Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Program "Za życiem": Realna pomoc czy wizerunkowy zabieg

Program wsparcia dla kobiet w cišży i ich rodzin powstaje głównie w resorcie kierowanym przez minister Elżbietę Rafalskš
PAP, Tomasz Gzell
Rzšdowemu programowi „Za życiem" brakuje precyzji.

Dodatkowe œwiadczenie jednorazowe w wysokoœci 4 tys. złotych – na tym opiera się pomysł rzšdu na pomoc dla matek i rodzin, w których urodzš się dzieci, u których w okresie prenatalnym lub przy porodzie stwierdzono ciężkš, zagrażajšcš życiu niepełnosprawnoœć. Rzšd zapowiada także przedstawienie do końca roku programu kompleksowego bioršcego pod uwagę wszystkie aspekty opieki zdrowotnej i socjalnej dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.

Na pierwszy rzut oka trudno z takš ideš polemizować. Rację majš posłowie PiS i ministrowie pracujšcy nad zmianami, mówišc, że „lepiej dać 4 tys., niż nie dać". Dlaczego więc ten pomysł budzi tak wiele wštpliwoœci i emocji?

1. Wšska grupa objętych pomocš. Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zwróciła na to uwagę przedstawicielka Centrum Badań nad Niepełnosprawnoœciš i reprezentanci organizacji pozarzšdowych.

Jeżeli pomocš majš być objęte rodziny i dzieci, u których stwierdzono ciężkš niepełnosprawnoœć w okresie prenatalnym i okołoporodowym, to oznacza, że nie otrzymajš jej dzieci, u których wady pojawiły się parę tygodni po urodzeniu. Nie otrzyma jej też matka, która zgłosiła się do lekarza póŸniej niż w dziesištym tygodniu cišży.

Nie wiadomo dokładnie, jakie rodzaje niepełnosprawnoœci mogš być objęte pomocš, ponieważ okreœlenia „ciężkie" czy „nieuleczalne" nie sš precyzyjne. U dzieci nie stopniuje się bowiem upoœledzeń, a przecież w samym tylko zespole Downa różnica w stopniu niepełnosprawnoœci może być niezwykle szeroka.

Przedstawiciel Polskiego Zwišzku Głuchych, pytał np. o dzieci, u których stwierdza się po urodzeniu nieuleczalnš głuchotę. Czy im 4 tys. zł będzie przysługiwać? A co z dziećmi rodzšcymi się np. z cukrzycš? A z tymi, które sš chore onkologicznie?

Osobna kwestia, to ci, którzy nie otrzymajš œwiadczenia, bo ich dzieci urodziły się kilka tygodni za wczeœnie. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny wyjaœniał, że pomoc dotyczy dzieci urodzonych po 1 stycznia 2017 roku. A co z tymi, które urodziły się w końcu grudnia 2016, a wada ujawniła się np. 2 stycznia?

Pytań i wštpliwoœci może tu pojawić się bardzo wiele. Ale najważniejsze jest jedno: to swoiste „koło ratunkowe", by było skuteczne, by przekonało matki – jak mówił w Sejmie wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas – że stoi za nimi silne państwo, musi mieć jasne kryteria i precyzyjne mechanizmy przyznawania. Inaczej spowoduje jedynie poczucie krzywdy i niesprawiedliwego różnicowania rodzin i ich dzieci.

2. Sposób wprowadzania ustawy w życie. Wiceminister Pinkas zapewniał, że ustawa wprowadzana jest „z dobrego serca", a nie za względu na potrzeby public relations. – Kto szybko daje, ten dwa razy daje – deklarował.

Ale to nie tłumaczy, dlaczego projekt okreœlono jako nadzwyczajny, odbierajšc opozycji szansę na spokojne jego przeczytanie. Może chodziło także o ominięcie etapu konsultacji społecznych? Jeœli serce posłów i ministrów oraz poœpiech były tak ważne, można było takš ustawę zgłosić już rok temu. Co było więc ostatecznym impulsem do przedstawienia jej teraz? Nie ma raczej wštpliwoœci, że spór aborcyjny, w którym PiS próbuje odrabiać straty, stosujšc wypróbowanš broń, czyli ofertę wsparcia socjalnego.

Być może chodzi o błyskawiczne spełnienie dyspozycji politycznej prezesa Kaczyńskiego, który potrzebuje argumentów ocieplajšcych wizerunek PiS w aborcyjnej debacie.

Ale przecież opozycja mimo wielu uwag krytycznych nie oœmieliła się przeciwstawić pomysłowi dofinasowania rodzin ciężko niepełnosprawnych dzieci i gremialnie wstrzymywała się od głosu.

Organizacje pozarzšdowe, nawet przedstawicielka Czarnego Protestu, uprzejmie zgłaszały swoje uwagi i postulaty. Nieoficjalnie jednak tłumaczyły, że się bojš, iż jest to przygotowanie do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, czyli skreœlenia przesłanki nieuleczalnej choroby płodu z listy przypadków, w których jest dozwolona legalna aborcja.

3. 500+ dziecko niepełnosprawne. Jednym z ważniejszych postulatów zgłoszonych podczas prac komisji, podnoszonym zarówno przez Centrum Badań nad Niepełnosprawnoœciš, jak i posłów PO, był wniosek o zlikwidowanie kryterium dochodowego w przypadku pierwszego dziecka, jeœli jest ono niepełnosprawne.

Przedstawiciele rzšdu nie odnieœli się jednak do tego pomysłu. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", PO przygotowuje poprawkę w tej sprawie, którš chce zgłosić przed drugim czytaniem ustawy. Chce też rozszerzyć działanie œwiadczenia na wszystkie dzieci, u których pojawiła się nagła niepełnosprawnoœć, niezależnie od wieku, w którym to nastšpiło.

Rodzice potrzebujš systemu wsparcia >A9

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL