, rzeczowych rozwišzań.

Obecny kryzys polityczny niestety po raz kolejny ukazał brak umocowania adwokatury w społeczeństwie. Szkoda, że nikt nie widzi w samorzšdzie adwokackim ostoi praw i wolnoœci obywatelskich.

Dlaczego nasi klienci, którzy doceniajš i postrzegajš nas jako autorytety, tego zapatrywania nie przedkładajš na samorzšd i całš adwokaturę? Dlaczego nie jest postrzegana przez strony sporu politycznego jako najlepszy mediator? Dlaczego społeczeństwo jako grupy skupione czy to w partii, czy to w ruchu społecznym ustami swoich liderów nie wzywa adwokatury do działania, a gdy chodzi o indywidualne interesy, chętnie korzystajš z jej usług?

Samorzšdowa ziemia niczyja

Jest rzeczš oczywistš, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wywodzi się z jednej z głównych sił politycznych w Polsce, dlatego nigdy przez pozostałe strony nie będzie postrzegany jako bezstronny mediator i rozjemca. Trzeba zatem szukać organizacji, która byłaby gwarantem praw i wolnoœci obywatelskich. To właœnie adwokatura teraz i w przyszłoœci powinna odgrywać rolę bezstronnego mentora godzšcego zwaœnione strony sceny politycznej. To oczywiste, mimo to notowania adwokatury nie sš zbyt wysokie.

Przyczynš takiego stanu rzeczy jest w naszej ocenie niewłaœciwe położenie akcentów w działalnoœci samorzšdu adwokackiego. Z pomocy prawnej wywišzujemy się należycie; z doœć dobrym skutkiem zajmujemy się kwestiami praw i wolnoœci obywatelskich. Sfera kształtowania i stosowania prawa jest jednak zaniedbana.

Właœnie brak aktywnoœci w sferze, która jest najbliższa politykom, doprowadziła to tego, że nikt nie szuka u nas pomocy. Wcišż ciężko zrozumieć, jak tyle osób ponadprzeciętnie wykształconych nie chce pojšć realnego mechanizmu powstawiania prawa w Polsce. Miał rację prof. Maciej Gutowski, piszšc, że politycy nie muszš adwokatury lubić, ale powinni jš szanować, bo stoi na straży praw i wolnoœci obywatelskich.

Ale szacunku tego nie da się zbudować na permanentnej krytyce, mnożeniu problemów, opiniowaniu ustaw o budowie torów wodnych itd. Taka znikoma aktywnoœć adwokatury w życiu parlamentarnym i politycznym jest skazana na niepowodzenie i za następne kilka kadencji wcišż nie będziemy zauważani w społeczeństwie.

To na nas, jako na samorzšdzie, spoczywa obowišzek inicjowania zmian legislacyjnych, naprawy prawa dla dobra obywateli poprzez przekonywanie grup posłów i senatorów, czy też Prezydenta RP do dobrych, praktycznych rozwišzań.

Politykę odłożyć na bok

Podczas spotkań na szczeblach ministerialnych często padajš gorzkie słowa, że za treœciš artykułów, felietonów, opinii czy apeli nie stojš pomysły na rozwišzanie dostrzeganych problemów. To brak alternatywnych rozwišzań i postrzeganie władz adwokatury jako krytyków wszelakich rozwišzań powoduje, że trudno z ich inicjatywy przeprowadzić potrzebne wszystkim zmiany legislacyjne.

Czy na pewno krytyczna publicystyka i „publicystyka uchwałowa" skierowana tylko w jednš stronę sceny politycznej dobrze służy samorzšdowi adwokackiemu, który został i zostanie przez to wykluczony z możliwoœci kształtowania prawa? Czy brak krytyki œrodowiska sędziowskiego, chociażby za milczenie wobec działań sędziego Milewskiego przy okazji afery Amber Gold,  jest działaniem prospołecznym? Czy obrażanie zaproszonych goœci na wydarzeniu organizowanym przez adwokaturę jest działaniem odpowiednim, czy aby nie była to demonstracja polityczna wyłšcznie na potrzeby kilkunastu adwokatów z aspiracjami politycznymi?

Żadna władza nie będzie przychylna adwokaturze, bo ona ma patrzeć władzy na ręce, ale najpierw musi mieć poparcie w całym społeczeństwie niezależnie od przekonań politycznych poszczególnych Polaków. Potrzebne jest jej zaufanie w społeczeństwie, tak jak indywidulanemu adwokatowi zaufanie klienta. A tego niestety obecnie jej brakuje.

Jeżeli samorzšd adwokacki chce odgrywać wskazanš przez nas rolę i być dostrzegany, powinien być przede wszystkim apolityczny, a nadto inicjować dobrš zmianę w prawie poprzez złożenie gotowych dobrych, proobywatelskich projektów ustaw, które nie zostanš pominięte przez żadnš władzę, ani tę, ani następnš. Żadna władza nie będzie im bowiem przeciwna. To my, praktycy adwokaci, wiemy, jak zmienić system, a jeœli będziemy milczeć, to znów sędziowie z Ministerstwa Sprawiedliwoœci napiszš zmiany pod siebie dla swojej wygody lub politycy na potrzeby wyborcze zafundujš nam kolejny system nieodpłatnej pomocy prawnej, który po prostu nie działa.

Tylko Prezydent RP zaoferował swojš pomoc i publiczne poparcie samorzšdowi adwokackiemu. Nie zrobił tego ani rzecznik praw obywatelskich, ani tak często zapraszany na różne adwokackie spotkania były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński (wydaje się, że apolityczna adwokatura powinna zapraszać wszystkich byłych prezesów TK). Co więcej, nie były to deklaracje koniunkturalne, ani obliczone na sukces marketingu politycznego. Tymczasem po decyzji Prezydenta RP o zawetowaniu dwóch ustaw pojawiajš się ataki za brak zawetowania trzeciej ustawy (dotyczšcej sšdów powszechnych). Życzeniowoœć ma to do siebie, że często nie idzie w parze z realiami politycznymi, a w tej sytuacji mimo niedosytu należy dostrzegać rzeczy pozytywne. Wikłanie samorzšdu zawodowego w spór polityczny nie przyniesie ani krótkoterminowych, ani długoterminowych korzyœci.

Jest co robić

Minister sprawiedliwoœci ma obecnie takš pozycję, że może dowolnie decydować, czy zechce się z władzami samorzšdu adwokackiego spotkać. Trzeba jednak mu oddać, że choć często nam, adwokatom, z nim nie po drodze, nie odrzuca dialogu z samorzšdem zawodowym. Pyta jednak, co ten samorzšd ma do zaoferowania.

Dlatego też postulujemy pilne przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczšcych m.in.: zmiany procedury cywilnej (likwidacja przewlekłoœci postępowania, zmiana ustawy o kosztach i zasad wynagradzania pełnomocników z wyboru i z urzędu); zmiany systemu bezpłatnej pomocy prawnej (kompleksowa zmiana systemu, który nie służy obywatelom); zmiany dla wierzycieli w sprawach gospodarczych (skuteczna i szybka egzekucja poprzez umocowanie komorników sšdowych do wydawania nakazów zapłaty i ich natychmiastowej egzekucji do kwoty 3000 zł). Projektu zmiany procedury względem zatrzymanych (skoro komornicy majš nagrywać swoje czynnoœci, tym bardziej uzasadnione jest nagrywanie czynnoœci z zatrzymanym. Aby zachęcić policję do nakłaniania zatrzymanych do skorzystania z pomocy adwokata, postulujemy, aby brak adwokata oznaczał koniecznoœć nagrywania czynnoœci oraz sporzšdzenia dokładnego protokołu z czynnoœci z zatrzymanym. W razie obecnoœci adwokata byłby to tylko protokół skrócony bez koniecznoœci nagrywania).

Wierzymy, że adwokaturę stać na apolitycznoœć i inne podejœcie do kształtowania i stosowania prawa.

Autorzy sš adwokatami, pełnomocnikami prezesa NRA ds. legislacji

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL