Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polskich œmigłowcach

Skrzydlaty koncern planuje ekspansję

AW139
materiały
Realizacja potężnego kontraktu na dostawy 28 bojowych samolotów Eurofighter dla Kuwejtu, szybkie rozwišzanie skumulowanych w 2017 r. problemów œmigłowcowych, a ponadto znaczšcy wzrost zamówień i konsekwentnie pogłębiana konsolidacja koncernu, majš w pięcioletniej perspektywie utorować Leonardo drogę do długofalowego zrównoważonego wzrostu - zapowiedział w zeszłym tygodniu szef lotniczo- zbrojeniowej korporacji Alessandro Profumo.

Podczas prezentacji założeń finansowych firmy na lata 2018-2022 CEO Leonardo przekonywał, że koncern "po pełnym wyzwań roku 2017" w którym wystšpił splot niekorzystnych zdarzeń m.in. spowolnienie na rynkach wschodzšcych, spadki cen ropy oraz cięcia wydatków na sprzęt wojskowy (koncern istotnie odczuł szczególnie dwa ostatnie czynniki), zarzšd przewartoœciował oczekiwania i jest zdeterminowany zrealizować Plan Przemysłowy którego celem będzie powrót Leonardo na œcieżkę długofalowego, zrównoważonego wzrostu.

Więcej zamówień

- Stoimy w obliczu poprawy sytuacji na rynku, podejmujemy działania majšce na celu wykorzystanie nowej strategii handlowej, mamy rosnšcš liczbę zamówień i wiemy, że możemy dokonać dobrych inwestycji w rozwój kluczowych produktów oraz technologii. 2018 to rok konsolidacji i wzmacniania modelu "jednej firmy". Jesteœmy pewni, że kładziemy podwaliny pod nowš fazę zrównoważonego rozwoju, ze stałš poprawš wzrostu przychodów, rentownoœci oraz przepływu gotówki, z korzyœciš dla wszystkich udziałowców spółki - stwierdził Alessandro Profumo.

Filary wzrostu

Lotnicza grupa zamierza usprawnić produkcję i przyspieszyć realizację dostaw aby poprawić wskaŸniki. Profumo zapowiedział kontynuowanie strategii œcisłej kontroli kosztów oraz koncentracji inwestycji przede wszystkim tam gdzie umacniajš one podstawy rozwoju Leonardo.

Zarzšd skrzydlatego koncernu oczekuje w 2018 r. stabilnych zamówień na poziomie 12,5-13 mld euro. To ostrożne założenie po tym jak w 2017 r. sumarycznš wartoœć kontraktów trzeba było skorygować w dół do poziomu 11,3 - 11,7 mld euro. Na szczęœcie prognozy rynkowe sš optymistyczne: w okresie najbliższych 5 lat firma spodziewa się stałego wzrostu zamówień na poziomie 6 proc. rocznie.

Alessandro Profumo zapowiada, że Plan Przemysłowy na lata 2018-2022 zakłada kontynuowanie procesu transformacji w całej Grupie. Konieczna jest przede wszystkim optymalizacja modelu operacyjnego ("Leonardo 2.0") poprzez zcentralizowanš strukturę organizacyjnš zdolnš do koordynowania działań różnych linii biznesowych oraz stosowania najlepszych praktyk, budowania silniejszej tożsamoœci, a także bardziej zintegrowanego zarzšdzania zasobami. W relacjach z klientami wdrożona zostanie strategia oparta na silnych bodŸcach stymulujšcych rozwój działalnoœci międzynarodowej. Inwestycje wspierajšce wzrost zostanš skoncentrowane na kluczowych produktach oraz technologiach oraz na rozwoju nowej sieci handlowej.

Trudne œmigłowce

Już teraz podjęto działania które powinny zaradzić "krótkoterminowym problemom w pionie produkcji œmigłowców". Jak podkreœlił w swoim wystšpieniu Alessandro Profumo, rok 2017 okazał się bardzo trudny ze względu na spiętrzenie wielu technicznych, rynkowych i organizacyjnych czynników nie sprzyjajšcych temu segmentowi biznesu. Z pewnoœciš istotny wpływ na słabsze wyniki miało gwałtowne kurczenie się rynku œmigłowców - wartoœć zamówień spadła w latach 2013-2016 o 45 proc. - przekonywał Profumo wraz z Gian Piero Cutillo, szefem Leonardo Helicopters. Kłopoty pojawiły się też przy okazji wprowadzania licznych zmiany w konfiguracji œmigłowca AW169 w póŸnej fazie jego produkcji, gdy zamówienia opiewały na około 120 maszyn. Teraz zarzšd zamierza i przywrócić wiarę w możliwoœci Leonardo na polu wiropłatów tym bardziej, że firma oferuje modele atrakcyjne dla klientów, i wcišż ze znaczšcym udziałem w ważnych segmentach rynku.

- Problemy, które wywarły wpływ na wyniki 2017 roku, zostały rozpoznane i podjęto już działania majšce na celu dokonanie niezbędnych zmian w organizacji, procesach produkcji oraz zasobach ludzkich. W obliczu poprawiajšcej się sytuacji na rynkach wdrażany jest jasny plan w celu przywrócenia poziomu dwucyfrowego poziomu rentownoœci do końca obecnej dekady - zapewnia CEO Leonardo.

Odnowiony Tajfun

Dziœ podstawš wiary w sukces w lotniczym biznesie jest udany start realizacji zawartego w 2016 r. kontraktu na dostawę 28 myœliwców Typhoon dla Kuwejtu. Leonardo i inne firmy w ramach partnerskiego konsorcjum Eurofighter rozpoczęły produkcję najnowoczeœniejszego obecnie wariantu samolotu będšcego efektem głębokiej modernizacji po doœwiadczeniach operacyjnych m.in. w kampanii libijskiej.

Dzięki zastosowaniu nowatorskiego radaru E-Scan Captor Siły Powietrzne Kuwejtu majš szansę otrzymać "tajfuny" o znacznie poprawionych możliwoœciach bojowych. Ich atutem będzie wzmocniony oręż odnowionego myœliwca: zintegrowane z samolotem kierowane pociski powietrze - ziemia Storm Shadow i przeciwpancerne rakiety Brimstone, jak również inne œrodki walki zastosowane w następstwie doœwiadczeń zdobytych w warunkach bojowych w Północnej Afryce a teraz także w Syrii i Iraku. Nowa konfiguracja wielozadaniowych maszyn Eurofightera przewiduje m.in. zintegrowanie zaawansowanego zasobnika z laserowym wskaŸnikiem celów (Lockheed Martin Sniper), a także wprowadzenie rejestratora parametrów walki powietrznej (ACMI) i ulepszonych urzšdzeń nawigacyjnych (VOR). Uruchamianie infrastruktury serwisowej w Kuwejcie, przeznaczonej do obsługi nowych wielozadaniowych "tajfunów" przebiega zgodnie z planami.

Niestety optymistyczne założenia ekspansji lotniczej Leonardo studzi nieco informacja iż na obecny rok przesunšł się harmonogram realizacji przez koncern zamówienia na œrednie transportowce C 27 J.

- Tekst powstał we współpracy z PZL-Œwidnik - partnerem serwisu Rzecz o polskich œmigłowcach.

X

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL