Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o Innowacyjnoœci

Krzysztof Tabiszewski: Transport potrzebuje rewolucji

Krzysztof Tabiszewski
materiały prasowe
Mamy gigantyczny potencjał, jeœli chodzi o inżynierów, firmy lotnicze i kolejowe. Polska może zostać europejskš kolebkš Hyperloop – mówi CEO spółki Hyper Poland Krzysztof Tabiszewski.

Rz: Czy Hyperloop, czyli innowacyjna koncepcja komunikacji pasażerskiej i towarowej, będšca swoistym połšczeniem pocišgu i samolotu, zrewolucjonizuje współczesny transport?

Nie ulega wštpliwoœci, że w transporcie cały czas opieramy się na technologiach rodem z przełomu XIX i XX w. Od dawna niewiele w tym zakresie się zmieniło. Dziœ jesteœmy œwiadkami olbrzymiego postępu w komunikacji internetowej i telefonicznej, bez przeszkód jesteœmy w stanie połšczyć się z osobš na drugim końcu œwiata. Jednak jeżeli chodzi o strukturę transportu, to œrodki komunikacji i czas podróży od dziesięcioleci nie ulegajš zmianom. Branża ta niewštpliwie wymaga więc rewolucji, a Hyperloop może jš zapewnić. W przypadku tej technologii mówimy o skokowym wzroœcie prędkoœci i radykalnym skróceniu czasu przejazdu. Hyperloop może przetransportować pasażerów z Wrocławia do Warszawy w zaledwie 23 minuty.

Jak to działa?

Kapsuła porusza się w rurze, z której wypompowuje się nawet 99 proc. powietrza. Dzięki niskiemu ciœnieniu przemieszcza się ona bez oporów powietrza. Unikamy również kontaktu z podłożem, wykorzystujšc lewitację magnetycznš. Ta innowacyjna koncepcja pozwala na rozpędzenie kapsuły do prędkoœci niemal 1 macha, czyli ponad 1000 km/h. Przy tym zużywa tyle energii, co samochód jadšcy z prędkoœciš ok. 130 km/h. Całoœć zasilana będzie energiš odnawialnš. Zaletš tej technologii jest to, że nie potrzeba dla niej lotniska. Infrastrukturę Hyperloop możemy integrować z dworcami czy budować stacje w centrach miast.

Czy ta technologia jest zagrożeniem dla branży lotniczej i kolejowej?

To rozwišzanie komplementarne. Pocišgi nadal będš potrzebne do komunikacji na dystansach podmiejskich lub tam, gdzie prędkoœć nie jest priorytetem. Z kolei samoloty pozostanš bezkonkurencyjne na dużych odległoœciach, międzykontynentalnych. Na tym etapie technologicznym budowa rur Hyperloop przez morza i oceany nie będzie się bowiem opłacać.

Hyperloop to rozwišzanie poœrednie?

Tak. Proszę zauważyć, że często na dystansie międzymiastowym zastanawiamy się, co wybrać, czy samochód, pocišg, a może samolot. Ta ostatnia opcja wydaje się najszybsza, ale wišże się z większymi kosztami. Podróż pocišgiem jest tańsza, ale z reguły trwa znacznie dłużej. Hyperloop ma być uzupełnieniem tej luki w komunikacji.

Na jakich odległoœciach Hyperloop sprawdzi się najlepiej?

To kwestia rachunku ekonomicznego, zwišzana z wielkoœciš rur i kapsuł. Dziœ szacuje się, że koszt budowy rury Hyperloop powyżej 1 tys. km jest tak wysoki, że ciężko byłoby uzyskać zwrot z tej inwestycji. Dolna granica opłacalnoœci jest doœć płynna.

Jeœli technologia w przyszłoœci przyjmie się, to kto byłby operatorem tego œrodka komunikacji?

PrzewoŸnicy lotniczy mogš być zainteresowani wykorzystaniem tej technologii w transporcie krajowym. Ale między Hyperloop a kolejš również sš synergie. W interesie obu przewoŸników jest operowanie systemem Hyperloop.

Kiedy ruszš testy?

Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to z budowš ruszymy w przyszłym roku. Rozważamy kilka lokalizacji dla toru eksperymentalnego. Pod uwagę bierzemy tereny Instytutu Kolejnictwa, które œwietnie do tego celu się nadajš.

A gdzie wybudowana może zostać pierwsza komercyjna trasa Hyperloop?

Chyba największe uzasadnienie ekonomiczne ma odcinek Warszawa–ŁódŸ–Wrocław, bo komunikujemy oœrodki regionalne: centrum finansowe w stolicy z hubem transportowym, który ma powstać w okolicach Łodzi i przemysłem zlokalizowanym we Wrocławiu. Takie połšczenie znaczšco przyspieszyłoby rozwój naszego kraju.

Jaki może być koszt biletu na przejazd z Warszawy do Wrocławia?

Szacunkowe założenia, na podstawie bilansu energetycznego, pozwolš skalkulować ceny na poziomie między biletem lotniczym a kolejowym.

To może być œwietny œrodek transportu towarów.

Szczególnie może dotyczyć to tych towarów, które sš lekkie i muszš dotrzeć szybko do celu. Teraz szybko rozwija się rynek zakupów internetowych. Dzięki Hyperloop operatorzy logistyczni mieliby możliwoœć dostarczania e-zakupów tego samego dnia, w którym dany produkt był zamówiony. To znaczšco zmieniłoby rynek e-commerce. Dzięki takim dostawom zakupy w sieci zajęłyby podobnš iloœć czasu jak zakupy w fizycznych sklepach. E-zakupy mogłyby być realizowane w cišgu paru godzin. A to z kolei oznaczałoby rewolucję w handlu.

Hyper Poland uczestniczy w programie akceleracyjnym Poczty Polskiej (PP). Po co?

PP jest œwietnym partnerem, bo pozwala rozwinšć się nam na rynku logistycznym i przygotować dedykowane rozwišzanie, które może poprawić jej konkurencyjnoœć poprzez obniżenie kosztów i zmniejszenie czasu dostawy paczek. To dobrze, że Poczta stawia na innowacje, to może przycišgnšć nowych klientów.

A jak wyglšda zainteresowanie waszym projektem ze strony instytucji rzšdowych i inwestorów?

Jest bardzo duże. Podpisaliœmy już z wieloma instytucjami listy intencyjne. Wspierajš nas m.in. Ministerstwo Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju, instytuty lotnictwa i kolejnictwa. Ważne, że projekt Hyperloop jest wiarygodny, podparty testami na œwiecie. Miesišc temu Amerykanie zademonstrowali system firmy Hyperloop One. Na odcinku 800 m wybudowali rurę próżniowš i puœcili niš pojazd. Wiemy, że ta technologia działa, choć wcišż wiele jest do zrobienia. Projekt jest dziœ na takim etapie, że jeœli w naszym kraju pojawi się strategiczne i strukturalne wsparcie dla podmiotów rozwijajšcych tę technologię, to Polska ma szansę być nawet œwiatowym liderem, który będzie tę technologię wdrażał. Obrócimy panujšcy obecnie paradygmat, że jesteœmy importerem technologii, a staniemy się jej eksporterem.

Skšd macie finansowanie?

Do tej pory na projekt poœwięcaliœmy własne œrodki. Zostaliœmy zakwalifikowani do programu Scale Up, skšd otrzymaliœmy poczštkowe finansowanie rzšdowe. Nie ukrywam, że – aby skutecznie konkurować z zagranicznymi firmami – potrzebujemy funduszy. Na sam tor testowy potrzeba do kilkudziesięciu milionów złotych. Rozmawiamy z różnymi instytucjami i potencjalnymi inwestorami. Jestem przekonany, że uda się zebrać odpowiedniš grupę kapitałowš, by na poważnie zajšć się tš technologiš. Największš przeszkodš jest czas. Za kilka lat karty będš już rozdane, konkretne firmy będš miały dopracowane technologie. Innym ciężko będzie na ten rynek wejœć. Jeszcze na obecnym etapie z zespołami z całego œwiata możemy konkurować jak równy z równym.

W Polsce mamy gigantyczny potencjał, jeœli chodzi o inżynierów, firmy lotnicze i kolejowe, a także programy wsparcia rzšdowego. Nasz kraj może zostać europejskš kolebkš Hyperloopa.

CV

Krzysztof Tabiszewski jest współzałożycielem i prezesem startupu Hyper Poland. Zespół wywodzi się z Politechniki Warszawskiej, gdzie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa opracowano pierwszš koncepcję pojazdu Hyperloop. Hyper Poland dostał się do II etapu konkursu „Hyperloop Pod Competition", zorganizowanego przez Elona Muska. W projekt Hyper Poland zaangażowanych jest ok. 30 osób.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL