Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Pełna treść expose Witolda Waszczykowskiego

PAP
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej Rzšdu RP w 2016 r.

Panie Prezydencie!

Panie Marszałku!

Pani Premier i Państwo Ministrowie!

Panie i Panowie Posłowie!

Ekscelencje Panie i Panowie Ambasadorowie!

Szanowni Państwo!

 

Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że jako przedstawiciel rzšdu Rzeczypospolitej Polskiej, mogę dziœ przedstawić Sejmowi, zgromadzonym goœciom oraz obywatelom naszego kraju informację na temat zadań polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. Dziękuję za obecnoœć Panu Prezydentowi, który w zakresie polityki zagranicznej - zgodnie z zapisami Konstytucji - współdziała z Prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych. Harmonijna współpraca między Prezydentem a rzšdem, wobec trudnych zadań przed nami stojšcych, jest dziœ niezwykle istotna. Współpraca ta wzmacnia pozycję Polski.

Jest to pierwsze expose ministra spraw zagranicznych nowego gabinetu. Stoi więc przede mnš zadanie nakreœlenia celów polskiej dyplomacji nie tylko na 2016 r., ale również szerszej wizji polityki zagranicznej, jakš chcielibyœmy realizować w najbliższych czterech latach. To o tyle istotne, że za sprawš przemian technologicznych i społecznych, konfliktów zbrojnych, kryzysów gospodarczych i migracji na naszych oczach postępuje erozja starego porzšdku œwiatowego, sięgajšcego korzeniami końca zimnej wojny, czy nawet jeszcze dalej – końca II wojnie œwiatowej. W centrum tej globalnej niepewnoœci i niestabilnoœci znalazła się Europa osłabiona przez recesję, podzielona na tle różnych wizji rozwoju projektu europejskiego oraz osaczona przez wojny, toczšce się tuż za jej progiem. To negatywne doœwiadczenie stało się udziałem również Polski, która jest częœciš Europy i która od poczštku swojej historii dzieli z niš dole i niedole. W przypadku naszego kraju sytuacja ta nabiera szczególnej wymowy, gdyż mimo upływu ćwierćwiecza od chwili uwolnienia się od narzuconego nam systemu komunistycznego, nie możemy powiedzieć, że osišgnęliœmy wszystkie cele, które przyœwiecały polskiemu społeczeństwu w 1989 roku.

Gdy przystępowaliœmy najpierw do NATO, a póŸniej do Unii Europejskiej, wydawało się, że stanęliœmy na pewnym gruncie, że możemy zapomnieć o trudnych dylematach państwa położonego pomiędzy Wschodem i Zachodem. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek czujemy jak zbyt optymistycznie postrzegaliœmy naszš pozycję. Weszliœmy do instytucji, które choć zbudowane sš na wspólnocie interesów strategicznych państw członkowskich, to przecież nie uchylajš różnic priorytetów poszczególnych krajów, a jedynie toczone wokół nich debaty ujmujš w cywilizowane reguły gry politycznej. Nie wystarczy zatem być członkiem tej czy innej organizacji międzynarodowej, lecz należy aktywnie i w poczuciu podmiotowoœci kształtować jej politykę, dšżyć do realizacji interesów Rzeczypospolitej, zapewnić rzeczywiste bezpieczeństwo i warunki rozwoju wszystkim obywatelom. Obecny rzšd jest zdeterminowany, by osišgnšć te cele, prowadzšc odważnš i realistycznš, a nade wszystko skutecznš politykę zagranicznš, opartš na czterech przesłankach:

Po pierwsze, będziemy dšżyć do zakorzenienia polityki zagranicznej w woli politycznej suwerennych państw, które – jeœli łšczy je głęboka wspólnota wartoœci i interesów – gotowe sš solidarnie współpracować ze sobš w celu realizacji wspólnych celów. Z tych Ÿródeł wyrastajš NATO i Unia Europejska.

Po drugie, będziemy opierać politykę na prymacie prawa międzynarodowego nad brutalnš siłš, nad ideš koncertu mocarstw dzielšcego œwiat na strefy wpływów wbrew woli społeczeństw. Stšd bierze się polskie przywišzanie do zasad Narodów Zjednoczonych i OBWE. Będziemy działać w duchu dewizy sformułowanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę na forum ONZ: „pokój poprzez prawo, siła prawa ponad prawem siły”.

Po trzecie, wyznacznikiem będzie dla nas wspólnota wartoœci œwiata demokratycznego, które tworzš przestrzeń jednoczšcš społeczeństwa wokół pokojowego rozwoju i współpracy, niezależnie od odmiennoœci kulturowych i doœwiadczeń historycznych. Z tego imperatywu wyrasta idea partnerstwa strategicznego z narodami pozaeuropejskimi. Oznacza to, że dla Rzeczpospolitej podstawš wspólnych interesów sš przede wszystkim wartoœci, które stanowiš dziedzictwo europejskiej cywilizacji. Tymi wartoœciami sš przede wszystkim prawo rzymskie, filozofia grecka i etyka chrzeœcijańska, racjonalizm, dobro wspólne oraz respektowanie praw człowieka. Obrona tych wartoœci i zasad naszej cywilizacji będzie sensem naszej dyplomacji.

Po czwarte, wreszcie jesteœmy przekonani, że stosunki międzynarodowe, choć postrzegane czasami jako sfera brutalnej i niszczšcej rywalizacji między państwami, tworzš także przestrzeń wymiany gospodarczej, wzajemnego poznawania się społeczeństw, również tych bardzo odległych pod względem tradycji i doœwiadczeń dziejowych.

Wysoka Izbo!

W 2016 roku Polska będzie musiała zmierzyć się z trzema wielkimi kryzysami, które dotknęły Europę: z kryzysem bezpieczeństwa na naszym kontynencie, kryzysem sšsiedztwa oraz kryzysem samego projektu europejskiego. Każdy z nich może mieć bardzo poważne i daleko idšce konsekwencje dla naszego kraju.

Tym wymiarem stosunków międzynarodowych, który budzi najwięcej niepokoju jest bezpieczeństwo. Od kilku lat obserwujemy stopniowe, dramatyczne pogarszanie się sytuacji we wschodnim i południowym sšsiedztwie Unii Europejskiej, w tym bezpoœrednio u granic Rzeczypospolitej. Obecny system bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie ulega marginalizacji. Instytucje, takie jak OBWE lub organizacje regionalne, powołane do rozładowywania napięć przez dialog, zapobiegania konfliktom lub ich rozwišzywania w oparciu o ogólnie przyjęte zasady, sš lekceważone i pomijane. Tworzy to grunt sprzyjajšcy polityce siły, która przyniosła tak wiele nieszczęœć społeczeństwom europejskim w XX stuleciu.

Najwięcej obaw budzi w tej mierze polityka naszego wielkiego sšsiada na wschodzie która, zmierza do rewizji po-zimnowojennego porzšdku europejskiego. Nowa „Strategia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” dopuszcza użycie siły przy realizacji swoich interesów, gdy zawiodš metody polityczne. Ilustracjš tej logiki jest rosyjska agresja przeciw Ukrainie i wojna, która de facto toczy się już w tym kraju drugi rok. Rosja zmierza do poszerzania własnej strefy wpływów i zahamowania transformacji demokratycznej tych państw Europy Wschodniej, które dšżš do zbliżenia z Zachodem. Jest to polityka wsparta rozbudowš rosyjskiego potencjału militarnego i działaniami hybrydowymi, w tym propagandowymi. Z przykroœciš muszę stwierdzić, że naiwnoœciš była wiara, którš okazywał kilka lat temu jeden z moich poprzedników, że Rosja hołduje wartoœciom demokratycznym i zasadom prawa międzynarodowego, postulujšc zaproszenie jej do NATO.

Po drugie, pogorszenie się naszego bezpieczeństwa mocno splata się z kryzysem sšsiedztwa europejskiego. Choć w Europie Wschodniej rolę destrukcyjnš odgrywa polityka rosyjska, jednak nie ona jedna jest Ÿródłem obaw. Niekorzystny wpływ na ten region wywierajš także korupcja oraz brak konsekwentnych reform polityczno-ustrojowych i wolnorynkowych. W sšsiedztwie południowym te same lub podobne zjawiska doprowadziły do zapaœci takich państw jak Syria i Libia oraz zachwiały stabilnoœciš wielu innych krajów. Bliski Wschód pogršża się w chaosie. Cierpi na tym bliskowschodni proces pokojowy. Na południe od Europy największymi problemami sš dziœ konflikty zbrojne, terroryzm i rozkład struktur państwowych. Narastajšcym problemem jest potężna fala migracji zarobkowej i uchodŸców. Konieczne sš działania dostosowujšce polskš politykę zagranicznš i bezpieczeństwa także do tych wyzwań. Chcę jednak podkreœlić, że polska dyplomacja, używajšc również instrumentów pomocy rozwojowej, aktywnie włšczajšc się w rozwišzywanie problemów Afryki i Bliskiego Wschodu, będzie dšżyła do utrzymania właœciwej równowagi pomiędzy zaangażowaniem naszych partnerów i sojuszników z NATO i UE w zapobieganie i rozwišzywanie problemów w sšsiedztwie wschodnim i południowym.

Trzecim istotnym zadaniem dla polskiej dyplomacji i polskich władz w ogóle jest zmierzenie się z kryzysem projektu europejskiego. Jesteœmy członkiem Unii Europejskiej i na nasze bezpieczeństwo oraz dobrobyt wpływa bezpoœrednio jej kondycja. Przejawami kryzysu Unii sš grecki kryzys zadłużeniowy i perspektywa wyjœcia z niej Wielkiej Brytanii.Masowe pogwałcenie zasad na granicach zewnętrznych strefy Schengen grozi rozchwianiem całego systemu swobody podróżowania wewnštrz tego obszaru. Polska dyplomacja będzie przeciwstawiać się wewnętrznemu różnicowaniu Unii, pomysłowi mini - Schengen czy dyskryminacji obywateli polskich, mieszkajšcych w państwach Unii. Przeciwstawimy się także wszelkim rozwišzaniom, które uderzałyby w interesy i bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i polskich przedsiębiorców. Liczymy, iż prezydencja holenderska dostrzeże te problemy.

Wskazane przeze mnie najważniejsze problemy majš charakter złożony i długotrwały. Nakładajš one na polskš dyplomację obowišzek wzmożonej aktywnoœci, tak by Polska mogła niwelować pojawišjšce się zagrożenia. Dlatego też powtórzę to, co mówiła Pani Premier przedstawiajšc w listopadzie swoje expose przed Wysokš Izbš – priorytetem polskiego rzšdu będzie w najbliższych latach zapewnienie państwu i obywatelom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Rozumianego zarówno jako klasyczne bezpieczeństwo militarne i stabilnoœć naszych granic, jak i szerzej – jako bezpieczeństwo gospodarcze.

Panie Marszałku!

Panie i Panowie Posłowie!

Podstawš polskiego, europejskiego i transatlantyckiego bezpieczeństwa pozostaje Sojusz Północnoatlantycki. W zwišzku z pogarszajšcš się sytuacjš na wschodniej i południowej flance NATO, rolš Sojuszu będzie wzmocnienie funkcji odstraszania oraz zdolnoœci do kolektywnej (solidarnej) obrony przed napaœciš z zewnštrz. Liczymy na to, że podobnie jak w przeszłoœci, również dziœ NATO będzie zdolne do strategicznej adaptacji w zmiennych warunkach bezpieczeństwa i realiach geopolitycznych. Polska dyplomacja nie szczędzi wysiłków i inicjatyw, aby aktywnie wpływać na ten proces. Szczególnie cenne jest zaangażowanie na tym polu Pana Prezydenta. Pokazał to jego udział w uwieńczonym sukcesem listopadowym spotkaniu przywódców państw wschodniej flanki NATO w Bukareszcie oraz niedawna owocna wizyta w Brukseli i Kwaterze Głównej NATO w Mons. W najbliższych dniach planowanych jest szereg wizyt Pani Premier w stolicach naszych najważniejszych partnerów europejskich. Bezpieczeństwo naszego regionu będzie istotnym elementem konsultacji Pani Premier przed ważnym spotkaniem ministrów obrony NATO w lutym br.

Postulowane przez Polskę oraz inne państwa naszego regionu, wojskowe wzmocnienie wschodniej flanki NATO, usunie z kalkulacji burzycieli pokoju europejskiego poczucie niewiary w spoistoœć Sojuszu Północnoatlantyckiego i zastšpi go elementem oceny realiów materialnych. Realizacja tego zamierzenia wyeliminuje zatem pokusę testowania spoistoœci NATO i będzie krokiem w kierunku obniżenia ryzyka konfliktu.

Wzmocnienie Sojuszu winno mieć charakter trwały i długofalowy. Zobowišzania sojusznicze sš bowiem wspólnym, zbiorowym obowišzkiem. Zasada ta winna znaleŸć odzwierciedlenie podczas zbliżajšcego się lipcowego szczytu NATO w Warszawie. Chcemy, aby to właœnie w Warszawie Sojusz praktycznymi krokami potwierdził wiarygodnoœć gwarancji bezpieczeństwa również w stosunku do państw swojej wschodniej flanki. Nasze propozycje w tym zakresie sš obecnie przedmiotem uzgodnień sojuszniczych. Sprowadzajš się one do wyrównania oczywistych dysproporcji pomiędzy tzw. „starymi” i „nowymi” członkami NATO jeœli chodzi o stan infrastruktury obronnej. W rozmowach z sojusznikami podkreœlamy, że nie domagamy się przywilejów. Zabiegamy o jednakowy status bezpieczeństwa dla wszystkich członków NATO na całym obszarze sojuszu. Nie ma i nie może być mowy o powrocie do „szarych” stref czy próżni bezpieczeństwa w naszej częœci kontynentu. Naszym sojusznikom, jak i partnerom spoza NATO, jasno komunikujemy i przypominamy: wojskowa infrastruktura Sojuszu nie stanowiła, nie stanowi i nie będzie stanowić zagrożenia dla nikogo.

Podobnie, zagrożeniem nie sš suwerenne decyzje państw o ewentualnej przyszłej integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Atrakcyjnoœć i skutecznoœć NATO przejawia się także w sile przycišgania ewentualnych nowych członków. W tym duchu opowiadamy się za utrzymaniem polityki „otwartych drzwi” Sojuszu o ile proces rozszerzenia będzie służył wzmacnianiu funkcji obronnych NATO.

Naszym celem jest też dalszy rozwój współpracy w sferze bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Zarówno współpracy dwustronnej, jak też na forach wielostronnych, a przede wszystkim na forum NATO. Rok 2016 to czas przejœcia do realizacji polsko – amerykańskiej umowy o tarczy antyrakietowej i rozpoczęcia budowy bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. To także kolejny rok zwiększonej obecnoœci wojsk USA w Polsce, m.in. w trakcie ćwiczeń wojskowych Anakonda. Będziemy dšżyć do bardziej trwałego zakotwiczenia elementów amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski. Takš okazję stwarza m.in. projekt magazynowania uzbrojenia USA w naszym kraju. Oczekujemy w toku przygotowań do szczytu NATO w Warszawie silnego wsparcia Stanów Zjednoczonych na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa flanki wschodniej Sojuszu. Solidarnoœć w naszym sojuszu powinna obowišzywać wszystkich i jednakowo na wszystkich kierunkach. Kiedyœ operacje na Haiti, w Afganistanie czy Iraku wymagały wsparcia. Dziœ to wschodnia flanka NATO wymaga szczególnej uwagi.

Nie tylko członkowie Sojuszu, ale także państwa partnerskie NATO, doœwiadczajš wyzwań i zagrożeń współczesnego œrodowiska bezpieczeństwa. Chcemy rozwijać i pielęgnować współpracę z tymi państwami, wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa. W tych kategoriach myœlimy przede wszystkim o partnerach z najbliższego otoczenia NATO, takich jak Finlandia, Szwecja, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, ale też i Liban, Jordania czy Irak. Nie mniej ważne jest podtrzymywanie więzi z bliskimi politycznie, silnymi partnerami położonymi nieco dalej, takimi jak Australia, Japonia czy Korea Południowa.

Uznajšc pierwszoplanowš rolę Sojuszu w utrzymaniu bezpieczeństwa transatlantyckiego, opowiadamy się za bliższš i bardziej efektywnš współpracš NATO i Unii Europejskiej w rozwišzywaniu złożonych problemów międzynarodowych. Polska będzie się angażować w działania na rzecz wzmocnienia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Im więcej elementów obronnych tym lepiej. Z punktu widzenia polskiej racji stanu potrzebne jest wypracowania na forum UE wspólnych mechanizmów szybkiej reakcji. Mam tutaj na myœli możliwoœć prowadzenia przez Unię Europejskš misji pokojowych i stabilizacyjnych oraz zapewnienie w tym celu odpowiednich zdolnoœci cywilnych i wojskowych. Ważne jednak, aby te rozwišzania nie dublowały, a tym bardziej nie rywalizowały z istniejšcym już sojuszem atlantyckim.

W obecnym œrodowisku bezpieczeństwa szczególnego znaczenia nabiera współpraca regionalna z naszymi partnerami nordyckimi, bałtyckimi oraz z Grupš Wyszehradzkš. Poprzez tę współpracę powinniœmy uwrażliwiać zarówno NATO jak i UE na północno-wschodni wymiar bezpieczeństwa Europy. W tym roku oddajemy, razem z partnerami wyszehradzkimi, do dyspozycji Unii grupę bojowš, zdolnš do szybkich działań interwencyjnych. W jej skład wchodzi obecnie niespełna 4 tys. żołnierzy, w tym połowa z Polski.

Koncentrujšc się na problemach w naszej częœci kontynentu, dostrzegamy także wagę zagrożenia ze strony tak zwanego Państwa Islamskiego. Polska jest członkiem globalnej koalicji walczšcej z tym zbrodniczym ugrupowaniem. Wspieramy sojuszników oraz partnerów w walce z międzynarodowym terroryzmem. Przypominamy w tym kontekœcie, że obrona należy się mniejszoœciom religijnym, a szczególnie chrzeœcijanom. Współuczestniczymy też w udzielaniu pomocy humanitarnej ofiarom wojny terrorystycznej. Zamierzamy w konkretny sposób odpowiedzieć na proœby kierowane do nas przez USA i Francję. Odpowiednie konsultacje prowadzi już Minister Obrony Narodowej.

Naszš ambicjš jest poszerzanie zakresu zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa œrodowiska międzynarodowego. W tym duchu ubiegamy się o uzyskanie niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w latach 2018-2019. Ze statusem tym wišże się odpowiedzialnoœć, ale także prestiż i szansa na szerszš promocję polskich doœwiadczeń w zakresie transformacji demokratycznej i ustrojowej.

Prowadzimy prace nad zwiększeniem udziału Polski w operacjach pokojowych ONZ. Polska przez wiele lat była aktywnym uczestnikiem misji pokojowych i chcemy powrócić do tej dobrej tradycji. Ewentualne decyzje w tym zakresie będš jednak podejmowane z rozwagš i odpowiedzialnoœciš za życie naszych żołnierzy i bezpieczeństwo misji.

Szanowni Państwo!

Dalekowzroczna i ambitna polityka wschodnia należy do najważniejszych wymiarów polityki zagranicznej państwa polskiego. Wyzwania płynšce z kierunku wschodniego dla naszego i europejskiego bezpieczeństwa w pełni uzasadniajš ten punkt widzenia. W interesie Polski jest, by społeczeństwa wschodnioeuropejskie, zgodnie z duchem i literš Karty Narodów Zjednoczonych i OBWE, miały prawo do suwerennego wyboru drogi rozwoju, ustroju politycznego i sojuszy, bez obaw o własne bezpieczeństwo. Tylko w ten sposób Europa Wschodnia przestanie być Ÿródłem niepokojów a stanie się regionem stabilnym, osadzonym na zdrowych fundamentach. Naszym celem pozostaje zatem wsparcie dla procesów stabilizacji tych państw, które sobie tego życzš oraz ułożenie poprawnych relacji z partnerami, którzy nie zawsze i nie w każdej dziedzinie podzielajš nasz punkt widzenia.

Jednym ze sposobów realizacji tak nakreœlonej polityki jest efektywne wykorzystanie dostępnego instrumentarium europejskiego. W tej dziedzinie kluczowa pozostaje idea stworzenia nowego instrumentu pozytywnego oddziaływania Unii Europejskiej na jej wschodnie sšsiedztwo. Wraz z partnerami regionalnymi uwzględnimy wszelkie pozytywne aspekty Partnerstwa Wschodniego oraz dodamy nowe elementy, które przyczyniš się do zwiększenia współpracy regionalnej. Rozpoczšłem już na ten temat rozmowy ze swoimi partnerami ze Szwecji, Finlandii, Litwy i Rumunii.

Mamy nadzieję, że wejœcie w życie umów stowarzyszeniowych z Gruzjš, Mołdawiš i Ukrainš oraz zielone œwiatło Komisji Europejskiej dla zniesienia wiz dla obywateli Gruzji i Ukrainy, przyczyni się do stabilizacji regionu oraz będzie zachętš do rozwoju współpracy regionalnej. Zgodnie z duchem zindywidualizowanego podejœcia będziemy także wspierać współpracę Europy z Białorusiš, Armeniš i Azerbejdżanem.

W interesie Polski i Europy leżš pragmatyczne i rzeczowe stosunki z Federacjš Rosyjskš. Nie jest to łatwe zadanie, zważywszy na odmiennoœć podejœcia do stosunków międzynarodowych, które nasi sšsiedzi traktujš nie jako sferę współpracy, ale jako sferę geopolitycznej rywalizacji, w której uprawnione jest stosowanie siły, jeœli zawodzš metody polityczne. Uważamy jednak, podobnie jak nasi zachodni partnerzy, że nawet w tych warunkach utrzymanie otwartych kanałów komunikacji z Moskwš leży w naszym interesie. Przejawem takiego podejœcia sš między innymi konsultacje na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych, które odbyły się tydzień temu. Współpraca z Rosjš nie powinna być jednak budowana na gruncie jednostronnych ustępstw, lecz w duchu konstruktywnego dialogu i poszanowania umów bilateralnych oraz prawa międzynarodowego. Dlatego w stosunkach z Federacjš Rosyjskš zmierzamy do wyrównania relacji oraz uwzględniania również naszych interesów i oczekiwań. Wzajemne zaufanie, tak potrzebne w stosunkach między państwami, buduje się poprzez konkretne gesty. Z polskiego punktu widzenia takimi gestami mogš być: rzetelna współpraca w wyjaœnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej, zwrot wraku prezydenckiego samolotu oraz odtajnienie do końca archiwów dotyczšcych zbrodni popełnionych przez Stalina na polskich oficerach. Bilateralne rozwišzanie takich spraw byłoby pozytywnym krokiem i powstrzymywałoby koniecznoœć poszukiwania międzynarodowych rozwišzań.

Z myœlš o Rosji powtórzę słowa Prezydenta Andrzeja Dudy: „Polska nie ma odwiecznych wrogów”. Mimo trudnej historii udało się nam zbudować „relacje przyjaŸni” z Niemcami. W Polsce wielu wierzy i liczy, że podobny proces jest możliwy w relacjach z Rosjš. Gotowi jesteœmy zatem wznowić rzeczowy kontakt z Moskwš, który prowadziłby do rozwišzania choć niektórych, konkretnych spraw. Naszš gotowoœć wykazaliœmy wysyłajšc niedawno misję dyplomatycznš na szczeblu roboczym. Eksperckie spotkania Forum Dialogu Obywatelskiego mogłyby również poprawić wzajemnš atmosferę.

Polska dyplomacja będzie uczestniczyć w tworzeniu solidarnej i konsekwentnej polityki Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Rosji. Nasze spójne stanowisko winno brać pod uwagę rosyjskie postępowanie zarówno wobec Unii i NATO, jak i poszczególnych państw członkowskich, oraz naszych strategicznych partnerów. Nie sprzeciwiamy się zwołaniu Rady NATO-Rosja pod warunkiem, że jednym z tematów jej obrad będzie kwestia krymska i wojna na wschodzie Ukrainy.

W interesie Polski leży wspieranie suwerennoœci i integralnoœci terytorialnej Ukrainy. Demokratyczne, stabilne politycznie i gospodarczo państwo ukraińskie jest ważnym elementem porzšdku i bezpieczeństwa europejskiego, zbudowanego po przemianach ustrojowych lat 1989-1991. W cišgu ostatnich dwóch lat, niepodległoœć naszego wschodniego sšsiada, jak nigdy wczeœniej w cišgu ostatniego ćwierćwiecza, została poddana dotkliwej próbie. Skala presji, nacisku, prób destabilizacji odpowiada zarazem skali wolnoœciowych i demokratycznych dšżeń narodu ukraińskiego. Proeuropejskie reformy, za którymi opowiedziało się ukraińskie społeczeństwo na Euro-majdanie, potrzebujš wsparcia œwiata zachodniego oraz aktywnego zaangażowania Polski. Zaangażowanie to zadeklarował Prezydent Andrzej Duda podczas pierwszej wizyty oficjalnej na Ukrainie w grudniu 2015 r. W grudniu wizytę w Kijowie złożył również minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Będziemy pomagać Ukrainie, ale jednoczeœnie będziemy wymagać efektywnego wykorzystania tej pomocy.

Wspieramy naszych ukraińskich partnerów w najważniejszych dziedzinach organizacji nowoczesnego państwa: tworzeniu systemu samorzšdów lokalnych, deregulacji, walce z korupcjš, budowie sprawnej administracji państwowej, ale i w rozliczaniu trudnych i bolesnych kwestii historycznych. MSZ doradza i pomaga w przygotowaniu projektów aktów prawnych, a także szkoleniu urzędników. Udzielamy pomocy osobom, które działania wojenne zmusiły do opuszczenia dotychczasowych miejsc zamieszkania. W 2016 r. planujemy kontynuować realizację projektów humanitarnych oraz rozwojowych na rzecz ofiar wojny na wschodzie UkrainyPolska szeroko otworzyła drzwi dla setek tysięcy obywateli ukraińskich, którzy ze względów materialnych lub brak poczucia bezpieczeństwa chcš lub muszš szukać swojego miejsca poza ojczyznš.

Będziemy zabiegać o konsekwentne wdrażanie w życie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina oraz porozumienia o pogłębionej strefie wolnego handlu. Œciœlejsza współpraca ekonomiczna i konkurowanie przedsiębiorców ukraińskich z europejskimi na tych samych zasadach będzie najlepszym bodŸcem do wdrażania reform trwale modernizujšcych ukraińskš gospodarkę. Będzie też realnš odpowiedziš na próby destabilizacji sytuacji w tym kraju. Dodatkowym instrumentem budowania naszej solidarnoœci z Ukrainš będzie wprowadzenie ruchu bezwizowego do UE dla obywateli tego państwa. W zakresie wsparcia dla reform ukraińskich współpracujemy także z krajami pozaeuropejskimi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadš, Japoniš, Australiš i Nowš Zelandiš.

Z nadziejš patrzymy na ożywienie w relacjach UE-Białoruœ. Polska dyplomacja nie zamierza ingerować w politykę jakiegokolwiek państwa. Oczekujemy jednak, zwłaszcza od sšsiadów jedynie przestrzegania standardów wyznaczonych przez prawo i organizacje międzynarodowe. Zwolnienie przez władze białoruskie więŸniów politycznych to krok w dobrym kierunku respektowania międzynarodowych standardów. Jeœli jednak chcemy iœć tš drogš dalej, potrzebne będš kolejne wspólne działania. Liczymy na zaktywizowanie współpracy w dziedzinie infrastruktury, w tym poprawę przepustowoœci przejœć granicznych i uproszczenie zasad ruchu osobowego, zwłaszcza poprzez wdrożenie porozumienia o małym ruchu granicznym. Mamy jednoczeœnie œwiadomoœć, że w dialogu z Mińskiem nie unikniemy kwestii trudnych. Problemy polskiej mniejszoœci na Białorusi pozostanš wysoko na naszej agendzie. Mam nadzieję, że o tych sprawach porozmawiam już niedługo w Mińsku.

Nie tracimy nadziei na powodzenie procesu reform w Mołdawii. Ważnš przestrzeniš współpracy gospodarczej i politycznej sš dla Polski państwa Kaukazu Południowego, którego zróżnicowanie wymaga od nas dobrze wyważonej aktywnoœci. Gruzja konsekwentnie czyni kolejne kroki w kierunku zbliżenia z Uniš Europejskš i NATO. Zdecydowanie wspomagamy Tbilisi w tym zakresie. Podtrzymujemy zainteresowanie rozpoczęciem zainicjowanej w kwietniu 2015 r. Konferencji Tbiliskiej, która – wzorowana na modelu konferencji utrechckiej i skopijskiej – ma na celu przekazywanie doœwiadczeń służšcych integracji europejskiej Gruzji z UE, na bazie Umowy Stowarzyszeniowej. Będziemy także pracować nad dalszym rozwojem dialogu z Armeniš i Azerbejdżanem.

Wysoki Sejmie!

Fundamentalnego znaczenia nabiera dziœ debata na temat przyszłoœci Unii Europejskiej targanej wstrzšsami, u Ÿródeł których leżš nie zawsze liczšce się z realiami przedsięwzięcia integracyjne, takie jak wspólna waluta, nadmierna regulacja czy zarzšdzanie gospodarcze. W nich właœnie należy szukać przyczyn kryzysu greckiego oraz zakwestionowania idei coraz œciœlejszej integracji przez Wielkš Brytanię. W obu przypadkach pod znakiem zapytania została postawiona jednoœć i spójnoœć Unii.

Polska jest beneficjentem jednoœci europejskiej. Pęknięcia, które pojawiły się na konstrukcji z powodzeniem budowanej od kilkudziesięciu lat, sš zjawiskiem niepożšdanym i niebezpiecznym. Chcemy tworzyć Unię wolnych narodów i równych państw, solidarnš i konkurencyjnš pod względem gospodarczym, cieszšcš się autorytetem w œwiecie. Uważamy jednak, że droga do tego celu nie wiedzie przez Unię dwóch prędkoœci, zacieœnianie współpracy ekonomicznej i politycznej przez państwa strefy euro.

Alternatywš sprawnie działajšcej i szanujšcej podmiotowoœć swych państw członkowskich Unii Europejskiej jest system koncertu mocarstw, z którym Polska historycznie ma złe doœwiadczenia. Widzimy i wskazujemy zarazem to, co w projekcie europejskim jest wadliwe. Trudno o naszš akceptację dla odchodzenia przez UE od zasad traktatowych w poszukiwaniu doraŸnych efektów, dla delegowania uprawnień decyzyjnych i wykonawczych w zakresie rozmaitych polityk do gremiów nieformalnych, dla decyzji podejmowanych bez konsultowania ich z pozostałymi partnerami. Widzimy próby przerzucania częœci skutków tych decyzji na państwa, które nie miały udziału w procesie ich wypracowywania, a które stawiane sš potem przed faktami dokonanymi. Brak poszanowania równoœci i podmiotowoœci państw członkowskich Unii nie będšcych mocarstwami jest drogš błędnš - osłabia wœród narodów europejskich wolę kontynuowania procesu integracji i podminowuje jej dotychczasowe osišgnięcia. W interesie Rzeczypospolitej leży spoistoœć Unii Europejskiej. Warunkiem tejże spoistoœci jest jednak poparcie dla niej obywateli państw członkowskich. Praktyka oparta na zasadzie „więcej Europy, mniej demokratycznej kontroli nad jej poczynaniami” wiedzie do erozji, a nie do wzmocnienia procesu integracji. W rozumnej trosce o jego sukces musimy namawiać naszych unijnych partnerów do dostrzeżenia kryjšcego się za tym niebezpieczeństwa.

Echem sporu o przyszły kształt Unii jest krytyka dokonujšcych się w Polsce przemian przez niektórych polityków europejskich. Faktycznie spór toczy się bowiem nie tyle o treœć tej czy innej ustawy przyjętej przez polski parlament, lecz raczej o zakres ingerencji ze strony instytucji europejskich w wewnętrzne sprawy państw członkowskich. Innymi słowy chodzi o zakres suwerennoœci Rzeczypospolitej i innych państw członkowskich. Polska racja stanu jest w tym przypadku jednoznaczna: w interesie Polski leży trwała i mocna suwerennoœć, harmonijnie wpisujšca się w wynikajšcš z traktatów konstrukcję europejskš. Warto, żeby istota tego sporu została powszechnie zrozumiana w Polsce.

Unia Europejska powinna wrócić do swoich korzeni, do czterech podstawowych swobód, wolnoœci przemieszczania się: ludzi, usług, towarów i kapitału. Zwolennicy œcisłej integracji strefy euro chcš koordynacji zarzšdzania gospodarczego i unii de facto politycznej. Niestety nie ma dziœ sprawiedliwego i demokratycznego sposobu wyłonienia wiarygodnych władz takiej unii politycznej. Dużo jednak mamy jeszcze do zrobienia w realizacji tych właœnie fundamentalnych zasad Wspólnego Rynku. Daleko nam przecież do wspólnego rynku usług. Zasadę swobody przepływu towarów z trudem wdrażamy w odniesieniu do surowców energetycznych. Znaki zapytania pojawiajš się w stosunku do swobody przepływu osób.

Można czasami odnieœć wrażenie, że idea unii politycznej (ever closer union) traktowana jest jak sposób ucieczki do przodu. Jakby chciano ukryć błędy popełnione w zwišzku ze wspólnš walutš, a ostatnio również z kryzysem migracyjnym. Ofiarš takiej postawy pada zasada pomocniczoœci. Tak bowiem należy odczytywać sytuację, w której popełniwszy błędy w ochronie wspólnych granic, w polityce azylowej i migracyjnej, niektórzy politycy europejscy chcš narzucić państwom członkowskim obowišzkowe kwoty migrantów i zamierzajš nawet ustanowić europejskš straż granicznš, działajšcš niezależnie od ich woli. Naszym celem jest, przywrócenie w polityce europejskiej należnego miejsca zasadzie pomocniczoœci, która jest najlepszym gwarantem równowagi między prerogatywami instytucji unijnych często cierpišcych na wyraŸny deficyt mandatu demokratycznego i kompetencjami państw członkowskich, których rzšdy bez wyjštku czerpiš swš władzę wprost z decyzji wyborczych ich obywateli.

Panie Marszałku!

Panie i Panowie Posłowie!

Integralnym elementem polskiej polityki europejskiej jest współpraca regionalna. Wišżemy z niš duże nadzieje, ale też dostrzegamy problemy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Europa Œrodkowa padła ofiarš kryzysu migracyjnego. Racjonalne i trafne z perspektywy dnia dzisiejszego działania poczštkowo znalazły się w ogniu krytyki ze strony wielu polityków europejskich, zanim zostały uznane za uzasadnione. Idee œciœlejszej integracji europejskiej czy tak zwanego „małego Schengen” sš adresowane przede wszystkim do krajów „starej Europy”. Nasz region nie jest brany pod uwagę.

Obecny rzšd będzie prowadził politykę regionalnš wyrastajšcš ze szczególnego położenia Polski w Europie. Nasz kraj łšczy dwa wielkie obszary europejskie – szeroko pojęty region Morza Bałtyckiego i Europę Œrodkowš z państwami bałkańskimi po Morze Adriatyckie. Nie tylko będziemy obecni w różnych formatach współpracy w ramach poszczególnych regionów, ale będziemy również dšżyć do tego, by za poœrednictwem naszego kraju północ i południe Europy były sobie bliższe. W sferze politycznej przejawem takiego myœlenia jest wspomniany szczyt dziewięciu przywódców œrodkowo – europejskich zorganizowany w Bukareszcie z inicjatywy Polski i Rumunii – naszego ważnego sojusznika regionalnego. W sferze gospodarczo-komunikacyjnej będziemy dokładać starań, by w dziedzinie rozwoju infrastruktury klamrš łšczšcš różne częœci Europy stała się Via Carpatia. Będziemy też zabiegać i promować dalsze inicjatywy infrastrukturalne wœród państw połšczonych masywem Karpat.

Grupa Wyszehradzka, budowana na wzór i korzystajšca z doœwiadczeń Beneluxu, stanowi sprawdzony element architektury europejskiej i format wspólnej reprezentacji interesów regionu Europy Œrodkowowschodniej. Obchodzony w bieżšcym roku jubileusz ćwierćwiecza istnienia Grupy uœwiadamia nam skalę sukcesu naszego regionu. Polska obejmie w niej roczne przewodnictwo od połowy 2016 r. - w jego ramach będziemy dšżyć do zwiększenia skutecznoœci współdziałania, w szczególnoœci w kwestiach agendy europejskiej, obronnoœci, bezpieczeństwa energetycznego, polityki spójnoœci i infrastruktury. Będziemy przy tym poszukiwać synergii z wysiłkami słowackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, np. w zakresie przeglšdu kwestii budżetowych UE, rozwoju rynku cyfrowego, Unii Energetycznej, kryzysu migracyjnego, czy sytuacji na Ukrainie. Współpracę z partnerami wyszehradzkimi będziemy rozwijać także w układzie bilateralnym, m.in. poprzez organizację szeregu konsultacji międzyrzšdowych z Czechami i Słowacjš. Bliska współpraca z trzecim ważnym partnerem wyszehradzkim, Węgrami, znajdzie wyraz, między innymi, we wspólnych obchodach 60 rocznicy wydarzeń 56 roku, w czerwcu w Poznaniu i paŸdzierniku w Budapeszcie. Dzięki decyzji parlamentów naszych państw będziemy również obchodzić Rok Solidarnoœci nawišzujšcy do wydarzeń tamtych dni.

Z równš energiš będziemy angażować się we współpracę z naszymi sšsiadami na północy, zwłaszcza w zakresie polityki bezpieczeństwa, agendy europejskiej, a także w bogatš współpracę sektorowš. Współpracujemy wykorzystujšc ponadto kanały wielostronne, czemu sprzyja trwajšca obecnie prezydencja Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Polska chce być partnerem odpowiedzialnym, który łšczy i jednoczy wokół wspólnych wartoœci i idei, dlatego tak cenimy sobie dialog w formacie Grupa Wyszehradzka – państwa nordyckie i bałtyckie.

Polska sprawuje obecnie przewodnictwo Rady Państw Morza Bałtyckiego. Forum to w coraz większym stopniu służy jako platforma wymiany doœwiadczeń pomiędzy państwami o zróżnicowanym potencjale i stopniu rozwoju ekonomicznego. Dużš wagę przywišzujemy także do współpracy dwustronnej z państwami tego regionu, o czym œwiadczš między innymi moje pierwsze wizyty w Sztokholmie i Helsinkach.

Będziemy utrzymywać dialog i regularne konsultacje na różnych szczeblach z najważniejszymi partnerami europejskimi – w pierwszej kolejnoœci z Wielkš Brytaniš, z którš łšczy nas nie tylko rozumienie wielu ważnych elementów agendy europejskiej, ale także podobne podejœcie do problemów bezpieczeństwa europejskiego. Wspólna percepcja problemów europejskich została potwierdzona w czasie mojej niedawnej wizyty w Zjednoczonym Królestwie. Jednoczeœnie z całš mocš chcę podkreœlić – nie będzie zgody polskich władz na naruszenie jednego z fundamentów Unii, a więc prawa obywateli UE do swobodnego przemieszczania się w UE, również ze względu na znaczenie mobilnoœci pracowniczej dla silnego, jednolitego rynku w ramach globalnej rywalizacji. Nie będziemy akceptować rozwišzań, które skutkowałyby dyskryminacjš naszych rodaków w jakimkolwiek państwie członkowskim UE.

Polska będzie kontynuować przyjazne relacje z Niemcami, naszym najważniejszym sšsiadem i partnerem gospodarczym. W tym roku mija 25 lat od podpisania Traktatu o dobrym sšsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polskš i Republikš Federalnš. Jest to dobry czas na pozytywnš refleksję o wspólnocie interesów w Europie, gdyż wbrew niektórym opiniom i stereotypom, bardzo wiele nas łšczy. Jest to też dobra okazja do małego remanentu spraw sšsiedzkich.

Kontakty polsko – niemieckie, będš miały się jeszcze lepiej, jeœli będzie im towarzyszyć szczeroœć i otwartoœć, a nie udawana czasem, powierzchowna koncyliacyjnoœć. Taki właœnie duch szczeroœci i otwartoœci na współpracę towarzyszył niedawnym wizytom Prezydenta Andrzeja Dudy i mojej w Berlinie, a także wizycie Ministra Franka-Waltera Steinmaiera w Warszawie. Dobrš atmosferę podtrzymamy także w czasie najbliższej wizyty Pani Premier Beaty Szydło w Berlinie.

Obchodzona również w tym roku 25. rocznica powstania Trójkšta Weimarskiego będzie podstawš do podsumowania dotychczasowej współpracy z Francjš i Niemcami oraz wyznaczenia jej nowych kierunków. Paryż nadal pozostanie dla nas ważnym punktem odniesienia w sprawach europejskich oraz polityczno-wojskowych. Wœród najważniejszych partnerów europejskich Rzeczypospolitej tradycyjnie znajdować się będš także Włochy, Hiszpania i Holandia, która w styczniu rozpoczęła Prezydencję w Radzie UE.

Wysoka Izbo!

Wspomniałem przed chwilš o kryzysie migracyjnym, o jego aspekcie europejskim. Jednak nie w Europie należy szukać przyczyn tego zjawiska. Polska polityka zagraniczna nie lekceważy problemów Południa. Region Afryki i Bliskiego Wschodu traktujemy jako obszar, z którymi wišżš się zarówno szanse, jak i poważne wyzwania. Niestabilnoœć polityczna, konflikty regionalne, terroryzm, niekontrolowane migracje, działalnoœć dużych zorganizowanych grup przestępczych – to jedynie kilka z podstawowych zjawisk i problemów tego regionu. Swojš skalš i charakterem stanowiš one bezpoœrednie wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego, angażujšc tym samym siły i œrodki Unii Europejskiej.

Kryzys migracyjno-uchodŸczy stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla Polski i Europy. Należy zakładać, iż dalsze osłabianie struktur państwowych i ubożenie tamtejszych społeczeństw będš generować kolejne fale migracyjne do Europy. Kwestie te będš angażować Polskę zarówno w ujęciu globalnym na forum ONZ, UE i NATO, jak też dwustronnym.

W celu zwalczania negatywnych skutków obecnego kryzysu, UE winna przede wszystkim odzyskać kontrolę nad przepływem osób przybywajšcych do Europy. Warunkiem ograniczenia presji migracyjnej jest bowiem efektywna ochrona zewnętrznych granic UE. Pozwoli to na wyjœcie z permanentnego trybu reagowania na kryzys. Dlatego będziemy analizować propozycje Komisji Europejskiej w zakresie zarzšdzania granicami zewnętrznymi UE przy zachowaniu zasady poszanowania kompetencji państw członkowskich. Będziemy również podkreœlać, że poprawę ochrony granic można osišgnšć także poprzez pełne wdrożenie i udoskonalanie funkcjonujšcych już mechanizmów współpracy krajowych służb granicznych. Polska nie tylko z racji swego położenia geograficznego odgrywa znaczšcš rolę w ochronie zewnętrznych granic UE. Oprócz oczywistych zadań realizowanych na własnym terytorium, ponad stu funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniło w ubiegłym roku niełatwš służbę również w innych krajach UE. Nie inaczej będzie w roku bieżšcym. Polscy pogranicznicy pracujš także obecnie w Słowenii i Grecji.

Aby skutecznie przeciwdziałać presji migracyjnej potrzebna jest także właœciwie ukierunkowana współpraca z państwami trzecimi, m.in. z Turcjš. Pakiet działań uzgodnionych w końcu listopada ubiegłego roku pomiędzy UE i Ankarš stwarza szansę na częœciowe powstrzymanie fali uchodŸców. Polska wniesie swój wkład finansowy w realizację tego porozumienia, potrzebne sš jednak zdecydowane działania także w innych newralgicznych obszarach południowego sšsiedztwa. Przyjęte dotychczas œrodki i decyzje o relokacji uchodŸców wewnštrz UE, nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Stanowiły jedynie reakcję na nasilajšcy się napływ uchodŸców do Europy, nie dotykajšc przyczyn zjawiska leżšcych poza UE.

Polska konsekwentnie realizuje politykę migracyjnš. Jak już wspomniałem, od momentu wybuchu konfliktu na Ukrainie nasz kraj przyjmuje coraz więcej obywateli tego kraju (dwukrotny wzrost między rokiem 2014 a 2015).

W kwestii relokacji uchodŸców nie uchylamy się od podjętych przez poprzedni rzšd zobowišzań, jednak konsekwentnie będziemy dbać o zachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa. Niezbędnym warunkiem przyjęcia uchodŸców w Polsce będzie pełna weryfikacja tożsamoœci zainteresowanych osób, a także zachowanie zasady pełnej dobrowolnoœci w wyborze Polski jako kraju docelowego osiedlenia.

Szanowni Państwo,

W warunkach współczesnego œrodowiska międzynarodowego roœnie znaczenie czynnika ekonomicznego jako elementu wpływajšcego na kształt stosunków między państwami. Oddziałuje on silnie na ocenę warunków bezpieczeństwa oraz na to, w jaki sposób postrzegany jest interes narodowy.

Dzisiaj Polska bardzo silnie zwišzana jest z rynkiem europejskim, na który przypada ponad 60 procent naszych obrotów z zagranicš. Z jednej strony cieszy, że polscy przedsiębiorcy œwietnie sobie radzš na jednym z najtrudniejszych rynków œwiatowych, z drugiej niepokoi, że tak silnie jesteœmy uzależnieni od koniunktury jednego obszaru gospodarczego. Obecny rzšd będzie zatem konsekwentnie wspierał rozwój współpracy gospodarczej z partnerami spoza Europy oraz przedsiębiorców działajšcych poza granicami naszego kraju. Szacuje się, że w 2016 r. dzięki ich ciężkiej pracy i talentom wzrost polskiego eksportu może wynieœć nawet 10 proc.

Wraz z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Rolnictwa i innymi urzędami centralnymi, będziemy doskonalić instrumenty dyplomacji ekonomicznej. Wdrażany system badania satysfakcji przedsiębiorstw pomoże nam dokładniej rozpoznawać potrzeby i preferencje polskiego biznesu.

Ważnym wštkiem działań MSZ będzie wspieranie współpracy technologicznej. Polska gospodarka potrzebuje partnerów do optymalnego zaangażowania jednego z najwartoœciowszych kapitałów - kapitału intelektualnego. Budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga wsparcia polskich firm oraz instytucji badawczo-naukowych w relacjach z krajami, które odniosły spektakularne sukcesy w komercjalizacji wysoko zaawansowanych technologii.

Kontynuować będziemy szkolenia na rzecz zwiększenia udziału polskich przedsiębiorstw w przetargach i projektach organizacji międzynarodowych. Z satysfakcjš odnotowujemy, że w tego typu szkoleniach i warsztatach uczestniczy coraz większa liczba firm. Naszš intencjš jest wykorzystanie tych organizacji dla wsparcia zagranicznej ekspansji naszych przedsiębiorców.

Jednoczeœnie deklaruję otwartoœć całej polskiej dyplomacji na inicjatywy polskich œrodowisk gospodarczych, jeœli sš zorientowane na wzmocnienie polskiej obecnoœci gospodarczej zagranicš. Sam planuję w najbliższym czasie spotkania z przedstawicielami najważniejszych polskich organizacji biznesowych.

Kilka kierunków geograficznych zasługuje tu na szczególne podkreœlenie. W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, nasze partnerstwo w coraz większym stopniu obejmuje wymiar gospodarczy, współpracę energetycznš, a także obiecujšcy obszar innowacji i rozwoju wysokich technologii. Polsko-amerykańskie relacje gospodarcze sš elementem partnerstwa ekonomicznego Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, które mamy zamiar rozwinšć z korzyœciš dla wszystkich stron w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). Obecny rzšd podejmuje działania, by utrzymać dynamikę ekspansji polskich przedsiębiorstw na kierunku azjatyckim, szczególnie istotne będzie wzmocnienie współpracy z krajami, z którymi zawarliœmy partnerstwa strategiczne – z Japoniš i Koreš.

Z sukcesem rozwijamy współpracę w tym partnerskim formacie z Chińskš Republikš Ludowš, również w ramach inicjatywy 16+1, czyli pomiędzy krajami Europy Œrodkowo-Wschodniej a Chinami. Ważnym wydarzeniem dla rozwoju relacji z tym krajem była niedawna wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy. Inicjatywy o charakterze regionalnym i globalnym, takie jak „Jeden Pas, Jeden Szlak”, czy Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych mogš przynieœć Polsce wymierne korzyœci, wynikajšce z obsługi wymiany towarowej między Europš i Azjš oraz z napływu inwestycji. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować możliwoœć realizacji różnych inicjatyw w czasie mojej pierwszej wizyty azjatyckiej w Chinach oraz w czasie wizyty chińskiego prezydenta w Warszawie. Do ważnych partnerów na kontynencie azjatyckim zaliczamy kraje ASEAN jak również Indie.

Będziemy zacieœniali współpracę, w tym gospodarczš, z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Sprzyjać temu w tym regionie powinny przemiany demokratyczne, stabilna sytuacja gospodarczo-społeczna, postępujšca liberalizacja handlu z UE, a także silna i ugruntowana obecnoœć Polonii w tym regionie.

W dziedzinie międzynarodowej współpracy gospodarczej będziemy przywišzywać szczególne znaczenie do polityki energetycznej. W grudniu 2015 roku działalnoœć rozpoczšł terminal LNG w Œwinoujœciu – projekt zainicjowany przez rzšd z udziałem Prawa i Sprawiedliwoœci w 2007 roku - czynišc Polskę bardziej niezależnš pod względem energetycznym i otwierajšc przed niš nowe możliwoœci współpracy z eksporterami tego surowca. Przełom w sferze dywersyfikacji kierunku dostaw gazu nie oznacza bynajmniej, by Rzeczpospolita miała przywišzywać mniejszš wagę do polityki energetycznej w Europie.

Polska strategia zakłada dwutorowe działania w zakresie projektów inwestycyjnych w kraju, jak i kroków podejmowanych na poziomie unijnym. Projekt Unii Energetycznej z fazy koncepcyjnej musi przejœć w fazę realizacyjnš. W œlad za grudniowymi konkluzjami Rady Europejskiej w najbliższych tygodniach oczekujemy ambitnego pakietu legislacyjnego w obszarze bezpieczeństwa dostaw gazu. Krytycznie odnosimy się do projektu Nord Stream 2, nieefektywnego ekonomicznie pomysłu, służšcego zwiększeniu zależnoœci Unii Europejskiej od dostaw z tego samego kierunku. Gazocišg ten redukujšc tranzytowe znaczenie Słowacji i Ukrainy podważałby nie tylko ekonomiczne interesy naszego południowego sojusznika, ale i osłabiałby naszego wschodniego partnera. W tym sensie jest on sprzeczny z międzynarodowymi zobowišzaniami państw członkowskich ONZ i OBWE do niewspierania agresji w jakiejkolwiek formie. W istocie rzeczy Nord Stream 2 nie jest zatem przedsięwzięciem biznesowym, ale politycznym.

Polska będzie brała aktywny udział w kształtowaniu europejski polityki klimatycznej. Było to widoczne już podczas niedawnego szczytu klimatycznego w Paryżu. Przyjęte porozumienie nie stoi w sprzecznoœci z naszym interesem narodowym. W szczególnoœci, nie daje ono – naszym zdaniem - podstawy do zwiększania unijnego celu redukcji do 2030 r. Polska będzie zabiegać w pierwszej kolejnoœci o przystšpienie i ratyfikację porozumienia przez największe gospodarki œwiata. W wymiarze unijnym po konferencji COP21 priorytetem stajš się negocjacje korzystnych dla Polski regulacji prawnych w zakresie dot. uzgodnionych wczeœniej redukcji emisji do 2030 r.

Interesy ekonomiczne, a także starania na rzecz uzyskania poparcia dla naszej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa ONZ, wymagajš zwiększenia aktywnoœci polskiej dyplomacji w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W zależnoœci od rozwoju sytuacji rozważamy wznowienie działalnoœci naszych placówek w Bagdadzie, Damaszku i Trypolisie. Wykorzystujšc bliskie relacje zarówno z władzami izraelskimi, jak i palestyńskimi będziemy też wspierać międzynarodowe wysiłki w celu wznowienia dialogu w ramach bliskowschodniego procesu pokojowego.

Utrzymujšce się zainteresowanie polskich turystów wyjazdami do Egiptu i Tunezji stawia te kraje w gronie naszych ważnych partnerów. Jako istotny partner gospodarczy utrwala swojš pozycję Algieria. Na większe zainteresowanie z naszej strony zasługujš stabilne polityczne i wpływowe w swoim otoczeniu Maroko i Jordania - państwa posiadajšce uprzywilejowany status w stosunkach z UE i oferujšce konkretne korzyœci dla polskich firm.

Polska pozostanie ważnym partnerem dla państw Zatoki Perskiej. W roku 2016 podejmiemy zabiegi na rzecz pozyskania dla Polski poważnych inwestycji z państw tego regionu. Do głównych zadań należy pogłębienie współpracy z Arabiš Saudyjskš i Katarem, państwami o istotnym znaczeniu dla dywersyfikacji dostaw energii do Polski. Bardzo duży potencjał widzimy w rozwoju stosunków z Iranem, wobec którego Unia Europejska zniosła niedawno sankcje ekonomiczne. Szczególne miejsce na mapie polskich interesów na Bliskim Wschodzie zachowajš Zjednoczone Emiraty Arabskie - nasz najważniejszy kontrahent w œwiecie arabskim.

Zamierzamy kontynuować i rozwinšć program GoAfrica. Będziemy dšżyć do zwiększenia polskiej obecnoœci gospodarczej na kontynencie afrykańskim. Powinny temu sprzyjać działania zmierzajšce do odtworzenia sieci polskich placówek dyplomatycznych w Afryce. W pierwszej kolejnoœci powinny być uruchomione ambasady w Senegalu i Tanzanii. W roku 2016 wzmocnione zostanš relacje z czterema krajami priorytetowymi dla polskiej współpracy rozwojowej, a mianowicie z Keniš, Tanzaniš, Etiopiš i Senegalem. Ważnym partnerem w Afryce pozostanie Republika Południowej Afryki.

Wysoki Sejmie!

Dziœ, poza granicami Polski, mieszka, jak się szacuje, nawet 20 milionów naszych rodaków lub osób o polskich korzeniach. Oczywiœcie, nie chcemy, by kolejne setki tysięcy Polaków wyjeżdżały z Polski w poszukiwaniu swoich życiowych szans, jak to było w ostatnich kilku latach. Chcemy, by to tutaj mieli godne warunki życia. Apelowałem ostatnio w Edynburgu do tamtejszej Polonii o powrót do kraju. Jednoczeœnie, w obecnoœci tak licznej polskiej społecznoœci poza granicami kraju, widzimy szanse na aktywnš promocję polskich interesów. Chcemy, by wobec wyzwań, z którymi musimy się dziœ zmierzyć, Polacy mieszkajšcy poza granicami byli rzecznikami interesów Rzeczypospolitej. Oczekujemy, że poprzez bliskš współpracę z polskim placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi, nasi rodacy będš ważnym sojusznikiem rzšdu w promowaniu polskiej racji stanu, polskiej kultury i pamięci narodowej, polskiej narracji historycznej. Instytuty Polskie za granicš będš aktywnie wspierać Polonię w tych działaniach.

Apeluję i proszę naszych Rodaków, mieszkajšcych poza granicami Polski. Reagujcie zawsze wtedy, kiedy szkalowane jest dobre imię Polski. Kiedy przeinaczana czy wręcz zakłamywana jest historia. Kiedy pisze się o polskich obozach zagłady, a milczy się o tysišcach Polaków Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata. Proszę, bšdŸcie ambasadorami Polski i polskoœci. Szczególnie apeluję do Polonii w państwach sojuszniczych, o wspieranie polskich wysiłków na rzecz podniesienia naszego bezpieczeństwa.

Polityka polonijna realizowana będzie nie tylko dla Polonii, ale przede wszystkim z udziałem Polonii. Będziemy rozwijać sieć Polonijnych Rad Konsultacyjnych działajšcych przy polskich placówkach za granicš. Będziemy wspierać organizacja polonijne. Przede wszystkim jednak będziemy wspierać polskie media oraz szkolnictwo, które sš noœnikami polskiej kultury i tradycji narodowej. W bieżšcym roku zamierzamy wspierać działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby większa liczba nauczycieli została skierowana do œrodowisk polskich na Wschodzie.

Zamierzamy wprowadzić istotne zmiany w Karcie Polaka. Osobom deklarujšcym przynależnoœć do narodu polskiego oraz posiadajšcym polskie korzenie chcemy znacznie ułatwić osiedlanie się w Polsce, integrację z krajem przodków oraz uzyskanie polskiego obywatelstwa. Zamierzamy przygotować nowš ustawę o repatriacji, która nie na papierze, ale w sposób realny umożliwi wywišzanie się Polski ze zobowišzań wobec tych, którym Ojczyzna została odebrana siłš. Nasi Rodacy na Wschodzie, szczególnie na Litwie, Białorusi i w Kazachstanie, będš mogli liczyć na nasze szczególne wsparcie.

Będziemy dopominać się o prawa Polaków wszędzie tam, gdzie nie sš one właœciwie przestrzegane, korzystajšc – w razie potrzeby – także z forów wielostronnych. Chcemy, aby Polonia i Polacy w krajach sšsiedzkich i wszędzie tam gdzie istniejš duże skupiska rodaków, uzyskali wszystkie prawa, które wynikajš z porozumień bilateralnych oraz standardów europejskich. Dotyczy to m.in. zwiększenia dostępnoœci nauczania języka polskiego, szczególnie przez dzieci w wieku szkolnym. Polacy przebywajšcy za granicš muszš być traktowani tak jak wszyscy inni obywatele Unii Europejskiej.

Panie Marszałku!

Panie i Panowie Posłowie!

Szczególnš misję wobec Polski i Polaków wypełnia podległa mi służba konsularna. Od lat, w sposób szybki i skuteczny przeprowadzała ona ewakuacjš naszych obywateli z wielu odległych państw. Ministerstwu Spraw Zagranicznych wsparcia udzieliły MON i MSW.

Ze względu na działania wojenne we wschodniej Ukrainie skutkujšce bezpoœrednim zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców Donbasu polskiego pochodzenia oraz członków ich rodzin, w ub. r. MSZ, przy wsparciu MON i MSW, zorganizowało sprowadzenie do Polski grupy 178 osób. W listopadzie 2015 r. sprowadzono do Polski kolejnych 180 osób z Mariupola. Przyjazdu ostatnich 7 osób oczekujemy w najbliższych dniach. Sukcesem okazały się też uwolnienia porwanych Polaków w kilku miejscach na œwiecie. Powyższe przykłady potwierdzajš skutecznoœć działań służby konsularnej i wzmacniajš zaufanie obywateli do państwa.

Znaczšcym sukcesem służby konsularnej były działania w obszarze polityki wizowej. W roku 2015 polskie urzędy konsularne wydały rekordowš liczbę ponad półtora miliona wiz, z czego 925 tys. przypadło na Ukrainę, a 400 tysięcy na Białoruœ. Odpowiadajšc na rosnšce zainteresowanie odwiedzaniem Polski będziemy dbać o prawidłowoœć przebiegu procesu ubiegania się o polskie wizy. Skuteczna polityka wizowa stanowi ważne narzędzie wspierania rozwoju kontaktów ekonomiczno-handlowych, kulturalnych i społecznych z naszymi najbliższymi sšsiadami.

Panie i Panowie Posłowie!

W roku 2016 Polska będzie gospodarzem wielkich wydarzeń międzynarodowych o istotnym potencjale promocyjnym. Wspomniałem już o Szczycie NATO w Warszawie. Ważnym zadaniem MSZ będzie również promocja Polski zwišzana z organizowanymi w Krakowie Œwiatowymi Dniami Młodzieży. Pokażemy Polskę jako kraj ważny, inspirujšcy, znaczšcy w dziejach chrzeœcijaństwa i Europy. Niech zaangażowanie polskiego państwa w to wydarzenie będzie elementem tego, co można by okreœlić mianem dyplomacji wartoœci – obrony i promocji wartoœci cywilizacji łacińskiej, która łšczy obywateli naszego kontynentu. Pamiętamy też, że w tym roku Wrocław jest Europejskš Stolicš Kultury. Jest to kolejna sposobnoœć, by przypomnieć polski wkład w rozwój Europy, w jej dziedzictwo. Będę zabiegał, aby bliska memu sercu ŁódŸ wywalczyła też prawo do zorganizowania tzw. małej wystawy expo w niedalekiej przyszłoœci.

W roku 2016 wzmocnimy polskš dyplomację historycznš. Będziemy skutecznie propagować dzieje naszego kraju, narodu i państwa w perspektywie zarówno tegorocznego 1050-lecia Chrztu Polski, jak i zbliżajšcej się 100. rocznicy odzyskania niepodległoœci. Istotnš rolę w tym procesie będš odgrywały zreformowane Instytuty Polskie.

Równie istotnym priorytetem jest nasilenie walki z negatywnymi stereotypami i szkalowaniem Polski. Przykładem działań MSZ na tym polu będzie wsparcie promocyjne i medialne zbliżajšcego się otwarcia Muzeum Polaków Ratujšcych Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej koło Rzeszowa.

Będziemy skuteczniej informować zagranicznš opinię publicznš o najważniejszych polskich sprawach. Aktualnie mamy do czynienia z atakami na wizerunek Polski i rzšdu RP. Z dezinformowaniem czytelników zagranicznych oraz próbami wytwarzania w nich przekonania, iż w Polsce zagrożona jest demokracja. Dlatego, w trosce o dobre imię naszego kraju, będziemy prowadzili aktywnš dyplomację medialnš, której dobrym przykładem była niedawna publikacja mojego artykułu „Jakiej Europy chce Polska” w 26 najpoważniejszych, opiniotwórczych dziennikach europejskich. Służyć temu będzie także m.in. portal informacyjny poland.pl.

MSZ zamierza rozwijać mechanizm wsparcia wymiaru samorzšdowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej. Dzięki niemu poprawia się współpraca między MSZ i regionami, a to z kolei przybliża priorytety polityki zagranicznej społecznoœciom lokalnym, przyczyniajšc się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy nadal zapewniać obywatelom bezpoœredni dostęp do informacji o sprawach zagranicznych i aktywnoœci Polski na forum międzynarodowym za poœrednictwem sieci Regionalnych Oœrodków Debaty Międzynarodowej.

Wysoki Sejmie!

Polska polityka zagraniczna odzyskuje podmiotowoœć, której brakowało przez kilka ostatnich lat i od której odzwyczaili się niektórzy nasi partnerzy. Tutaj należy upatrywać Ÿródła polemicznych opinii o Polsce, które ostatnimi czasy dochodziły ze strony różnych polityków europejskich. Polityka zagraniczna Polski pozostanie jednak politykš asertywnš, co nie oznacza jednak, że będzie to polityka konfliktowa. Polska nie zamierza zaostrzać stosunków z żadnym partnerem zagranicznym. Jej polityka będzie stanowcza ale i otwarta na dialog. Niezbędna korekta w polityce zagranicznej, której ten rzšd chce dokonać, odbędzie się z pożytkiem dla Polski, dla naszego regionu i dla Europy.

Panie Marszałku!

Panie i Panowie Posłowie!

Stoimy wobec trudnych wyzwań. W czasach dramatycznych zmian, niepewnoœci i niestabilnoœci w stosunkach międzynarodowych umocnienie pozycji Rzeczypospolitej wymaga szczególnej troski i wysiłku. Niezbędna jest w tym celu harmonijna współpraca między najważniejszymi oœrodkami władzy – prezydentem, parlamentem i rzšdem. Jest tutaj także miejsce dla opozycji. Suwerennoœć kraju tworzy się nie tylko poprzez działania prowadzone zagranicš, wykuwa się jš również, a może przede wszystkim we własnym domu.

Proszę Wysokš Izbę o przyjęcie informacji Rzšdu o zadaniach polskiej polityki zagranicznej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL