Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Talaga: Schowajmy się za plecami Holendrów

Debata o integracji

Wielka Brytania przestaje być liderem tych państw Unii Europejskiej, które przeciwstawiajš się federalizacji Wspólnoty. Polska ze względu na rozmiar i populację mogłaby się podjšć tej roli, ale – zasłużenie czy nie – dorobiła się kiepskiej reputacji na unijnych salonach, w zwišzku z czym odpada. Przy ambiwalentnej postawie Niemiec taka sytuacja spychałaby antyfederalistów niemal na stracone pozycje, gdyby nie Holandia, która właœnie wywiesiła sztandar buntu przeciwko planom Macrona – Unii dwóch prędkoœci.

Powinniœmy się pod niego jak najszybciej zacišgnšć, bo w przeciwieństwie do Warszawy Haga cieszy się znakomitš opiniš, a siła holenderskiej gospodarki czyni jš naturalnym liderem tej grupy, jest też do przyjęcia jako przywódca dla wszystkich państw kontestujšcych pogłębionš integrację (federalizację).

Sprzeciw samolubów

Reputacja to nie wszystko, jest jeszcze kilka innych powodów słaboœci Polski niezależnych od bieżšcej polityki zagranicznej.

Nie mamy doœwiadczenia w przywództwie międzynarodowym, nie byliœmy liderem niczego ani w UE, ani strukturach poza UE. Jesteœmy wprawdzie najsilniejszym gospodarczo i militarnie krajem Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza, ale inni członkowie tych inicjatyw nie uznajš nas za przywódcę. Nawet Ukraina przestała traktować Polskę jak starszego brata wprowadzajšcego jš na zachodnie salony.

Kolejna przeszkoda to ekskluzywizm „starych" członków UE, tych sprzed 2004 r. Państwa te nie sš gotowe do oddania się pod przywództwo kraju z grona beniaminków. Owszem, wchodzš niekiedy wraz z nimi do ponadnarodowych inicjatyw, jak choćby Austria w Trójmorzu czy Grupie Sławkowskiej, ale nigdy nie godzš się na choćby symboliczne podporzšdkowanie. Poczucie wyższoœci nie jest tylko przypadłoœciš ludzi, ale społeczeństw, także i warto to brać pod uwagę w rachubach politycznych.

Pozostaje wreszcie siła gospodarki, co ma kapitalne znaczenie w unijnej polityce. Mimo sukcesów Polska jest pod tym względem cišgle œredniakiem, nasze PKB nominalne jest porównywalne z Belgiš i Szwecjš. Holandia zaœ to już gruba ryba, z PKB przewyższajšcym nasze o jakieœ 40 proc.

Holandia chce i może

Wœród państw ostro sprzeciwiajšcych się dalszej integracji tylko trzy nadawałyby się na ich lidera ze względu na siłę gospodarki i wpływy: Polska, Szwecja oraz Holandia. Pierwsza chce, ale nie ma możliwoœci, druga nie chce, tylko trzecia z nich i chce, i ma możliwoœci. Dodatkowym atutem Holandii jest jej przynależnoœć do najstarszego jšdra Wspólnoty, tzw. Europy karolińskiej, jej głos ma dużo większš siłę przebicia niż jakiegokolwiek innego kraju – sceptyka.

Zwornikiem antyfederalistycznej Europy powinny być Niemcy, bowiem zacieœnienie integracji nie leży w ich interesie gospodarczym. I takie właœnie było stanowisko kanclerz Merkel, niestety, musiała odnowić koalicję z SPD, które popiera plan Macrona. Niemieckie „nie" dla zacieœnienia Wspólnoty zmieniło się zatem w wymowne milczenie.

Nie bez powodu premier Holandii Rutte właœnie w Berlinie wygłosił programowe przemówienie przeciwko głębszej integracji wokół euro. Jego zdaniem co najmniej połowa Europejczyków jest jej przeciwna, jak wynika z rezultatów kolejnych wyborów, nie wolno więc bezkarnie narzucać większych kompetencji dla Brukseli. Nie może być mowy o wspólnym podatku europejskim, bo to państwa powinny finansować instytucje europejskie, a nie one same siebie. Podobnie z uwspólnotowieniem długu – unijnymi obligacjami. Rutte chce też wzmocnienia konkurencyjnoœci na wspólnym rynku, co godzi w pomysły protekcjonistyczne.

Warszawę i Hagę dzieli wiele, ale łšczy nas wizja Unii. Polska nie ma mocy, by przebić się ze swoimi poglšdami, Holandia owszem. Jeœli kanclerz Merkel będzie chciała utršcić pomysły Macrona bez konfliktowania się z Francjš, prędzej odwoła się do sprzeciwu holenderskiego niż polskiego. Popierajmy więc walkę Niderlandów, schowajmy się za ich plecami, a osišgniemy swoje cele bez prowokowania kolejnych ataków na Polskę.

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute. Artykuł oddaje jego prywatne poglšdy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL