Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Nowy minister zdrowia podpisał "Deklarację Wiary"

Łukasz Szumowski
nauka.gov.pl
Profesor Łukasz Szumowski, który wczoraj zastšpił Konstantego Radziwiłła na stanowisku ministra zdrowia, kilka lat temu podpisał "Deklarację Wiary".

O deklaracji œwiatopoglšdowej Łukasza Szumowskiego poinformował wczoraj portal limanowa.in.

"Deklaracja Wiary" to dokument opisujšcy zasady katolickiej bioetyki. Jego pomysłodawczyniš i inicjatorkš była dr Wanda Półtawska, przyjaciółka Jana Pawła II.

Zaczyna się od słów "Nam - lekarzom - powierzono strzec życie ludzkie od jego poczštku...".

Sygnatariusze deklaracji przyjmujš wyższoœć prawa boskiego nad ludzkim, sš przeciwni "narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji", a także deklarujš "potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii chrzeœcijańskiej i teologii ciała". Oczekujš i wymagajš "szacunku dla swoich poglšdów i wolnoœci w wykonywaniu czynnoœci zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem".

Treœć deklaracji, wyryta na dwóch kamieniach, została w 2014 roku złożona podczas Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasnej Górze jako dar wotywny za kanonizację Jana Pawła II.

Dotychczas "Deklarację Wiary" podpisało prawie 4 tys. lekarzy, w tym 59 profesorów.

Dziœ w Sejmie odbywa się czytanie dwóch obywatelskich projektów nowelizacji ustawy aborcyjnej.

 

DEKLARACJA WIARY

Lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowoœci i płodnoœci ludzkiej

Nam – lekarzom – powierzono strzec życie ludzkie od jego poczštku…

1. WIERZĘ w jednego Boga, Pana Wszechœwiata, który stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz swój.

2. UZNAJĘ, iż ciało ludzkie i życie, będšc darem Boga, jest œwięte i nietykalne:

– ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca,

– moment poczęcia człowieka i zejœcia z tego œwiata zależy wyłšcznie od decyzji Boga.

Jeżeli decyzję takš podejmuje człowiek, to gwałci nie tylko podstawowe przykazania Dekalogu, popełniajšc czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie in vitro odrzuca samego Stwórcę.

3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest nobilitacjš, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narzšdy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stajš się „współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia” – powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i zwišzani z Nim œwiętym sakramentem małżeństwa majš prawo używać tych organów, które stanowiš sacrum w ciele ludzkim.

4. STWIERDZAM, że podstawš godnoœci i wolnoœci lekarza katolika jest wyłšcznie jego sumienie oœwiecone Duchem Œwiętym i naukš Koœcioła i ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etykš lekarskš, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem.

5. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim – aktualnš potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji,

– potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii chrzeœcijańskiej i teologii ciała.

6. UWAŻAM, że – nie narzucajšc nikomu swoich poglšdów, przekonań – lekarze katoliccy majš prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglšdów i wolnoœci w wykonywaniu czynnoœci zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem.

„Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i członków służby zdrowia, którzy w pełnieniu swojego zawodu ponad wszelkš ludzkš korzyœć przenoszš to, czego wymaga od nich szczególny wzglšd na chrzeœcijańskie powołanie. Niech niezachwianie trwajš w zamiarze popierania zawsze tych rozwišzań, które zgadzajš się z wiarš i prawym rozumem oraz niech starajš się dla tych rozwišzań zjednać uznanie i szacunek ze strony własnego œrodowiska. Niech ponadto uważajš za swój zawodowy obowišzek zdobywanie w tej trudnej dziedzinie niezbędnej wiedzy, aby małżonkom zasięgajšcym opinii, mogli służyć należytymi radami i wskazywać właœciwš drogę, czego słusznie i sprawiedliwie się od nich wymaga.”

Paweł VI, Humanae vitae, 27.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL