Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Bezpłatna pomoc prawna: pojawi się poradnictwo obywatelskie

123RF
Planowana nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej wprowadza do systemu pomocy poradnictwo obywatelskie, które funkcjonuje od lat i daje realne szanse na godne życie wielu potrzebujšcym. Ranga poradnictwa obywatelskiego jest nie do przecenienia w udzielaniu pomocy osobom pragnšcym wrócić do społeczeństwa.

Procedowane obecnie w Sejmie zmiany w ustawie o bezpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zaproponowane przez prezydenta RP stanowiš urzeczywistnienie potrzeb osób, które na skutek sytuacji losowych znalazły się poza marginesem społeczeństwa i starajš się zmienić swojš sytuację.

Proponowana nowelizacja kładzie bowiem nacisk na dopuszczenie do systemu w ramach ustawy poradnictwa obywatelskiego, które definiowane jest jako poradnictwo dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzajšcej samodzielnie rozwišzać problem na podstawie pozyskanych informacji prawnych. Poradnictwo to obejmować ma porady dla osób zadłużonych, porady z obszaru spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Z doœwiadczenia płynšcego z mojej codziennej pracy z osobami bezdomnymi i uzależnionymi wynika, że ze sprawami tych kategorii najczęœciej zgłaszajš się oni po pomoc.

Potrzebę i zasadnoœć umożliwienia skorzystania z porad o charakterze obywatelskim widać w wynikach pilotażu badań przeprowadzonego przeze mnie wœród beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej œwiadczonej przez Fundację Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza. Wskazywali oni m.in., że potrzebujš wytłumaczenia przepisów prawa czy też wyjaœnienia ich sytuacji – informacje te mogłyby zatem posłużyć do œwiadomego pokierowania swoimi działaniami.

Projektodawca słusznie wskazał, że poradnictwo obywatelskie ułatwia poruszanie się w systemie przepisów prawnych, zapobiega marginalizacji społecznej, a także pomaga rozwišzywać problemy osób już wykluczonych i umożliwia ich powrót do społeczeństwa, a tym samym realizuje konstytucyjnš gwarancję dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po pierwszym czytaniu, w paŸdzierniku 2017 r. projekt nowelizacji został skierowany do prac komisji.

Autorka jest radcš prawnym i adiunktem w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL