Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Czy prezes spojrzy na Moskwę?

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Putin mógłby łatwo zastawić pułapkę na polskie władze

Nigdy od 1991 roku nie był bardziej prawdopodobny reset w stosunkach polsko-rosyjskich. Istnieje dzisiaj obawa, że Władimir Putin zaproponuje ułożenie ich na nowych zasadach. Istnieje także jeszcze większa obawa, że zostanie to zaakceptowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Skutki takiego porozumienia byłby jednak katastrofalne dla Polski.

Od rozpadu Zwišzku Radzieckiego jego kontynuatorka, czyli Federacja Rosyjska, była przez wszystkie ekipy rzšdzšce Polskš uznawana – słusznie zresztš – za największe wyzwanie, by nie powiedzieć zagrożenie, dla niepodległego bytu Rzeczypospolitej. Wektory naszej polityki zagranicznej zostały nastawione na integrację z Zachodem, a Wschód uznawano za obszar niepewnoœci i starano się z niego jak najszybciej uciec. Udało się: dziœ jesteœmy członkami NATO oraz UE i znajdujemy się w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej niż na przykład Ukraina czy Białoruœ.

Poszczególne rzšdy różniły się w swym stosunku do tego, jak daleko mamy znaleŸć się od Rosji, ale każdy z nich rozumiał, że w naszym interesie jest zakorzenienie się na Zachodzie, a nie sojusz z Rosjš (jedynie marginalne siły polityczne uważały inaczej). Oczywiœcie, prawie każda ekipa była pewna, że potrafi dokonać nowego ułożenia stosunków RP z Moskwš, a rzšdy lewicowe pozwalały sobie na próby romansowania z Kremlem, ale dla każdego gabinetu po 1991 roku oczywiste było, że obszar postsowiecki jest tym, z którego należy czmychać, a nie się w nim rozsiadać.

Rozumieli to nawet postkomuniœci, którzy po pewnym czasie stali się najgorliwszymi zwolennikami naszego członkostwa w strukturach europejskich i euroatlantyckich, czego zabawnym przykładem był spór między Aleksandrem Kwaœniewskim a Leszkiem Millerem o to, kto wcišgnie na maszt polskš flagę w dniu wstępowania Polski do Unii.

Rzeczpospolita z każdym rokiem oddalała się od Rosji i zakotwiczała się na Zachodzie, a wszyscy rozsšdni politycy w naszym kraju rozumieli, że jest to w jej interesie. Aż do teraz. Pogorszenie relacji Polski z większoœciš naszych zachodnich partnerów jest oczywistoœciš. Można spierać się na temat przyczyn owego procesu i tego, kto jest mu winny, ale jest sprawš bezspornš, że nigdy po 1991 roku nasze stosunki z sojusznikami nie były tak złe. Wojna dyplomatyczna z Izraelem, konflikt z USA, otwarta antyniemieckoœć polityki MSZ, załamanie się dialogu z Ukrainš i Litwš, złoœliwoœci na linii Warszawa–Paryż, wreszcie spór prawny z Komisjš Europejskš – to wszystko nie jest fikcjš, lecz jak najbardziej skrzeczšcš rzeczywistoœciš.

Nie ma sensu toczyć na potrzeby tego artykułu sporu czy jest to wynik wstawania Polski z kolan i wzmacniania jej pozycji czy też – przeciwnie – całkowitej klęski dyplomacji rzšdów PiS. Ważne jest co innego: stan faktycznego i głębokiego pogorszenia się naszych relacji z Zachodem.

To jednak idealny moment dla Rosji na podjęcie nowej gry z Polskš. Jeœli dyplomacja tej pierwszej jest tak dobra, jak się o niej mówi, to możemy się spodziewać w najbliższym czasie poważnej propozycji skierowanej do nas w celu poprawy relacji na linii Warszawa–Moskwa.

W sytuacji klinczu w stosunkach z Zachodem bardzo atrakcyjna może wydawać się dla rzšdu PiS perspektywa nowego otwarcia w relacjach ze Wschodem. Przed Putinem Kaczyński nie musiałby się tłumaczyć z przestrzegania prawa i braku poszanowania wolnoœci mediów oraz sšdów; razem mogliby zwalczać odradzajšcy się podobno „banderyzm" na Ukrainie; wespół w zespół dane by im było budować „suwerenne demokracje"; wspólnie mogliby wznosić sztandary kontrrewolucji kulturalnej i zwalczać objawy permisywizmu, gejowskiej propagandy i wojujšcego ateizmu, tak bardzo wszak zagrażajšcych wspólnocie narodowej i tradycji ojców. Dziœ lidera PiS i rosyjskiego prezydenta o wiele więcej ideologicznie łšczy, niż dzieli. Ich œwiatopoglšdy sš prawie zbieżne, obsesje i fobie bez mała identyczne.

Jest tylko jedna rzecz, która na chwilę obecnš uniemożliwia reset w stosunkach polsko-rosyjskich: jest nim Smoleńsk. Jeœli sam Kaczyński oraz znaczna częœć jego zwolenników uważa, że katastrofa z 10 kwietnia 2010 roku była spowodowana działaniami Kremla, to na nowe otwarcie nie ma miejsca. Ale gdyby Rosjanie zwrócili wrak, gdyby zdołali na nim umieœcić „dowody" wskazujšce nie na nich, ale na Tuska, gdyby wykazali się głębokš empatiš wobec bólu i cierpienia prezesa PiS? A z polskiej strony zabrakłoby jednoznacznego stwierdzenia, że doszło do zamachu, że prawda pozostałaby do końca nieznana, a prace podkomisji Macierewicza zakończyłby się niekonkluzywnie (co zresztš się dzieje). Czy wówczas otworzyłaby się przestrzeń do głębokiego resetu w naszych relacjach?

Jeœli zatem Putin jest mšdry, to w nieodległej przyszłoœci podejmie temat zwrotu wraku i wycišgnie rękę do Kaczyńskiego. Poda mu tym samym pomocnš dłoń w jego rozgrywce z Zachodem, uwolni od wielu wizerunkowych kłopotów i dostarczy argumentów na niekorzyœć jego przeciwników w kraju i za granicš.

Zysk z takiego nowego otwarcia byłby obopólny: rzšdzšcym w Polsce dostarczałoby ono paliwa w wojnie z Uniš, Stanami, Izraelem i Niemcami; pokazywałoby rzekomo, że Polska ma alternatywę, że może – jak Turcja – zmienić wektory polityki zagranicznej i zagrać na nosie tym, którym wydaje się, że sš nam niezbędni. Kaczyński pozbyłby się całego męczšcego go zapewne lamentu, że nie przestrzega rzšdów prawa i że wprowadza w Polsce „dyktaturę hybrydowš". Mógłby już rzšdzić w kraju na swój sposób i nie tłumaczyć się z tego mšdralom z Brukseli, Waszyngtonu czy Berlina. To jego korzyœć. A zysk Putina? Miałby gwarancję, że PiS będzie rzšdziło w kraju nad Wisłš jeszcze co najmniej jednš kadencję, w czym Moskwa jest żywotnie zainteresowana. Żadna inna ekipa nie działa bowiem obiektywnie tak mocno w jej interesie, jak właœnie obecna: polityka PiS skutecznie izoluje Rzeczpospolitš w strukturach zachodnich, jednoczeœnie destruujšc owe struktury i je rozbijajšc; a także systematycznie ukrainizuje wewnętrznš politykę w Polsce. Dalsze trwanie obecnych rzšdów w Warszawie jest więc dla Kremla wartoœciš samš w sobie i będzie on w stanie wiele poœwięcić, by stan ów trwał w przyszłoœci.

Wspominany reset, jeœli nastšpi, będzie – co oczywiste – pułapkš zastawionš na nasz kraj przez Putina. Wejœcie w niš będzie prowadzić, po poczštkowych i pozornych zyskach, do trwałej utraty niezależnoœci i suwerennoœci. Ale nie oznacza to, że Kaczyński w niš nie wejdzie. Na taki wist stać tylko jego i tylko jemu byłby on wybaczony przez dużš częœć elektoratu. Gdyby zdecydował się na to ktoœ inny, prezes PiS byłby pierwszym, który oskarżyłby takiego œmiałka o zdradę i zaprzaństwo. Ale w jego wydaniu będzie to przedstawione jako kolejny sukces polskiej dyplomacji i kolejny psikus zrobiony Merkel, Macronowi i unijnym biurokratom. Jako genialny ruch genialnego stratega. I choć wyglšda to jak przepis na narodowš katastrofę, to przecież nie pierwszy. Choć możliwe, że ostatni.

Autor jest doktorem politologii na Uniwersytecie Œlšskim

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL