Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

W ubiegłym roku o 100 proc. wzrosła liczba oświadczeń o pracy dla cudzoziemców

Ponad 720 tys. oœwiadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom zostało zarejestrowanych w polskich urzędach pracy od stycznia do listopada 2015 r.

Oznacza to wzrost o 100 proc. w z rokiem 2014. Niemal wszystkie dotyczyły pracowników z Ukrainy, którzy najczęœciej pracowali w rolnictwie.

Zarejestrowane przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oœwiadczenie umożliwia wykonywanie pracy bez zezwolenia przez 6 miesięcy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Jak wynika z danych przekazanych PAP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z ponad 720 tys. oœwiadczeń zarejestrowanych w 2015 r. (dane do listopada) najwięcej dotyczyło obywateli Ukrainy – ponad 706,5 tys. W następnej kolejnoœci byli to obywatele Mołdawii, Białorusi i Rosji.

Urzędnicy z ministerstwa podkreœlajš, że liczba zarejestrowanych oœwiadczeń nie jest tożsama z liczbš faktycznie zatrudnionych cudzoziemców. Po pierwsze cudzoziemiec może w cišgu 6 miesięcy pracować u kilku pracodawców. Może się także zdarzyć, że cudzoziemiec nie otrzyma wizy uprawniajšcej do wjazdu do Polski lub z innych powodów zrezygnuje z podjęcia pracy. Wówczas oœwiadczenie jest niewykorzystane.

Zdaniem dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasza Czopa, na razie trudno ocenić wpływ cudzoziemców na lokalne rynki pracy. Zastrzegł jednak, że w przyszłoœci może dojœć do sytuacji, kiedy przybysze, „bez względu jak ich nazwiemy - imigranci czy uchodŸcy - będš wypierać z rynku naszych pracowników". „Zapewne napływajšcy pracownicy nie będš podnosić żšdań płacowych, a już na pewno nie nazbyt wysokich. To jest na rękę pracodawcom" - dodał.

Czop zaznaczył, że napływ cudzoziemców ze wschodu opłaca się pracodawcom z jeszcze jednego powodu, stanowiš oni bowiem „rezerwę siły roboczej".

W Polsce praktycznie żadna ze służb nie weryfikuję oœwiadczeń i nie sprawdza czy tak duża liczba obcokrajowców rzeczywiœcie przebywa w naszym kraju czy np. wyjechała na Zachód Europy. Dlatego, według dyrektora rzeszowskiego WUP, system oœwiadczeń dla cudzoziemców o powierzeniu im pracy wymaga uszczelnienia.

„Z obserwacji i danych z powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego wynika, że nadużycia zwišzane z uproszczonym dostępem cudzoziemców do polskiego rynku pracy sš widoczne" - podkreœlił.

Wœród propozycji uszczelnienia tego systemu, które zgłaszały pracy powiatowe urzędy zatrudnienia jest m.in. wprowadzenie obowišzku informowania o fakcie niezgłoszenia się cudzoziemca do pracy, bšdŸ nieprzyjęcia go do pracy przez podmiot rejestrujšcy oœwiadczenie.

„Powinna zostać wprowadzona możliwoœć weryfikacji wczeœniej złożonych przez podmiot oœwiadczeń, poprzez np. przedstawienie umów o pracę, to pozwoliłoby ustalić ilu cudzoziemców faktycznie podjęło zatrudnienie" - powiedział Czop.

Kolejnš propozycjš jest stworzenie bazy danych dotyczšcych oœwiadczeń z poszczególnych województw. Z takiej bazy korzystać mogłyby nie tylko urzędy pracy, ale również Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, policja, czy konsulaty RP.

„Baza umożliwiłaby monitorowanie losów cudzoziemców, który przekroczyli granicę Polski na podstawie oœwiadczenia, stworzyłaby możliwoœć weryfikacji i kontroli tych oœwiadczeń, co przełożyłoby się na ograniczenie zjawiska nadużyć w tym zakresie. Nie możemy bowiem doprowadzić do patologicznej sytuacji na wewnętrznym rynku pracy, gdy nie możemy kontrolować napływu sporej grupy pracowników" - uważa Czop.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe resortu pracy, ministerstwo planuje wprowadzić zmiany, które majš poprawić funkcjonowanie przepisów o oœwiadczeniach dla cudzoziemców.

„Zmiany majš być wprowadzone przy okazji implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z lutego 2014 r. Dotyczy ona warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Projekty zmian będš przedmiotem konsultacji społecznych"- napisali urzędnicy ministerstwa.

Z danych resortu pracy wynika, że pracodawcy w 2015 r. chcieli najczęœciej zatrudniać obcokrajowców w wieku od 26 do 40 lat. Mniej licznš grupę stanowiły osoby w wieku 41-65 lat oraz poniżej 26 roku życia. Najczęœciej obcokrajowcy byli zatrudniani w rolnictwie (ponad 265 tys. oœwiadczeń), następnie w działalnoœci w zakresie usług administrowania, mieszczš się tu m.in. agencje zatrudnienia. Duża liczba zatrudniona była również w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Najwięcej zarejestrowanych oœwiadczeń – ponad 40 proc. - było w województwie mazowieckim. W dalszej kolejnoœci były województwa dolnoœlšskie, wielkopolskie i lubelskie.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL