Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Nie bójmy się robotów

123RF
Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i automatyzacja napędzajš zmiany we współczesnej gospodarce. Technologie te stanowiš też punkt zwrotny w polityce zatrudniania i sposobie zarzšdzania przedsiębiorstwami.

Sporš częœć obowišzków od obecnych pracowników przejmš wkrótce roboty – tak uważa John Cryan, prezes Deutsche Banku, który już zapowiedział, że dzięki automatyzacji będzie w stanie zredukować zatrudnienie nawet o połowę. W niedawnym wywiadzie udzielonym „Financial Times" tłumaczył, że wdrażany przez niego 5-letni plan restrukturyzacji, który likwiduje tysišce miejsc pracy, mógłby pójœć jeszcze głębiej, gdyby zdecydowanie postawił na takie technologie, jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe.

Czy zatem rewolucja przemysłowa oznacza nieuchronny wzrost bezrobocia? Eksperci zgodnie przekonujš, że nie, choć rewolucja na rynku pracy jest nieunikniona.

Nieuchronna rewolucja

– W cišgu najbliższych dwóch dekad wyparuje 40 proc. zawodów – uważa Maciej Fiedler, prezes polskiej firmy technologicznej Fibaro.

Z kolei Malcolm Frank, Paul Roehrig i Ben Pring w swojej ksišżce „What to do when machines do everything" („Co robić, gdy maszyny robiš wszystko") przewidujš, że już w nadchodzšcej dekadzie 12 proc. miejsc pracy w USA zostanie zastšpionych przez maszyny. Ale nie wszystkie zawody sš zagrożone rewolucjš technologicznš. Badania pokazujš, że zmiany dotknš głównie pracowników wykonujšcych proste czynnoœci (aż dla 70 proc. z nich automatyzacja to realne wyzwanie). W przypadku osób o wysokim poziomie kwalifikacji, wykonujšcych kreatywne prace umysłowe, ryzyko zastšpienia przez maszyny jest już zdecydowanie niższe. Jak piszš analitycy cytowani przez „USA Today", odsetek zagrożonych stanowisk w tym sektorze w cišgu 20 lat sięgnie ledwie 8 proc.

Wbrew licznym obawom czwarta rewolucja przemysłowa nie będzie jednak prowadzić do masowych zwolnień. – Gdy częœć zawodów zacznie znikać, zacznš się pojawiać nowe, wymagajšce jednak zupełnie nowych kompetencji – wskazuje Katarzyna Rusek, dyrektor personalna w SAP Polska.

Sama wiedza w danej dziedzinie i doœwiadczenie nie wystarczš. Potrzebne będš umiejętnoœci bardziej uniwersalne. – Stopniowe wdrażanie nowoczesnych technologii oraz postępujšca automatyzacja sprawiš, że firmy będš szukać u pracowników innych kompetencji niż dziœ. W erze cyfryzacji umiejętnoœci, które obecnie sš najbardziej cenione, w cišgu kolejnych pięciu lat ustšpiš miejsca innym – twierdzi Michał Olbrychowski, lider doradztwa Human Capital w Deloitte. – Typowo ludzkie aspekty pracy, takie jak empatia, komunikacja i rozwišzywanie problemów, będš ważniejsze niż kiedykolwiek wczeœniej – kontynuuje.

Szczególnie cenione będš też zdolnoœć analizy i rozwišzywania trudnych problemów, inteligencja emocjonalna, umiejętnoœć pracy zespołowej czy kreatywnoœć.

Amerykańskie Bureau of Labor Statistics wyodrębniło kilka technologicznych zawodów, których dotšd nie było, a teraz popyt na takich pracowników dynamicznie roœnie. Wœród nich sš m.in. administrator sieci i systemów, web developer, architekt sieci czy administrator baz danych.

Już dziœ pożšdani sš np. eksperci data scientist (analitycy danych). Firma Gartner szacuje, że w 2020 r. w ramach internetu rzeczy będzie aż 26 mld urzšdzeń generujšcych dane, które trzeba okiełznać.

Kultura proinnowacyjna

Rewolucja przemysłowa to wyzwanie nie tylko dla pracowników, ale również pracodawców. – Digitalizacja to coœ więcej niż przejœcie z rozwišzań analogowych na cyfrowe. To zmiana sposobu funkcjonowania całej firmy i myœlenia o zarzšdzaniu niš – komentuje Łukasz Wróbel, chief business development officer w spółce Webcon.

W zarzšdzaniu procesami biznesowymi obserwujemy dziœ zjawisko potrzeby stałego dopasowywania procesów do szybko zmieniajšcych się warunków. Gartner prognozuje, że nawet 60 proc. zadań w firmie nie może być już przewidywalnych, a co za tym idzie, również zaplanowanych z góry. Analitycy przekonujš, że mniej efektywne systemy zarzšdzania procesami biznesowymi (np. te, które nie zapewniajš odpowiedniego zarzšdzania zmianš) uniemożliwiš osišgnięcie celów zapisanych w strategiach digitalizacji aż 80 proc. firm. Gartner konkluduje, że kluczem do udanej cyfrowej transformacji nie będzie więc jedynie szybkie dostarczanie automatyzacji, ale też możliwoœć elastycznego dostosowywania rozwišzań technologicznych do zmian pochodzšcych zarówno z wewnštrz organizacji, jak i z coraz mniej przewidywalnego, zewnętrznego otoczenia firmy.

– Prowadzenie biznesu jeszcze nigdy nie było tak nieprzewidywalne – przyznaje Magdalena Macko, dyrektor departamentu jakoœci w Banku Millennium.

Według niej sposób na przetrwanie i rozwój firmy to innowacyjnoœć. Jak tłumaczy, wcišż w wielu polskich firmach panuje jednak jej deficyt. – Potencjalne Ÿródła tego problemu to brak kreatywnego potencjału u pracowników oraz kultura organizacyjna – zaznacza.

Jerzy Kalinowski, doradca zarzšdu KPMG w Polsce, wyjaœnia, że kultura organizacyjna w dużych przedsiębiorstwach w naturalny sposób nie sprzyja kreatywnoœci, poszukiwaniu nowych rozwišzań, szybkiemu podejmowaniu decyzji czy też akceptacji i umiejętnoœci zarzšdzania ryzykiem. – Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw przywišzuje wagę do budowy proinnowacyjnego systemu zarzšdzania – dodaje.

Firmy się robotyzujš

Ponad połowa największych firm na œwiecie rozpoczęła już wdrażanie automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów. Kolejnych 19 proc. firm ma zamiar zrobić to w cišgu dwóch lat – wynika z najnowszego raportu „The robots are ready. Are you?", przygotowanego przez Deloitte.

Eksperci szacujš, że roboty mogš zastšpić jednš pištš pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, a jednoczeœnie pozwolš na zwiększenie przychodów firm. Badania pokazujš, że proces implementacji robotyzacji największe wsparcie (72 proc.) zyskał wœród liderów. Opór pracowników niższego szczebla maleje z roku na rok – obecnie sięga 17 proc. W grupie firm, które proces automatyzacji majš już za sobš, odsetek ten wynosi jedynie 3 proc. – podaje Deloitte.

Badania pokazujš, że automatyzacja z wykorzystaniem robotów zazwyczaj wypróbowywana była w pojedynczych obszarach, ale coraz częœciej wpisuje się w strategię korporacyjnš. Takš opinię wyraziło aż 64 proc. menedżerów, podczas gdy rok wczeœniej było to jedynie 15 proc. Autorzy raportu wyliczajš, że w przypadku firm uczestniczšcych w badaniu z przychodami rocznymi w wysokoœci 20 mld dol. i zatrudniajšcymi 50 tys. osób powierzenie 20 proc. zadań robotom zapewniłoby im rocznie 30 mln dol. dodatkowego przychodu.

– Inwestycje w procesy automatyzacji z wykorzystaniem robotów sš i będš znaczšce. Spoœród tych, którzy znajdujš się już na etapie ich wdrażania, 78 proc. oczekuje zwiększenia nakładów finansowych w cišgu kolejnych trzech lat. Ich dotychczasowe inwestycje pochłonęły 3,5 mln dol. Natomiast ci, którzy sš w fazie pilotażu, planujš œrednio wydać na ten cel 1,5 mln dol. – wylicza Adam Dziemba, menedżer w dziale konsultingu Deloitte.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL