Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Olszewski: Należało się wycofać z ustawy o IPN

Fotorzepa, Robert Gardziński
Musimy oddzielić politykę historycznš od zasadniczych interesów strategicznych – mówi były premier Jan Olszewski.

"Rzeczpospolita": Panie premierze, ustawa o IPN już obowišzuje.

Jan Olszewski, były premier RP: Ustawa weszła w życie, ale będziemy musieli poczekać z jej stosowaniem do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy ustawy sš zredagowane w taki sposób, że w normalnej praktyce prokuratorskiej, sšdowej nie wyobrażam sobie, żeby mogły funkcjonować bez ich poprawienia przez Trybunał. I to zasadniczego poprawienia.

Jest już pierwszy pozew na mocy nowelizacji ustawy o IPN. Reduta Dobrego Imienia złożyła pozew do Sšdu Okręgowego w Warszawie przeciwko argentyńskiemu dziennikowi internetowemu Pagina12.

Ten pozew jest w innym trybie. To bardzo dobra inicjatywa. Ustawa o IPN ani przepisy karne do niczego w tym wypadku nie były potrzebne.

„Jest to pierwszy proces, w którym korzystamy z nowego prawa, jakie wynika z nowelizacji ustawy o IPN” – przyznała Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia.

Ustawa nie odnosi się do procesów cywilnych, a jak rozumiem, proces wytoczony jest w trybie postępowania cywilnego.

Poseł i prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki mówi, że majš już gotowe wnioski i czekajš tylko na wypowiedzi łamišce ustawę. Sš w stanie złożyć je w cišgu godziny.

Pan Winnicki od dawna jest do tego gotowy i czeka na okazję. Pewnie nie będzie w tym odosobniony. Nawet jeœli pojawiš się kolejne inicjatywy i zostanš podjęte przez prokuraturę, to mam przekonanie, że sšdy i prokuratorzy będš czekali na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy o IPN. Powiedzmy wprost, przepisy ustawy o IPN w obecnym kształcie sš nie do zastosowania. Niestety, stało się. Mamy ustawę, już nie sposób się cofnšć i trzeba szukać możliwoœci wyjœcia z problemu o skali międzynarodowej. Na samym poczštku, przed podjęciem pracy przez Senat, należało wycofać się z ustawy o IPN.

Amerykańscy dyplomaci ostrzegali przed negatywnymi konsekwencjami wprowadzenia tej nowelizacji.

W obecnej sytuacji musimy szukać sposobu racjonalizacji treœci ustawy. W moim przekonaniu maksymalnš granicš tego jest wystšpienie w obronie państwa polskiego. Przypisywanie państwu polskiemu odpowiedzialnoœci za Holokaust jest czymœ, z czym powinno się walczyć. Jednak pojęcie narodu jest tak niejednoznaczne do sprecyzowania, że zawsze będziemy w tym zakresie mieli ogromny margines trudnoœci i wštpliwoœci.

Również polski MSZ ostrzegał przed skutkami przyjęcia ustawy, a Biuro Legislacyjne Sejmu zgłaszało wštpliwoœci do niej. Błędem było przyjęcie ustawy?

Oczywiœcie. Błędem było przepychanie ustawy w Senacie, w odpowiedzi na reakcję zagranicznš, żeby tylko postawić na swoim. Obecnie ten akt prawny jest dla Polski tylko obcišżeniem. Powstała jednak sytuacja, z której wycofać się nie możemy i trzeba walczyć o zakres spraw, który można spróbować uregulować.

Czy prezydent przed wejœciem w życie ustawy nie powinien był jednak wysłać jš do TK? Tryb następczy był słuszny?

Nie miał wyjœcia. Prezydent powołany jest przede wszystkim do obrony suwerennoœci państwa i nie mógł wycofać się w obliczu zewnętrznej presji. Gdyby postšpił inaczej, publicznie okazałby ustępstwo. Wykonał gest, ale również dał możliwoœć realnej zmiany. To dobra droga. Myœlę, że Trybunał Konstytucyjny zrobi, co do niego należy.

Czego pan się spodziewa?

Spodziewam się zasugerowania przez Trybunał koniecznoœci zmian w ustawie.

Prezydent zaskarżył częœć przepisów noweli, m.in. przepisy w zakresie sformułowania „ukraińskich nacjonalistów”.

Sprawa ukraińskich nacjonalistów i banderyzmu nijak ma się do walki z oskarżeniem o współudział Polaków w Holokauœcie i używania okreœlenia „polskie obozy œmierci”. To tak dalece dysproporcjonalne postawienie sprawy, że gdyby nie dotyczyło kwestii tak tragicznych, to można by je uznać za humorystyczne.

Fala krytyki spadła na pana po tym, jak powiedział pan: „Wštek ukraiński w ustawie o IPN ma charakter czegoœ pomiędzy obsesjš a dywersjš. Trudno znaleŸć inne uzasadnienie.” i że Bandera nie miał nic wspólnego ze zbrodniš wołyńskš.

Bo nie miał. To fakt historyczny. Ci, którzy lansujš nieprawdę po polskiej stronie, nie znajš historii. Bandera w czasie zbrodni wołyńskiej był pozbawiony wolnoœci. Banderyzm nie ma nic wspólnego z Holokaustem. Zapisy dotyczšce ukraińskiego nacjonalizmu powinny zostać wykreœlone z tej ustawy.

Rzšdzšcy uważajš, że słusznie w ustawie znalazły się te zapisy.

To polityczne nieporozumienie. Mam wrażenie, że ci, którzy się do tego przyczynili, nie majš œwiadomoœci, co zrobili. ródła inspiracji w tej sprawie, z których te zapisy mogły pochodzić, zmuszajš do postawienia zasadnego pytania, czyje interesy wchodzš tutaj w grę? Na konflikcie Polski z Ukrainš zyskuje tylko Rosja. Musimy oddzielić politykę historycznš od zasadniczych interesów strategicznych obydwu naszych krajów, które powinny być decydujšce w relacjach Polski z Ukrainš. Polska od lat jest zainteresowana w udzieleniu wsparcia Ukrainie, która teraz znajduje się na pierwszej linii frontu z Rosjš i jest w obliczu zagrożenia niepodległoœci.

Elementem dywersji sš również polscy politycy?

Pożytecznych idiotów od wieków wykorzystujš do swoich celów służby państwa rosyjskiego. Od czasów carskich po dzisiejsze służby zostało to bardzo rozwinięte. Dzisiaj w samym tylko cyberterroryzmie rosyjskie służby przodujš na œwiecie.

Czy wejœcie w życie ustawy i obowišzywanie nowego prawa nie wpłynie na dobre relacje międzynarodowe Polski?

Międzynarodowe konsekwencje ustawy o IPN już sš. Polska traci. Teraz musimy minimalizować straty.

Ustawa o IPN jest faktycznie zamrożona?

Można tak powiedzieć. Sama się zamroziła. Zamrozili jš ci, którzy jš opracowywali. Ustawa jest w obecnym kształcie nie do zastosowania.

Sejm i Senat przyjęły ustawę degradacyjnš. Utracš stopnie członkowie WRON – Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, ale też gen. Mirosław Hermaszewski. Słusznie?

W moim przekonaniu obniża to rangę moralnš i symbolicznš wymowę tego aktu. Ustawa umożliwia degradację wszystkich członków WRON, ale przecież wiadomo, że pan Hermaszewski miał być tylko dekoracjš. Nie wiem nawet, czy ktoœ go zapytał o to, czy zgadza się być we WRON. Gen. Hermaszewski nie miał żadnego wpływu na decyzje WRON, był tylko narzędziem w rękach gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka.

Którzy powinni zostać poœmiertnie zdegradowani?

Powinni byli zostać osšdzeni za życia, dzisiaj akt degradacji jest już tylko symboliczny.

Właœnie zostali wybrani nowi członkowie Krajowej Rady Sšdownictwa. Nie ma pan obaw, że po zmianie prawa Zbigniew Ziobro skupia w swoim ręku, jako minister sprawiedliwoœci, prokurator generalny, poseł, szef partii współrzšdzšcej, zbyt dużš władzę i może upolitycznić wymiar sprawiedliwoœci?

Zawsze zbyt dużo władzy w jednych rękach budzi ryzyko jej nadużycia. Pan Ziobro jest szefem partii będšcej w porozumieniu koalicji rzšdzšcej i jest zarazem ministrem i prokuratorem generalnym, co może być różnie oceniane, ale w praktyce politycznej jest dopuszczalne. Nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach demokracji europejskiej.

Czy w przyszłoœci Zbigniew Ziobro mógłby przejšć władzę na prawicy po Jarosławie Kaczyńskim?

Nie chciałbym prorokować, co będzie w przyszłoœci. Być może sš ludzie, którzy takie plany snujš. Pan Ziobro na pewno ma swoje ambicje. W tej chwili nie ma osoby, która mogłaby zastšpić Jarosława Kaczyńskiego jako szefa PIS, lidera prawicy i osobę łšczšcš œrodowiska prawicowe. Bez prezesa Kaczyńskiego nie byłoby sukcesu prawicy. To jest fakt historyczny.

PiS idzie po większoœć konstytucyjnš?

To wysoce prawdopodobne w tym momencie. W polityce orzekanie kategoryczne, że coœ nastšpi, jest bardzo ryzykowne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL