Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Informacje o wiernych a przepisy RODO

123RF
Przetwarzanie informacji o wiernych a przepisy unijne.

Na portalu rp.pl 4 kwietnia opublikowano tekst Jagody Kuraœ „RODO: koœciół chce obejœć przepisy o ochronie danych osobowych". Płynšcy z tytułu wniosek nie jest trafny. Artykuł 91 rozporzšdzenia ogólnego przewiduje, że jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejœcia w życie RODO koœcioły i zwišzki lub wspólnoty wyznaniowe stosujš szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem, zasady te mogš być nadal stosowane, pod warunkiem dostosowania ich do rozporzšdzenia.

Prawodawca unijny, przyznajšc koœciołom prawo stosowania własnego systemu ochrony danych osobowych, nie uzależnił go ani od „kompleksowych" ani od „wyczerpujšcych" zasad ochrony danych osobowych, ale ograniczył wymóg jedynie do istnienia „szczegółowych" zasad. W piœmiennictwie niemieckim wskazuje się, że wystarczajšce do spełnienia wymogu art. 91 RODO było stosowanie przed wejœciem tego aktu prawnego w życie w maju 2016 r. przez dany koœciół nawet tylko jednej, jedynej regulacji tyczšcej ochrony danych osobowych.

Koniecznoœć dostosowania regulacji wewnštrzkoœcielnych do standardu rozporzšdzenia ogólnego niweluje ryzyko powstania odstępstw co do poziomu ochrony prawnej zapewnionej obywatelom.

Istnienie wewnštrzkoœcielnych systemów ochrony danych osobowych, uwzględniajšcych zasady wiary danego koœcioła lub zwišzku wyznaniowego, niweluje trudnoœci płynšce ze stosowania do przetwarzania danych wewnštrz koœcioła przepisów RODO. Przykładem jest sakrament chrztu, który nie może zostać objęty prawem do bycia zapomnianym. Brak możliwoœci skorzystania z prawa do bycia zapomnianym nie oznacza oczywiœcie uprawnienia danego koœcioła do ograniczania prawa wystšpienia z niego. Artykuł 53 Konstytucji RP zapewnia bowiem wolnoœć sumienia i religii. Artykuł 91 ust. 2 rozporzšdzenia ogólnego przewiduje dla koœciołów i zwišzków wyznaniowych, stosujšcych własne szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, prawo do stworzenia własnego niezależnego organu nadzorczego. Rozwišzanie takie może być gwarancjš szybkoœci ochrony prawnej udzielanej osobom, których dane dotyczš, o standardzie porównywalnym z gwarantowanym przez RODO i z uwzględnieniem specyfiki ochrony danych w koœciele.

Dostosowanie regulacji koœcielnych do standardu ochrony danych z rozporzšdzenia, z uwzględnieniem specyfiki koœcielnej, nie jest więc wbrew sugestii wskazanego artykułu próbš obejœcia przepisów, ale skorzystaniem z uprawnienia przyznanego przez prawodawcę unijnego.

Autor jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL