Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmowy czwartkowe

Sławomir Ratajski: Polityczne spory o sploty w dywanach

By Unknown, Iran, mid-16th Century (Iran) [Public domain], via Wikimedia Commons
W naszej organizacji dochodzi do coraz większych różnic zdań, niepokojšco nasila się też polaryzacja dyskusji. Okazuje się, że podłożem wielu konfliktów współczesnego œwiata staje się kultura – mówi sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO Sławomir Ratajski.

Rzeczpospolita: Rozwijanie kultury pokoju w œwiecie? Tysišce cywilnych ofiar wojny w Syrii. Dialog między narodami? Plany budowy muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Tak rzeczywistoœć odpowiada na szlachetne cele stawiane sobie przez UNESCO. Dlaczego przez 70 lat organizacja nie zdołała silniej wpłynšć na zmianę sposobu myœlenia o œwiecie?

Co to znaczy silniej? A czy możemy wyobrazić sobie œwiat bez organizacji globalnej, która wypracowuje wzorce relacji międzynarodowych i społecznych opartych na dialogu? UNESCO powstała na ruinach materialnych i duchowych œwiata zniszczonego przez II wojnę œwiatowš po to, aby budować pokój, przede wszystkim w umysłach. Dialog i porozumienie okazujš się trudne, kiedy cišgle trzeba walczyć z ignorancjš w tak wrażliwych dziedzinach, jak kultura, edukacja czy nauka. Wielu ludzi na œwiecie wcišż bowiem nie ma do nich odpowiedniego dostępu, co rodzi konflikty. UNESCO stara się wypracowywać konsensus, nie oznacza to jednak, że przynosi on wszystkim jednakowš satysfakcję. Zazwyczaj jednak chęć kompromisu wygrywała z forsowaniem własnych interesów.

Zazwyczaj? Coœ się ostatnio zmieniło?

Niepokojšco nasila się polaryzacja dyskusji. Dawniej delegaci byli w większoœci idealistami przysłanymi przez rzšdy zgodnie z założeniem, że UNESCO to platforma debaty intelektualistów. Byli wœród nich filozofowie, naukowcy, artyœci i pisarze. Jednak polityka znaczšco zawłaszczyła debaty na forum UNESCO. Podłożem wielu konfliktów współczesnego œwiata okazuje się kultura.

Dlaczego tak się dzieje?

Jednš z przyczyn jest wspomniana ignorancja i Ÿle rozumiana tożsamoœć, z czego wynika brak poszanowania dla innego, obcego. Nawet Europa, która powstawała na bazie różnorodnoœci, w pewnym momencie zapomniała o tej zasadzie i zaczęła, może nieœwiadomie, narzucać innym swoje idee. UNESCO chce zapobiec forsowaniu własnych wartoœci kosztem cudzych, zwracajšc uwagę na znaczenie różnych kultur.

I w imię tego należy się wyrzec własnych zasad?

Tu nie chodzi o rozmycie tożsamoœci. Jan Paweł II w wystšpieniu w UNESCO w 1992 roku mówił o tożsamoœci i różnorodnoœci jako dwóch współistniejšcych elementach naszego œwiata.

I da się je pogodzić w codziennych pracach UNESCO?

Pozornie tak, ale dochodzi do coraz większych różnic zdań, które sš odbiciem narastajšcych konfliktów. Kiedy na forum UNESCO jest dyskutowana na przykład przynależnoœć historyczna Jerozolimy, ujawnia się zarówno spór, jaki toczy się na Bliskim Wschodzie, jak i konflikt palestyńsko-izraelski. Ale kontrowersje dotyczš także mniej fundamentalnych spraw. Na przykład gdy jedno państwo chce wpisać na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego umiejętnoœć tkania dywanów, drugie to kwestionuje, ponieważ lokalna społecznoœć czuje się spadkobiercš tej sztuki rękodzielniczej.

Naprawdę sprawa splotu w dywanach może być przedmiotem konfliktu?

Spór z kulturš w tle miewa bardzo wysokš temperaturę. Racjonalne tłumaczenie bywa bardzo trudne – zapomina się o Ÿródłach konfliktu, a bierze się pod uwagę tylko spór dwóch racji: mojej i jego. Najważniejsze jednak, że wcišż się rozmawia, że jest ogólnoœwiatowe forum, gdzie – nieraz nawet w emocjonalny sposób – można wyrazić przy delegatach z innych krajów swój punkt widzenia i szukać wspólnie rozwišzania sporu.

A jeœli nie udaje się wypracować porozumienia?

Próbuje się do skutku, a jeœli nie – wygrywa większoœć. Kompromis został wypracowany na przykład podczas sporu kilku państw azjatyckich o historię i pamięć o pracy przymusowej – pomogła międzynarodowa mediacja. Ostatnio Polski Komitet ds. UNESCO był bardzo zaangażowany w Inicjatywę Komitetów Narodowych UNESCO dla Dialogu Euro-Arabskiego. Współprzewodniczyliœmy jej przez pięć lat. Podjęliœmy wiele inicjatyw, np. przeglšd podręczników do historii i programów nauczania, wspólne projekty kulturalne czy spotkania przedstawicieli obu regionów, które zresztš były nierzadko polem ostrej wymiany zdań. Ale trzeba rozmawiać, żeby się poznać, a to długi proces. W Polsce realizujemy m.in. program warsztatów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli „W œwiecie różnych kultur", by obalać negatywne stereotypy i upowszechniać dialog międzykulturowy.

Czy UNESCO ma możliwoœci, by podjęte postanowienia wcielać w życie?

Konwencje UNESCO sš narzędziami prawnymi. W przypadku ratyfikacji przez dane państwo sš włšczane do jego systemu prawnego. Dzisiaj nabiera to szczególnego znaczenia wobec wojny na Bliskim Wschodzie i koniecznoœci przeciwdziałania zagładzie dziedzictwa. W takich przypadkach należy się odwoływać do konwencji haskiej z 1954 roku o ochronie dóbr kultury w rejonach konfliktów zbrojnych czy też konwencji z 1970 roku o zakazie nielegalnego obrotu dobrami kultury, ale też konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 roku, na podstawie której powstała Lista Œwiatowego Dziedzictwa.

Ale wpisanie obiektów na Listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO wcale ich nie chroni. Wystarczy przypomnieć los syryjskiej Palmyry, zniszczonej przez tzw. Państwo Islamskie.

Przeżywamy trudny moment, bo pojawiła się nienawiœć skierowana przeciwko innej kulturze. Obserwowaliœmy ten dramat w Afganistanie i Mali, a teraz m.in. właœnie w Syrii i Iraku, gdzie tzw. Państwo Islamskie bez skrupułów niszczy bezcenne dobra. Dzięki wspomnianym wyżej konwencjom powstajš rejestry, następuje też mobilizacja archeologów, konserwatorów, policji, Interpolu oraz celników. Wszystko po to, aby wykrywać drogi przerzutu i powstrzymać nielegalny handel dziełami sztuki. Niszczšc bezcenne dobro, tzw. Państwo Islamskie zadaje rany całej ludzkoœci, a nie tylko Syryjczykom.

To wielkie zbrodnie, o których mówi cały œwiat. A jak chronimy nasze dziedzictwo z dala od wojen, na co dzień?

W Polsce doœć dobrze wypełniane sš zapisy konwencji z 1972 roku. Największym problemem jest ochrona widoku danego miejsca, czyli otoczenia, które stanowi częœć wpisu na Listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Zalecenie z 2011 roku o ochronie historycznego krajobrazu zurbanizowanego wskazuje, że modernizacja czy współczesna zabudowa powinna być zharmonizowana z zespołem zabytkowym i charakterem miejsca. Na przykład warszawska Starówka została wpisana na listę jako wyjštkowy przykład rekonstrukcji historycznego miasta i symbol tożsamoœci warszawiaków. Jeœli w tle postawimy drapacze chmur, charakter tego miejsca zniknie, zmieni się skala widzenia, a jego piękno i symbolika zostanš zakłócone lub wręcz zniszczone. Te problemy dotyczš większoœci państw europejskich. Dlatego z Listy Œwiatowego Dziedzictwa zostało skreœlone Drezno – ojcowie tego miasta woleli zbudować most przez Łabę, naruszajšc chroniony przez konwencję pejzaż.

Ale ochrona obejmuje nie tylko budynki czy ich otoczenie, lecz także – jak pan wspomniał w odniesieniu do Bliskiego Wschodu – sposób tkania dywanów. Czy Polska chce chronić na przykład kurpiowskie wycinanki?

Niedawno ratyfikowaliœmy konwencję z 2003 roku o niematerialnym dziedzictwie kulturowym ludzkoœci. Obejmuje żywe tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, praktyki, wiedzę i umiejętnoœci uznawane za wspólne dla danej grupy. Na naszej krajowej liœcie jest około 20 obiektów zgłoszonych przez lokalne społecznoœci. Wœród nich sš m.in. szopkarstwo krakowskie, procesja Bożego Ciała w Łowiczu, sokolnictwo, polskie tańce narodowe, bartnictwo.

Mamy jakieœ szanse?

Pierwszy wpis na listę międzynarodowš pewnie będziemy mieli w 2018 roku. Na razie ważniejsza jest jednak dla nas organizacja najbardziej spektakularnego wydarzenia dla UNESCO, jakim jest sesja Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa. Polska po raz pierwszy jej przewodniczy, a spotkanie delegatów odbędzie się w lipcu w Krakowie. Liczymy, że przyjedzie ok. 2000 goœci ze 195 krajów. Będzie to okazja do zaprezentowania naszej kultury i osišgnięć. A jest czym zainteresować potencjalnych inwestorów i turystów. Sam Kraków już w 1978 roku został wpisany na Listę Œwiatowego Dziedzictwa. W sumie znajduje się na niej 14 miejsc z Polski z 27 obiektami.

Kraków, warszawska Starówka, Kopalnia Soli w Wieliczce – to wszyscy wiedzš. A poza tym?

Królewskie kopalnie soli Bochnia i Wieliczka były pierwszym obiektem przemysłowym na liœcie. Niedawno wpisano małe cerkwie, sš też małopolskie drewniane koœciółki. Na liœcie jest także były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Bo pamięć ma dwa oblicza – to, co chcemy, i to, co powinniœmy pamiętać. Mamy też w Polsce miejsce dziedzictwa naturalnego – to Puszcza Białowieska. Œwiat docenia nasze skarby, ale liczy też, że będziemy je wzorowo chronić. Š?

Sławomir Ratajski – artysta malarz, dyplomata, polityk, profesor zwyczajny, wykładowca ASP w Warszawie, sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki w rzšdzie Jerzego Buzka, były ambasador RP w Argentynie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL