Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Obcokrajowcy wydali w Polsce prawie 8 procent więcej

AFP
W III kwartale tego roku obcokrajowcy wydali w Polsce 11,7 miliarda złotych, czyli o 7,7 procent więcej niż rok wczeœniej w tym samym okresie

Jak poinformował Główny Urzšd Statystyczny, szacunkowa wartoœć towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2017 r. wyniosła 11,7 miliarda złotych, natomiast wydatków poniesionych za granicš przez mieszkańców Polski - 6,8 miliarda złotych. W odniesieniu do tego samego okresu 2016 r. wydatki cudzoziemców były wyższe o 7,7 procent, a Polaków o 6,5 procent.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczajšcych lšdowš granicę w III kwartale 2017 r. największy udział miały wydatki przekraczajšcych granicę z Niemcami (46,6 procent), następnie z Ukrainš (20,5 procent), Czechami (11,8 procent), Słowacjš (8,3 procent), Białorusiš (7 procent), Litwš (4,3 procent) i Rosjš (1,6 procent).

W wypadku mieszkańców Polski, przekraczajšcych lšdowš granicę kraju, najwyższe wydatki za granicš ponieœli przekraczajšcy granicę z Niemcami (49,2 procent ogółu wydatków Polaków przekraczajšcych lšdowš granicę Polski w III kwartale 2017 r.), następnie z Czechami (29,9 procent), Słowacjš (14,9 procent), Litwš (2,6 procent), Ukrainš (1,5 procent), Rosjš (1,3 procent) i Białorusiš (0,6 procent).

Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało na poszczególnych odcinkach granicy, zarówno wœród cudzoziemców, jak i Polaków. Zwišzane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długoœciš pobytu, czy też opłacalnoœciš dokonywania zakupów za granicš.

Cudzoziemcy przekraczajšcy zewnętrznš lšdowš granicę UE na terenie Polski w III kwartale 2017 r. na zakup towarów nieżywnoœciowych przeznaczyli ok. 82 procent swoich wydatków, na żywnoœć i napoje bezalkoholowe ok. 12 procent, a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 5 procent.

Spoœród artykułów nieżywnoœciowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 23 procent wydatków na towary nieżywnoœciowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 19 procent) oraz częœci i akcesoria do œrodków transportu (ok. 13 procent).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL