Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ropa

Orlen oferuje kolejne obligacje detaliczne

Bloomberg
Płocki koncern sprzeda czteroletnie walory dłużne o łšcznej wartoœci 0,2 mld zł. Ich oprocentowanie wynosi dziœ 2,98 proc. O przydziale decyduje czas złożenia zapisów.

Wkrótce PKN Orlen ruszy z emisjš trzeciej transzy obligacji detalicznych. Walory serii C o wartoœci nominalnej 100 zł każdy, w łšcznej iloœci do 2 mln szt. będzie można nabywać w dniach od 7 do 22 maja. Dzień póŸniej nastšpi przydział i ogłoszenie wyników oferty do publicznej wiadomoœci. Z kolei na 13 czerwca przewidziano termin wprowadzenia papierów do obrotu na rynku Catayst. Obligacje serii C będš miały oprocentowanie zmienne. Składa się na nie WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów (obecnie wynosi 1,78 proc.) oraz marża w wysokoœci 1,2 proc. W efekcie dziœ oprocentowanie nowych obligacji PKN Orlen wynosi 2,98 proc. Odsetki od tych papierów płatne będš dwa razy w roku: 5 czerwca i 5 grudnia. Termin ostatecznego wykupu ustalono na 5 czerwca 2022 r.

Obligacje PKN Orlen serii C sš oferowane na nieco innych zasadach niż seria A sprzedawana we wrzeœniu ubiegłego roku oraz seria B sprzedawana na przełomie listopada i grudnia. Przede wszystkim podczas wczeœniejszych emisji oprocentowanie było oparte na niższej marży, która wynosiła 1 proc. Co równie istotne na innych zasadach był dokonywany przydział. Wówczas spółka przyznawała walory na warunkach tzw. maksymalnego przydziału. Było to rozwišzanie preferujšce zlecenia drobnych inwestorów. Polegało na znalezieniu maksymalnej liczby obligacji, jakš mógł otrzymać każdy z inwestorów, który dokonał zapisu. Oznacza to, że nie miał znaczenia moment, w którym zgłosił chęć zakupu papierów w okresie objętym subskrypcjš. Liczba uzyskanych ostatecznie walorów była uzależniona wyłšcznie od całoœci zapotrzebowania na danš serię i dzielona pomiędzy inwestorów z zachowaniem zasady zwiększonej proporcji przydziału dla najmniejszych graczy.

Obecnie o tym kto obejmie obligacje decyduje czas złożenia zapisów. Ci inwestorzy, którzy zgłoszš chęć ich objęcia najpóŸniej przed dniem wyczerpania się całej puli oferowanych papierów, otrzymajš wszystkie walory, na które złożyli zlecenie. Z kolei zapisy osób składajšcych zlecania w dniu, w którym dojdzie do przekroczenia łšcznej iloœci oferowanych papierów, zostanš proporcjonalnie zredukowane.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL