Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Na CSR firmy wydajš coraz większe pienišdze. Korzystajš na tym pracownicy i lokalne społeczności.

123rf.com
Działania na rzecz pracowników, lokalnej społecznoœci czy œrodowiska naturalnego, to jedne z najczęœciej stosowanych działań przez firmy w ramach tzw. społecznej odpowiedzialnoœci biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibilit).
Co pišta francuska firma przeznacza rocznie ponad 100 tys. zł na działania zwišzane ze społecznš odpowiedzialnoœciš biznesu wynika z badania przeprowadzonego przez Francusko-Polskš Izbę Gospodarczš „CSR w praktyce – barometr CCIFP", mierzšcego poziom œwiadomoœci i skalę działań CSR'owych w firmach francuskich w Polsce

Raj dla pracowników

To właœnie działania na rzecz własnych pracowników firmy wybierajš najczęœciej jako cele działa CSR. W praktyce oznacza to, że firma wydaje więcej pieniędzy na szkolenia dla pracowników i œwiadczenia socjalne. Tylko 34 procent firm wymieniło w ankiecie wolontariat pracowniczy a 45 procent work life balance czyli godzenie pracy z życiem osobistym.

„Jest to szczególnie istotne z perspektywy młodego pokolenia (Millenials), dla którego work-life balance i „sens pracy" sš często kluczowe w decyzjach o wyborze pracodawcy uważa Małgorzata Marek PwC, CR Manager, Poland&CEE. Ponadto, z doœwiadczenia widzę, że działania CSR potrzebujš iœć w parze z rozwojem osobistym i zawodowym pracowników. Wtedy daje to najlepsze efekty".

Dla ekologii i dla społecznoœci lokalnej

72% firm przyznaje się do prowadzenia działań na rzecz ochrony œrodowiska na różnym poziomie – od segregacji œmieci i prowadzenia programów oszczędnoœci energii, po optymalizację łańcucha dostaw i redukcję emisji CO2 przez zakłady produkcyjne. W obszarze wsparcia dla społecznoœci lokalnych 60% firm deklaruje zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu poprzez zatrudnianie pracowników, czy współpracę z dostawcami i firmami z najbliższego sšsiedztwa.

Kontrahent też człowiek

Kodeks etyczny ma aż 40 procent badanych firm, a ponad 70 procent specjalne procedury współpracy z dostawcami i partnerami zewnętrznymi. Bo w idei społecznej odpowiedzialnoœci biznesu, kontrahenci też sš ważnym ogniwem. Autorzy raportu przyznajš jednak, że mimo posiadania przez firmy procedur, ich przestrzeganie jest już słabsze. Tylko 30 procent firm prowadzi audyty dla dostawców, a 28% organizuje szkolenia i akcje edukacyjne majšce na celu zapoznanie partnerów z zasadami współpracy. Firmy zapowiadajš jednak, że w kolejnych latach działalnoœć edukacyjna będzie sukcesywnie rozwijana.

Nie ma zbyt wielu specjalistów CSR

43% firm deklaruje, że posiada długofalowš strategię CSR, natomiast 38% prowadzi działania doraŸne, w zależnoœci od potrzeb i możliwoœci firmy. Jeœli chodzi o raportowanie, to prawie połowa z ankietowanych nie monitoruje prowadzonych działań i nie sporzšdza raportów. Tendencja ta będzie się jednak odwracać, gdyż prawie 20% firm planuje w najbliższym czasie podjšć się przygotowania raportu. Warto zauważyć, że dużym problemem dla firm sš braki kadrowe oraz budżetowe.

To naprawdę kosztuje

Jedynie 8% przedsiębiorstw posiada dedykowane działy CSR, a tylko 22% firm ma osobny budżet. W pozostałych przypadkach finansowanie zapewniane jest w ramach budżetów działów HR, czy marketingu, lub doraŸnie w zależnoœci od potrzeb. Powyżej 1 mln PLN rocznie na działania CSR przeznacza jedynie 9% firm. Kolejne 9% mieœci się w przedziale 100 tys. – 1 mln PLN. Najwięcej firm (20%) wydaje w cišgu roku pomiędzy 10 a 50 tys. PLN.

CSR to nie dobroczynnoœć

„Wdrażanie idei społecznej odpowiedzialnoœci wymaga zaangażowania wielu stron – podsumowuje badanie dr Agata Gruszecka-Tieœluk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z jednej strony potrzeba bowiem „namaszczenia z góry": niechęć lub po prostu brak zainteresowania dyrekcji czy członków zarzšdu wpływa na doraŸne przeznaczenie budżetu oraz akcyjnoœć działań. Przekłada się to często na podejmowanie działań filantropijnych, które CSRem nie sš, lecz pozytywnie wpływajš na wizerunek firmy. Co ciekawe wyniki tego badania sš w wielu punktach zbieżne z wynikami badania „Menedżerowie CSR" (FOB 2015), z które wynika, ze główne grzechy polskiego CSR-u to trywializacja i komercjalizacja idei, sprowadzanie jej do sponsoringu i filantropii, a także lekceważenie jej przez kadrę zarzšdzajšcš".

Czy klient to widzi?

Trudno się dziwić zarzšdom, bo CSR to działania długofalowe a efekt jest trudny do zmierzenia. Według 70% firm dla polskich konsumentów CSR nie jest żadnym kryterium przy wyborze produktu czy usługi niezależnie czy wiedzš czy nie wiedzš czym jest firma społecznie odpowiedzialna. Potwierdzajš to wyniki badań Havas Media Group, według których tylko dla 2 respondentów z 10 CSR ma znaczenie przy dokonywaniu wyborów zakupowych

CSR to tożsamoœć firmy

„Z przeprowadzonej przez CCIFP ankiety wynika, że wcišż aspekt wzmacniania pozytywnego wizerunku jest dla firm istotnym bodŸcem do wprowadzania instrumentów odpowiedzialnego zarzšdzania (takie stanowisko podziela aż 75% ankietowanych). Nieco mnie to niepokoi. Pozostaje jednak nadzieja, że z myœlenia o zarzšdzaniu wizerunkiem bliżej będzie nam do zarzšdzania reputacjš, a więc także tożsamoœciš firmy – podsumowuje Konrad Ciesiołkiewicz Dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR w Orange Polska".

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej" skierowane jest do firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Przeprowadzono je w kwietniu 2016 i adresowano do Prezesów i osób zarzšdzajšcych, Dyrektorów Działów CSR, PR, HR, Marketingu. Udział w nim wzięło 65 firm. Celem badania było pogłębienie wiedzy na temat poziomu zaangażowania w CSR firm stowarzyszonych w CCIFP.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 460 firm z kapitałem francuskim oraz polskim

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL