Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Sztuczna inteligencja zwiększy zatrudnienie

123RF
Dzięki automatyzacji, zaawansowanej analityce danych i tzw. uczeniu maszynowemu z rynku zniknie wiele zawodów. Ale stworzonych zostanie ich jeszcze więcej.

Niezwykle dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI) może stanowić zagrożenie dla wielu zawodów. Firma analityczna Gartner nie ma wštpliwoœci, że w konsekwencji wpłynie to na zmniejszenie zatrudnienia, głównie w sektorze przemysłowym, gdzie jest wiele prostych i powtarzalnych prac. Jednak taki negatywny efekt rozwoju AI ma być widoczny tylko w cišgu kilku lat.

Czytaj więcej:

Pojawiš się nowe zawody

Eksperci prognozujš, że – wraz z rozwojem sztucznej inteligencji – zacznie przybywać zupełnie nowych zawodów. W efekcie, o ile do 2020 r. AI doprowadzi do eliminacji 1,8 mln miejsc pracy na œwiecie, to przyczyni się też do stworzenia 2,3 mln nowych – podaje Gartner.

Badania grupy Pearson, fundacji Nest i Oxford Martin School pokazujš z kolei, że do 2030 r. aż 90 proc. znanych nam obecnie zawodów ulegnie dezaktualizacji. 70 proc. osób prawdopodobnie będzie musiało zmienić sposób wykonywania swojej profesji, a 20 proc. powinno liczyć się z tym, że ich obowišzki przejmš roboty.

– Stanowiska pracy w przyszłoœci będš prawdopodobnie projektowane tak, by łšczyły unikalne kompetencje człowieka z efektywnoœciš, którš zapewni maszyna. Kluczowe założenie tych przewidywań jest jednak oparte na tym, że ludzie dostosujš się do zmian na rynku pracy, gdyż to, że one nastšpiš, jest pewne – komentuje John Fallon, prezes grupy Pearson.

Według niego roboty nie zabiorš nam pracy, ale technologia mocno zmieni oblicze gospodarki oraz zatrudnienia. – Już teraz powinniœmy zweryfikować, jakich umiejętnoœci będš oczekiwać pracodawcy, i znaleŸć sposób, aby je w sobie rozwinšć lub nabyć. Jeœli odpowiednio się przygotujemy, cyfrowa transformacja realnie poprawi życie milionów ludzi na całym œwiecie, zaradzi globalnemu spadkowi wydajnoœci i rosnšcej nierównoœci dochodów – tłumaczy Fallon.

Artur Długosz z Intela również nie ma wštpliwoœci, że AI przyniesie pozytywne efekty. – Autonomiczne systemy pomogš nam przekształcać gospodarkę, zwiększać ludzkie możliwoœci, automatyzować żmudne lub niebezpieczne zadania oraz rozwišzywać niektóre z najtrudniejszych problemów społecznych – przekonuje.

Craig Roth, wiceszef Gartnera, wskazuje, że do 2022 r. co pišty pracownik wykonujšcy nierutynowe zadania będzie korzystać już z technologii AI w swojej pracy.

– Za cztery lata sztuczna inteligencja zwiększy wartoœć biznesów, w których będzie stosowana, o niemal 3 mld dol. – podkreœla.

Zmiany na rynku pracy

Raport „Future of Skills. Employment in 2030" wskazuje, że w przyszłoœci liczyć się będš cztery główne kategorie umiejętnoœci – interpersonalne, społeczne, systemowe oraz poznawcze. Na rynku pracy potrzebni będš przede wszystkim ludzie chcšcy się uczyć. Większym popytem cieszyć się będzie umiejętnoœć logicznego myœlenia, dedukcji czy współdziałania, niż wšskie specjalizacje. – Za kilkanaœcie lat tempo przyswajania nowoœci wielokrotnie wzroœnie, a zawody, które nie będš wymagały cišgłej nauki, po prostu zginš – twierdzi Marek Jakimowicz, wiceszef Pearson na nasz region Europy.

Jak zaznacza, często się mówi, że nie warto być lekarzem, bo to zawód, w którym przez całe życie trzeba się uczyć. – Za chwilę takie myœlenie będzie zdecydowanie wykluczało z aktywnoœci na rynku pracy – dodaje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL