Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Talaga: Polska musi postawić na samoobronę

Fotorzepa, Piotr Nowak
USA gwarantuje mniej.

Polska jest stawiana w NATO za wzór, jeœli chodzi o wydatki zbrojeniowe. Ambitne plany w tym zakresie sš jednak i tak zbyt skromne, ponieważ słabnie zdolnoœć gwaranta bezpieczeństwa Polski, czyli Stanów Zjednoczonych, do masowej interwencji w naszej obronie. W takiej sytuacji powinniœmy budować armię wystarczajšco silnš, by w sytuacji krytycznej mogła samodzielnie odeprzeć przeciwnika.

W razie wrogiego ataku Polska będzie broniona kolektywnie w ramach zobowišzań wynikajšcych z artykułu 5. traktatu waszyngtońskiego. Wyznaczone ku temu siły i œrodki sš okreœlone w tajnych planach ewentualnoœciowych NATO. Wiadomo jednak, że głównš rolę w udzieleniu pomocy będš odgrywać wojska Stanów Zjednoczonych, największej potęgi militarnej œwiata. Tyle mówi teoria. W praktyce może być inaczej.

Szwankujšca kolektywnoœć

Interwencja w obronie Polski, jej skala i tempo – jeœli w ogóle do niej dojdzie – będzie zależała od wielu okolicznoœci zewnętrznych. Czy będzie to jedyna wojna, jakš będš toczyły Stany Zjednoczone w tym samym czasie, czy będš one zmuszone do utrzymywania znacznego zaangażowania militarnego poza Europš, nawet bez drugiego konfliktu. Wreszcie, skalę odpowiedzi okreœli skala ataku. Jeœli dojdzie do wojny granicznej, wystarczy sił w każdych warunkach, jeœli zaœ do ataku na pełnš skalę – nie wiadomo.

Wszystko to pokazuje, iż nawet przy jak najlepszych chęciach wywišzania się ze zobowišzań artykułu 5. – a nie ma podstawy, by je kwestionować – Stany Zjednoczone mogš mieć ograniczone możliwoœci udzielenia wsparcia lub wręcz nie mieć ich wcale. Gdyby tak się wydarzyło w czasie ataku na Polskę, nasze państwo upadnie.

W okresie zimnej wojny strategia amerykańska zakładała prowadzenie jednoczeœnie dwóch i pół wojny. Oznaczało to utrzymywanie sił zbrojnych zdolnych do równoczesnej walki w dwóch dużych konfliktach i jednym o mniejszej intensywnoœci. Było to założenie niezwykle kosztowne, ale pozwalało przywództwu USA na luksus skutecznego użycia siły militarnej i utrzymanie amerykańskiej przewagi niemal w każdych okolicznoœciach.

Te czasy jednak się skończyły. Pokazuje to dobitnie najnowszy US Military Strenght Index opracowany przez fundację Heritage. Jak z niego wynika, Stany Zjednoczone, wskutek cięć w budżecie Pentagonu i wynikajšcego z nich zmniejszenia zdolnoœci sił zbrojnych, nie sš już w stanie prowadzić dwóch wielkich wojen równoczeœnie.

Majš one za mało brygad wojsk lšdowych – 31 (powinno być 50), za mało samolotów bojowych w służbie czynnej – 923 (powinno być 1200), okrętów, dział itd. Zbyt mało brygad ma wysokš gotowoœć bojowš (ledwie jedna trzecia, powinny mieć dwie trzecie), wreszcie wojska lšdowe nie wprowadzajš nowego sprzętu bojowego (czołgi, transportery, haubice), a jedynie modernizujš już posiadany.

Zróbmy to sami

Dane podane przez Heritage pokazujš jasno, że USA nie tylko nie majš zasobów potrzebnych do równoczesnego prowadzenia dwóch dużych konfliktów jednoczeœnie, ale nawet w przypadku jednego ich siły zbrojne potrzebowałyby czasu na osišgnięcie pełnej zdolnoœci do adekwatnej interwencji.

W takiej sytuacji Polska musi budować potencjał do samoobrony. Oznacza to nie tylko zwiększenie budżetu obronnego powyżej planowanych 2,5 proc. PKB, ale przede wszystkim rozbudowę rezerw osobowych i zapasów sprzętu dla nich. Rozsšdne byłoby osišgnięcie wskaŸnika mobilizacji na poziomie Finlandii, czyli stan sił zbrojnych w czasie pokoju pomnożony przez 8, a nawet 10. Dałoby to w wypadku Polski od 800 tysięcy do miliona żołnierzy. Nawet gdyby nie byli uzbrojeni w najnowoczeœniejszy sprzęt, stanowiliby potężnš siłę zaporowš dla wrogiej inwazji.

Taki plan to coœ więcej niż modernizacja techniczna armii, to włšczenie całego narodu do wysiłku obronnego, dlatego mógłby się powieœć tylko pod warunkiem powszechnego konsensu politycznego.

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute, doradcš firm zbrojeniowych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL