Rynek pracy

Bran┐a outsourcingu to niez│e zarobki i mo┐liwości rozwoju

materia│y prasowe
Na temat bran┐y outsourcingu napisano ju┐ tysi╣ce artyku│ˇw oraz rozpraw naukowych. Sam w jednym z felietonˇw wspomina│em, ┐e praca w contact center mo┐e byŠ ciekawym doťwiadczeniem dla m│odych ludzi wchodz╣cych na rynek pracy.

Nikt jednak do tej pory nie pokusi│ siŕ oáanalizŕ tej bran┐y wákontekťcie zarobkˇw. Jestem przekonany, ┐e warto to zrobiŠ, gdy┐ po rynku kr╣┐y doťŠ nieprzychylna opinia oániskich wynagrodzeniach osˇb pracuj╣cych äna s│uchawce". Tymczasem záp│acami wcale nie jest tak tragicznie.

Mapa strony

Wiadomo┼Ťci
Ekonomia
Prawo

Zacznŕ od tego, ┐e firmy typu contact center nie zatrudniaj╣ jedynie konsultantˇw telefonicznych do sprzeda┐y dˇbr iáus│ug. Ich pierwotn╣ rol╣ by│o iájest pe│nienie funkcji infolinii, zarˇwno konsumenckiej, jak iátechnicznej, biznesowej itp. Wálicz╣cych siŕ na rynku firmach call center, ktˇre stale poszukuj╣ nowych pracownikˇw, wynagrodzenia podstawowe dla osˇb pracuj╣cych na najprostszej infolinii rzadko kiedy schodz╣ poni┐ej 2500 z│ brutto za pe│en etat lub 15 z│ za godzinŕ. Te niezbyt skomplikowane stanowiska zazwyczaj wymagaj╣ jedynie ťcis│ego trzymania siŕ skryptu rozmowy, ktˇrego │atwo siŕ nauczyŠ. Dzia│aj╣ce wáPolsce centra us│ugowe prowadz╣ te┐ wiele projektˇw dla zagranicznych firm, wátym infolinie serwisˇw technicznych, albo centrˇw typu concierge dla klientˇw záinnych krajˇw. Do tego typu projektˇw potrzebni s╣ ludzie, ktˇrzy posiadaj╣ zaawansowane kompetencje jŕzykowe czy te┐ dodatkowo wykszta│cenie techniczne. Wátej sytuacji zarobki mog╣ osi╣gn╣Š poziom 5200 z│ brutto wáWarszawie lub 4200 z│ wáinnych wiŕkszych polskich miastach (badania ogˇlnopolskie w│asne, dane uťrednione).

Czŕsto siŕ zdarza, ┐e firmy gotowe s╣ p│aciŠ nawet za relokacjŕ czy te┐ koszty zamieszkania pracownika (zazwyczaj wáformie miesiŕcznego rycza│tu). Jest to szczegˇlnie widoczne wáprzypadku projektˇw wymagaj╣cych specyficznych kompetencji, za ktˇre pracodawca, aápoťrednio ko˝cowy klient, jest gotowy zap│aciŠ. Wáprzypadku takich stanowisk dodatkow╣ korzyťci╣ dla m│odych ludzi jest mo┐liwoťŠ dog│ŕbnego poznania specyfiki rˇ┐nych miŕdzynarodowych systemˇw, np. Amadeus, ktˇry s│u┐y do rezerwacji iázakupu biletˇw lotniczych. Wáwarunkach rynkowych taki kurs kosztuje ok. tysi╣ca euro, aátutaj jest za darmo. Wáprzypadku pˇčniejszych poszukiwa˝ pracy wábran┐y turystycznej b╣dč lotniczej kandydat bŕdzie posiada│ niew╣tpliw╣ przewagŕ nad swoimi konkurentami.

Bran┐a outsourcingu to nie tylko konsultanci äna s│uchawce", ale rˇwnie┐ szefowie ich zespo│ˇw (team leader), trenerzy czy te┐ kierownicy projektˇw odpowiadaj╣cy za wspˇ│pracŕ záposzczegˇlnymi klientami. Na tych stanowiskach wynagrodzenia nie odbiegaj╣ od standardˇw rynkowych.

Ćrˇd│o: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL